Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, LIDINGÖ 9:196 M.FL. TEGEN MINDRE OCH STÖRRE

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Radhus av sk engelsk typ uppförda 1908-09, ritade av arkitekt Jacob J:son Gate med kamrer C Wilhelm Backe som byggherre. Tillskillnad från radhusen i kvarteret Canada som uppfördes som arbetarbostäder så ritades Tegen direkt för den bemedlade medelklassen. Anläggningen består av två längor, Tegen Mindre som har sju stycken lägenheter och Tegen Större som har åtta stycken. De båda kvarteren ligger mellan Åkervägen och Ängsvägen precis intill Hersby skola som även den har ritats av Jacob Gate. Vid inflyttningen hösten 1909 var husen helt färdiga. Det gällde alla installationer som tex wc med septisk tank, kompletterad med torrklosett, samt staket, grindar och tomternas planering med häckar. Invändigt hade alla lägenheterna öppen spis eller kakelugn i alla rum, detta trots att det installerades centralvärme redan från början. En klausul som fanns med i köpekontrakten var att ägaren vid omputsning av fasaderna eller ommålning av plåtdetaljer och snickerier måste bibehålla originalkulören. Sannolikt var plåtdetaljerna gröna från början, samma kulör som fönsterluckorna och andra snickerier. Fönstren har alltid varit vita. Skorstenarna var ursprungligen putsade i samma kulör som fasaderna, endast topparna var plåtbeklädda. Detta gäller även de lägenhetsskiljande väggarna som sticker upp genom taken, de var även ursprungligen avtäckta med tegel. Takfoten som idag är plåtinklädd med antingen grön eller röd plåt kan ursprungligen ha varit inklädd med grönmålat trä.

Vid en första anblick ter sig de båda längorna att vara lika men vid en närmare granskning ser man att de är individuellt utformade och med variation även inbördes. En del av variationen beror på senare ändringar och tillägg såsom tillbyggnader, takkupor, takfönster, inbyggda balkonger och loggior samt en del förändrade material och utformningar på detaljer. Radhusens långfasader är rikt artikulerade med öppna portiker, balkonger, burspråk och samt olika prång. Gavelhusen är större, högre och mer accentuerade än mellanhusen. Det är många arkitektoniska element och motiv som samsas i gavelhusen. Några av gavlarna har tyska motiv med tex brutna tak och konkava takfall. Därtill kommer burspråk, djupt indragna portiker, balkonger, loggior samt att gavlarna är tvärställda i förhållande till varandra. Mellanhusen i Tegen Mindre har med sina mansardtak nästan 1 ½ våningskaraktär medan de i Tegen Större har fulla två våningar under sadeltak. Båda längorna har idag inredda vindar vilket inte alla lägenheter hade från början.

Exteriör beskrivning av Tegen Mindre (den norra längan):
De branta sadel- och mansardtaken är klädda med tvåkupigt lertegel och plåtdetaljerna är rödmålade. Takfoten är inklädd med rödmålad plåt. Skorstenarna är klädda med röd plåt. Likaså de lägenhetsskiljande väggarna som sticker upp genom taken. Takkupor har tillkommit på det övre östra takfallet samt takfönster på det övre västra, detta i samband med inredande av vindarna. De fyrkantiga och gulmålade stuprören är original. Fasaderna är putsade med slät kalkputs i original i en varm gul kulör. Sockeln är gjuten betong. Fönstren som i huvudsak är original varierar i storlek och form från en upp till åtta lufter och är i huvudsak tidstypiskt småspröjsade. Även balkongdörrarna är småspröjsade. Alla fönsterluckor är dock borttagna. Radhusen har relativt generösa förgårdar avskilda från gatan och varandra med antingen gulputsade murar avtäckta med lertegel, brunmålade staket eller häckar. Entrégrindarna av svartmålat smide är väldigt dekorativa och många av dem har symboler i sig som har någon sorts anknytning till lägenhetens första ägare. De betydligt större trädgårdarna på baksidan av husen skiljs åt genom höga gulputsade murar närmast fasaderna, längre ut av låga genomsiktliga staket, mot gatan av låga brunmålade trästaket och/eller häckar. Den huvudsakliga växtligheten består av gamla uppväxta träd samt buskar i olika storlekar. Tegen Större är mer symmetrisk till sin form då den har dubbla lägenheter i båda gavlarna vilket gör att trädgårdarna på baksidan av längan ligger något indragna och är flankerade av båda gavlarna tillskillnad från Tegen Mindre då bara den ena gaveln är utbyggd på det sättet. Gavlarna i sig är relativt stramt utformade i jämförelse med resten av huskropparna och saknar gavelsprång. De är även olika stora och står i vinkel mot varandra. Entréerna har grönmålade trädörrar med lunettformade överljus. Gjutna trappor med steg av natursten och svarta smidesräcken leder upp från förgårdarna till öppna entrénischer som är överbyggda med balkonger som bärs upp av putsade pelare. Trapporna löper på typiskt radhusmanér parallellt med fasaderna. Gavlarnas entréer är i varierande grad indragna i fasaderna och dörrarnas färgsättning och storlek skiljer sig åt. De lägenhetsskiljande väggarna går ut i fasaderna och markerar den symmetriska lägenhetsindelningen mellan gavelhusen. Balkongerna som finns på i stort sett varje fasad varierar både i storlek och i utformning. En del har blivit helt inbyggda. Burspråken är avtäckta med plåt. Mot baksidorna finns även franska balkonger med svarta smidesräcken i original. Trädgårdsentréerna har vitmålade trädörrar med rektangulära överljus och gjutna trappor med steg av natursten samt svarta smidesräcken. Även här löper trapporna parallellt med fasaderna. Källarentréerna med grönmålade dörrar återfinns oftast i samband med trädgårdsentréerna.

Exteriör beskrivning av Tegen Större(den södra längan):
De branta sadel- och mansardtaken är klädda med tvåkupigt lertegel och plåtdetaljerna är röd- eller grönmålade. Takfoten är inklädd med röd- eller grönmålad plåt. Skorstenarna är klädda med röd plåt. Likaså de lägenhetsskiljande väggarna som sticker upp genom taken. Ursprungliga takkupor finns på det västra takfallet. På det östra har det tillkommit en kupa. Takfönster har tillkommit på båda fallen. De fyrkantiga och gulmålade stuprören är original. Fasaderna är putsade med slät kalkputs i original i en varm gul kulör. Sockeln är gjuten betong. Fönstren som i huvudsak är original varierar i storlek och form från en upp till åtta lufter och är i huvudsak tidstypiskt småspröjsade. De största som sträcker sig över flera våningsplan på den norra gaveln är blyinfattade. Även balkongdörrarna är småspröjsade. Ett fåtal grönmålade fönsterluckor återstår endast på det sydöstra gavelhuset. Radhusen har relativt generösa förgårdar avskilda från gatan och varandra med gulputsade murar avtäckta med lertegel, även brunmålade staket, sk Gunnebostängsel samt häckar förekommer. Entrégrindarna är av svartmålat smide. Ursprungligen var det vitmålade trägrindar mellan gulputsade stolpar avtäckta med tegel samt låga bruna staket ut mot gatan. De betydligt större trädgårdarna på baksidan av husen skiljs åt genom höga gulputsade murar närmast fasaderna, längre ut av låga genomsiktliga staket, mot gatan av låga brunmålade trästaket samt häckar. Den huvudsakliga växtligheten består av gamla uppväxta träd samt buskar i olika storlekar. Tegen Större är mer symmetrisk till sin form då den har dubbla gavellägenheter vilket gör att trädgårdarna på baksidan av längan ligger något indragna och är flankerade av båda gavlarna tillskillnad från Tegen Mindre då bara den ena gaveln är utbyggd på det sättet. Gavlarna i sig är relativt stramt utformade i jämförelse med resten av huskropparna och saknar gavelsprång. De är även olika stora och står i vinkel mot varandra. Några av gavlarna har konkava nedre takfall. Antalet fönster och storleken på dessa varierar kraftigt i gavelmotiven. Entréerna har vitmålade trädörrar med lunettformade överljus. Gjutna trappor med steg av natursten och svarta smidesräcken leder upp från förgårdarna till öppna entrénischer som är överbyggda med balkonger som bärs upp av putsade pelare. Trapporna löper på typiskt radhusmanér parallellt med fasaderna. Gavlarnas entréer är i varierande grad indragna i fasaderna och dörrarnas färgsättning och storlek skiljer sig åt. De lägenhetsskiljande väggarna går ut i fasaderna och markerar den symmetriska lägenhetsindelningen mellan gavelhusen. Balkongerna som finns på i stort sett varje fasad varierar både i storlek och i utformning. Balkongerna på baksidorna har skärmar med svängd form. Burspråk finns både symmetriskt mitt på fasaderna, på hörn eller delvis förskjutna. Både balkonger och burspråk är ofta avtäckta med plåt. Några burspråk av trä är helt grönmålade. Trädgårdsentréerna har vitmålade trädörrar med rektangulära överljus och gjutna trappor med steg av natursten samt svarta smidesräcken. Även här löper trapporna parallellt med fasaderna. Källarentréerna med grönmålade dörrar återfinns oftast i samband med trädgårdsentréerna. Ett enbilsgarage har tillkommit i kvarterets sydvästra hörn. Det är spritputsat i en gul kulör och har tvåkupigt lertegel på taket samt grönmålade träportar, vindskivor samt takfot.