Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Essunga kn, BÄREBERG 9:1 BÄREBERGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Salkyrkan ligger med koret åt öster i den sydöstra delen av en liten rektangulär kyrkogård med rätvinklig utvidgning i nordväst. Kyrkogården omges av en hög och vällagd kallmur med tre öppningar, en mitt för väst- och en mitt för mittportalen samt en i utvidgningens östra sida. Från dessa löper grusgångar som sammanstrålar runt kyrkan. Den västra öppningen har stolpar av tuktad gråsten och en pargrind av järn, den södra kallmurade bastanta stolpar med krön av kalkstensplatta och klot. Invid den ena ligger ett litet brottstycke av en liljesten. Sistnämnda öppning har en pargrind av järn från 1800-talet av samma slag som den enkla grinden i den östra öppningen. I den nordöstra delen av kyrkogårdsmuren ligger en ca en meter lång och en halvmeter bred sten med längsgående ristningar på utsidan, eventuellt ett brottstycke av en runsten. Kyrkogården bär en ålderdomlig karaktär framför allt tack vare den stora mängden äldre gravvårdar. I norr finns förutom en vittrad tumba över prästen Anders Tengbom (död 1774) ett stort antal granitsarkofager från omkring 1900. Vidare finns fyra gravkors från 1700-tal och ett antal gravar med stenram. I söder är ett kallmurat postament med ett solur av kalksten från 1700-tal, stående på en sannolikt samtida kontursågad träfot. Den östra vinkeln mellan kor och sakristia upptags helt av ett med plåt övertäckt pannrum. Fasadbelysning tillkom 1994.