Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LINDE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården är rektangulär med lätt romboid planform. Den har sannolikt kvar sin medeltida utsträckning utom i väster, där den utvidgats i sen tid. Antalet synliga gravar är 142 (1996), varav de flesta är belägna söder och – framförallt – väster om kyrkobyggnaden.

Kyrkogården omges på tre sidor av en kallmur av kalk- och sandsten, troligen uppförd omkring 1765. I det nordöstra hörnet står ett f.d. sockenmagasin av kalksten under tegeltak, byggt 1835. Det är infogat i kyrkogårdsmuren och används idag som förråds- och materialbod. I väster saknas mur, och avgränsningen mot den f.d. skoltomten utgörs av en klippt häck.

Ingångar till kyrkogården finns i alla väderstreck, varav de i söder och norr utgörs av trägrindar mellan murade stolpar, täckta av kalkstenplattor. I öster accentueras entrén av en medeltida stiglucka.

Marken är gräsbevuxen medan gångarna är belagda med kvadratiska betongplattor med frilagd ballast av granit.

Innanför kyrkogårdsmuren i söder, norr och öster är rader av lövträd planterade: lönn, lind och – utefter den norra muren – ask. Flera av gravarna intill kyrkogårdsmuren i väster är omgivna av klippta häckar av buxbom och liguster, och ett par har planterade tujor.

Intill den östra muren är tolv gravhällar av sandsten uppställda. De flesta kan dateras till 1600-talet och är troligen tillverkade i Burgsvik. Ytterligare tre små gravvårdar av sandsten finns uppställda här, samt några kalkstenshällar. En medeltida kalkstenshäll har använts som gångbeläggning.
Bilparkering för besökare till kyrka och kyrkogård finns omedelbart öster om kyrkogården. Parkeringen är grusbelagd.