Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Habo kn, PRÄSTEBOLET 1:9 M.FL. HABO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Träbasilikan ligger med koret åt öster i den östra delen av en lång rektangulär kyrkogård. Denna består av en äldre del i öster och en nyare i väster från 1968, vilka terrängmässigt separeras av en nord-sydlig svacka. Båda partierna omges av kallmurar av gråsten och skiljs även åt av en sådan. Den gamla delen har i söder och sydost en stödmur som i det sydöstra hörnet har en höjd av ca 2,5 meter. Ovanpå denna är ett smidesstaket. Kallmuren anlades 1850 enligt inskription på ett block invid östra öppningen. Vidare finns en öppning i norr och två till den nyare delen. De två förra omges av murade fyrkantiga grindstolpar, vilka är slätputsade och vitkalkade. De kröns av små tälttak med klot, avtäckta med svartmålad plåt. I den norra öppningen är en trappa och ledstänger i smide. En trappa finns även i den södra passagen till den nya delen. Längs murarna löper en rad av gamla askar och lönnar. I den nordöstra delen av kyrkogården är klockstapeln belägen. Den nyare delen av kyrkogården har ingång i nordost med grindstolpar som imiterar ovannämnda. Krönläget i dess västra ände upptages delvis av en liten minneslund från 1998 med springbrunn, en rad av björkar och skulptur i rostfritt stål. Kyrkogården genomlöps i sin helhet av några få rätvinkliga grusgångar. I gravkvarteren är raka nord-sydliga rader av vårdar, kantade av lövhäckar. Den separata kyrkogården i väster från 1900-talets förra hälft har en symmetrisk uppbyggnad med grusgångar samt omslutande stenmur och trädrad. Gravarna ligger i raka rader, kantade av lövhäckar. I den västra sluttningen är ett gravkapell.