Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, UTÖ KYRKA 1:1 UTÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Utö begränsas i norr och väster av den stora havsfjärden Mysingen och i söder och öster av Östersjön. Utö kyrka och kyrkogård är belägen på öns nordvästra sida, längst in i Kyrkviken. Området, Edet, markerar gränsen mellan norra och södra Utö. I närheten av kyrkan ligger Edenäs herrgård som har anor åtminstone sedan 1600-talet.


Anläggningen
Kyrkan är belägen på en bergsklack och omges av kyrkogården. Den avgränsas åt söder och öster av en kallmurad kyrkogårdsmur av natursten och sprängsten. Muren har två öppningar vilka är försedda med kraftiga, putsade och kopparplåts täckta grindstolpar som tidigare har krönts av kopparklot. Grindarna är enkla och svartmålade. Innanför muren växer en hög trädkrans bestående av lind och lönn. Grusgångar leder till entrén från grindarna, i övrigt består markbeklädnaden på kyrkogården av gräs.

Söder och öster om kyrkan finns de flesta gravvårdarna. På kyrkans norra och västra sida finns endast ett fåtal. Den äldsta bevarade gravstenen är från 1848. Ett flertal äldre gravstenar har tagits bort och sänkts i viken. Norr om kyrkan ligger minneslunden.


Kyrkobyggnaden
Utö kyrka har en rektangulär form med kor i öster. Bakom koret ligger en lägre sakristia. I väster reser sig ett torn med lanternin. Byggnadsmaterialet utgörs av malmsten från gruvorna på norra ön. Kyrkan är uppförd i nyklassisk stil.