Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Solna kn, SUNNAN 12 HAGALUNDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Hagalunds kyrka är omgärdad av 1960-talets ljusblå miljonprogramsbebyggelse som helt dominerar Hagalundshöjden.


Anläggningen
Kyrkan som är högt belägen ligger inträngd bland de stora byggnaderna. Närmast kyrkan mot söder och väster är bebyggelsen lägre. Kyrkan saknar kyrkogård men omges av en liten tomt med en park öster om kyrkan.

Kyrkotomten avgränsas mot väster av ett Gunnebostaket på en klippbrant, mot söder tar en gjuten betongmur upp nivåskillnaden. På muren står likaså Gunnebostängsel. Mot öster är en gjuten betongmur och mot norr ett lågt smidesstaket. I sydöstra delen finns en häck innanför staketet. Runt kyrkan löper en grusplan som mot sydöst ansluter till en grusad väg till ingången i öster, där en svartmålad smidesgrind sitter. Runt parken leder grusgångar samt en pergola av trä vilken är bevuxen med klätterrosor. Tomten är i övrigt gräsbevuxen och har ett fåtal träd, bl a två stora lönnar mot parken öster om kyrkan. Nordväst om kyrkan står en liten sentida förrådsbyggnad vilken är klädd med gulmålad locklistpanel.


Kyrkobyggnaden
Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning, med tre utskjutande kapell i norr. Det mittersta utgör själva korutbyggnaden och höjer sig över de båda andra vilka inrymmer sakristia och skrudkammare. I sydost höjer sig kyrkans klocktorn upp. Kyrkan står på stensockel men är i övrigt uppmurad i tegel.