Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKOLÖRTEN 4 HÄSSELBY VILLASTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivning
Kyrkan ligger på Riddersviksvägen som fram till 1970-talet var ett centralt stråk i villasamhället. Här låg förutom många butiker även Folkets hus, kommunalhuset och skolan. Den ljust putsade skolan med brutet tak, byggd 1912, ligger direkt väster om kyrkan och är fortfarande i bruk. Det envåniga kommunalhuset, sydost om kyrkan, som rymde både post och polisstation är numera Hässelby museum. Förutom samhällets enda kvarvarande handelsträdgård lite längre ned på gatan, präglas omgivningen av villabebyggelse från olika tider och olika karaktär.

Anläggningen
Högt på en gräsbevuxen tomt, som präglas av höga tallar och en numera vidvuxen ek, ligger kyrkan. När kyrkan var ny stod tallarna tätare och eken intill kyrkans sydfasad fanns inte. Utmed tomtgränsen mot skolan i väster växer tujor. Fram till kyrkan leder en asfalterad väg som avslutas av en granittrappa, flankerad av två bronsurnor utformade 1957 av skulptören Ivar Johnsson (1885-1970). Den plana platsen närmast framför kyrkan är belagd med skifferplattor. Härifrån har besökaren en milsvidd utsikt mot Färingsö i sydväst. Runt kyrkan finns rabatter med rosor, murgröna och lökväxter. I sluttningen öster om kyrkan ligger församlingshemmet som byggdes 1973. Söder om kyrkan, nära Riddersviksvägen, står en runsten, flyttad från sin ursprungliga plats. Inskriptionen är starkt vittrad.

Kyrkobyggnaden
Byggnaden är orienterad i nord-sydlig riktning med klocktorn och huvudentré i söder. Det rektangulära långhuset har fasade hörn i söder och ett något smalare vapenhus. Det rakt avslutade koret i norr är både smalare och högre än långhuset. Under koret finns ett bisättningsrum. Väster om koret ligger sakristian, vilken är utbyggd åt söder 1965 med ett förberedelserum. Kyrkan har en murad stomme av tegel, förutom sockeln av betong.