Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÄCKELSEN 1 MARKUSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Markuskyrkan ligger i stadsdelen Björkhagen i södra Stockholm. Bostadsbebyggelsen utgörs av olika typer av flerfamiljshus och radhus, uppförda under 1940- och 50-talen. I öster gränsar stadsdelen till grönområdet Nackareservatet. Norr om kyrkan ligger Björkhagens skola med sina gula tegelbyggnader från 1940-talets slut. De flerbostadshus av lamelltyp som ligger närmast i nordväst är byggda år 2000. Söder ut ligger centrumbebyggelse som präglas av ett 16 våningar högt lamellhus från 1950-talet, det högsta i Stockholm på sin tid, ritat av arkitekten Georg Varhelyi. Väster om kyrkan skymtar tunnelbanestationen.

Anläggningen
Kyrkotomten övergår utan synliga gränser i omgivande parkmark. Den utgörs av ett relativt plant område, tidigare sjöbotten, med gräsbevuxen mark och björkskog. De höga vita stammarna och stora trädkronorna avskärmar omgivande bebyggelse från kyrkan. Väster om kyrkan reser sig tallar och i öster leder gångvägar in i grönområdet Nackareservatet. Närmast kyrkan i söder och öster växer buskage. Gångvägarna närmast kyrkan är belagda med keramiska plattor eller storgatsten, i övrigt är de asfalterade. Mellan kyrkoanläggningens två längor bildas en gård med en stor rektangulär spegeldamm med tegelklädd botten och en skulpturfontän i brons av skulptören Robert Nilsson (1894-1980). I övrigt är gården beväxt med gräs, buskar och körsbärsträd. Söder om kyrkobyggnaden, omgiven av björkar ligger "Igloon", en hyddliknande byggnad murad av tegel, ursprungligen avsedd för ungdomsverksamhet. Norr om församlingsbyggnaden ligger en mindre ekonomibyggnad murad i tegel, men med en annan ytbehandling än de övriga byggnadernas murar. Gavlarna har svartmålad träpanel.

Kyrkobyggnaden
Kyrkobyggnaden sträcker sig i öst-västlig riktning, med kor i öster och entrén i söder. Planen är rektangulär med ett sidoskepp i norr. Kyrkans stomme utgörs av tegelmurar. Kyrkorummets tak är konstruerat av stålbalkar och tegelvalv. I vinkel och sammanbyggd med kyrkobyggnadens västra fasad ligger församlingsbyggnaden. Parallellt med den ligger den friliggande administrationsbyggnaden. Ett klocktorn är sammanbyggt med administrationsbyggnadens södra gavel.