Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, SKRIFTEN 1 SÖDERLEDSKYRKAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Omgivningen
Söderledskyrkan ligger en dryg halvmil söder om Stockholms innerstad, strax intill Hökarängens centrum. Både dess höghus och det lilla centrumet i sig, som rymmer Sveriges första gågata, är ritat av arkitekten David Helldén omkring 1950. Kyrkan är placerad i korsningen av den hårt trafikerade Örbyleden och Lingvägen. Väster om kyrkan och Lingvägen går tunnelbanan och söder om Örbyleden ligger Farsta brandstation, uppförd i rött tegel 1955. Norr om kyrkan breder det stora och obebyggda Gubbängsfältet ut sig, vilket skiljer Gubbängen och Hökarängen från varandra. De två stadsdelarna växte på slutet av 40-talet upp som de första tunnelbanestäderna i Stockholm. Formellt ligger dock Söderledskyrkan inom stadsdelen Gubbängens gränser.

Anläggningen
Söderledskyrkan ligger i sydvästra hörnet av det stora öppna Gubbängsfältet, uppe på en liten kulle. Norr om kyrkan och kantad av björkar ligger en stor parkeringsplats, avsedd för kyrkans besökare. Från denna leder en väg upp till kyrkans huvudentré utanför vilken en södervänd slänt, planterad med stora enbuskar och olika prydnadsbuskar, bildar en liten kyrkbacke. Som skydd mot de stora trafiklederna i söder och väster ligger pastorsexpeditionen och församlingslokalerna i vinkel och skapar en avskild och ostörd plats framför kyrkan. Genom en stor portik kan man från väster och Hökarängens centrum komma till kyrkbacken och kyrkan uppför stor halvcirkelformad trappa i tegel. Framför denna ligger en stensatt plan med buskar, björkar och flaggstänger. Genom två mindre portiker kan man även ta sig upp till kyrkan söderifrån.

Kyrkobyggnaden
Själva kyrkobyggnaden har en rektangulär planform, lagd i nord-sydlig riktning. Långhuset är betydligt högre än resten av anläggningen med klocktornskonstruktionen som reser sig i väster och koret i öster. Kyrkans tvärskepp med kapell, vapenhus m m breder ut sig söder om långhuset i en envånig byggnadsvolym. Kolumbariet är inrymt i kyrkobyggnadens bottenvåning med entré från norr.

Väster och söder om kyrkbacken ligger pastorsexpeditionen respektive församlingslokalerna, uppdelade i fyra olika byggnadsvolymer, skilda åt genom portiker men hoplänkade med varandra genom ett gemensamt tak. Denna del av anläggningen är placerad i nittio graders vinkel söder om kyrkan och döljer därmed dess huvudentré. Samtidigt utgör den ett bullerskydd för den verksamhet som bedrivs inne i kyrkan. I den smala längan längs Lingvägen finns pastorsexpeditionen, vars norra del ursprungligen utgjordes av en vaktmästarbostad. Ett av anläggningens karakteristika är de små gårdarna. Inom själva kyrkobyggnaden finns både den s k Rosengården och en liten meditationsgård. Även till församlingsdelen hör några små gårdar för avskildhet. Församlingslokalerna är samlade i längan som ligger parallellt med Örbyleden. Anläggningens stomme är av tegel och betong.