Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mullsjö kn, BJURBÄCK 1:3 BJURBÄCKS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Träkyrkan ligger med koret åt öster i den södra delen av kyrkogården. Detta äldsta parti är kvadratiskt med en triangulär utvidgning från 1972 i norr. Kyrkogården har kallmurade stödmurar i söder, väster och delvis i öster. Ovanpå denna är i söder och öster ett järnstaket från 1899, i vilken är en östlig och en nordlig öppning. Den östra har huggna granitstolpar med klot och den norra trästolpar med fasade kanter. Båda är från 1899 och bär smidda pargrindar från samma år. Från dessa portar löper raka grusgångar fram till kyrkan och omger denna. I väster kröns stödmuren av lövhäckar, varav en även markerar gränsen mellan kyrkogårdens två delar där det även är en sentida granittrappa. Gravvårdarna ligger i nord-sydliga rader och är i störst antal på sydsidan av kyrkan. Här finns flera stenar från omkring 1900, varav två med gjutjärnstaket och vidare ett par 1700-talsstenar. I öster står ett på en sentida smidesställning ett solur i kalksten, sannolikt tillverkat 1744 av Per Jonsson Stenhammar i Västerplana.
ÄLDRE KYRKA - Emedan vägen till sockenkyrkan i Bottnaryd upplevdes som allt för lång, beslöts att bygga ett kapell. Timmerkapellet uppfördes 1656 på bekostnad av Johan Printz, arrendator till Bjurbäcks gård. Kapellet bestod av ett långhus med fullbrett femsidigt kor, sakristia bakom detta och ett vapenhus på gaveln. Innertaket dekorerades 1757 av Johan Kinnerus, varav några partier ännu återstår. Inspirationen kom från Taravels verk i Alingsås kyrka. Status som sockenkyrka fick kapellet 1732. Det revs för nybyggnad 1897 tillsammans med den intill stående klockstapeln.