Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, PLÖJAREN 41

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Trevånings lamellhus från slutet av 1920-talet. Byggnaden ligger i korsningen mellan Nynäsvägen och Enskedevägen, väl synlig i stadsbilden. Runt byggnaden löper Enskedevägen mot norr och ost. Öster därom, mellan Enskedevägen och Nynäsvägen finns en öppen gräsyta. Bakgården mot väst är grusbelagd och inhägnad av gunnebostaket och bruna plank. Närmast huset finns uteplatser tillhörande marklägenheter, avskärmade med buskhäckar och låga trästaket. På bakgården finns en bod av trä med ett pulpettak klätt med trapetskorrugerad plåt och fasader av brun locklistpanel. Lamellhuset bevarar huvudsakligen sin ursprungliga karaktär, trots utbytta fönster, portar, puts och takmaterial samt inredande av marklägenheter i de före detta garagen.