Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mellerud kn, EKHOLMEN 1:3 M.FL. GUNNARSNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995: GUNNARSNÄS
BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 541, år 1900: 847, år 1995: 1124

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Gunnarsnäs ligger i den norra delen av Dalboslätten intill Kroppefjäll. Kyrkan ligger i nära anslutning till Ekholmens herrgård, vid den lilla insjön Kolungen. Längre ned mot sjön finns rester av ett medeltida befäst stenhus. Kyrkan, herrgården, med skifferklädd fasad - tidigare prästgård - samt den närbelägna byn Hällen med sitt skifferbrott utgör riksintresseområde. Väster om kyrkan står en helt skifferklädd klockstapel.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat korparti, sakristia i öster samt vapenhus i väster. I väster återstår sannolikt delar av en medeltida gråstenskyrka. Dess ursprungliga utformning i öster inte är känd. Vid en ombyggnad, sannolikt under 1600-talets första hälft, erhöll kyrkan sitt befintliga korparti. Ett vapenhus av okänd ålder fanns tidigare i söder. Det revs i samband med att det nuvarande vapenhuset, liksom sakristian, tillbyggdes 1882.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR - Den vitputsade exteriören präglas till stor del av de förändringar som skedde under 1800-talet, då större, rundvälvda fönsteröppningar bröts upp. Samtliga yttertak har täckning av skiffer. Ingång i väster genom vapenhuset. Kyrkorummet fick sin nuvarande utformning vid en genomgripande restaurering 1946, med Erik Fant som arkitekt, då målsättningen var att återskapa interiörens 1700-talskaraktär. Då framtogs det platta innertakets dekoration, målad av Anders Krook 1780. Även altartavlan, från c:a 1740, utförd av Isak Schullström, rekonstruerades till sin ursprungliga skepnad. Till interiörens homogena stilkaraktär bidrar den samtida läktaren i väster med apostlabilder på bröstningen målade av Hans Georg Schüffner. Predikstolen härrör från 1632.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret 1994 / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2000.