Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, FOLKÄRNA PRÄSTGÅRD 1:16 FOLKÄRNA KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Medeltida socken.

Den murade kyrkan består av ett treskeppigt långhus med ett segmentformat korutsprång, som även innefattar sakristia. Vid västgaveln ett torn.

I: Medeltidskyrka av sten. Sannolikt med salformad plan och vidbyggd sakristia i norr och vapenhus i söder. Det alltjämt kvarstående västtornet har daterats till 1400-talets senare hälft. Åren 1687-91 förlängdes kyrkan i öster och erhöll ett tresidigt avslutat korparti och sakristian förstorades. Raserad förutom västtornet.

II: Intill det gamla västtornet uppfördes den befintliga kyrkan 1849-53 efter ritningar av arkitekt J. A. Hawerman.

Byggnadshistorien avspeglar sig i exteriören, där det medeltida röda tegeltornet med sina blinderingar avviker från det nyklassicistiska långhuset. Långhus och kor har vitputsade fasader och stora rundbågiga fönsteröppningar. Långhuset täcks av ett flackt sadeltak, koret har valmtak. Tornkrönet med svängda takfall, urtavlor i alla väderstreck samt kupolkrönt lanternin är från 1788, byggmästare Eric Sjöström. Kyrkan har ingångar på tornets västsida, samt mitt på norra respektive södra långhusväggen.
Det ljusa, nyklassicistiska kyrkorummet indelas i tre skepp av släta kolonner. Mittskeppet täcks av ett tunnvalv, de lägre sidoskeppen har plana tak. Korets halvrunda utsprång präglas av den joniska kolonnomgång, ovanpå en bröstningsmur, som släpper igenom ljuset från östfönstren; kolonnraden kröns av ett himmelsblått hjälmvalv. Vid en restaurering 1978-79 (arkitekt Lars Holmer) återinsattes de ursprungliga målade korfönstren; från samma restaureringstillfälle härrör interiörens färgsättning med vita tak och ljust rosafärgade väggar. Predikstol och altarkors är från uppförandetiden. Den gamla kyrkans altarskåp (ett Antwerpen-arbete från omkring 1500) placerades över högaltaret 1931, men flyttades till södra sidoskeppet 1978-79 då det ursprungliga altarkorset återinsattes.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.