Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Avesta kn, ÖSTANBYN 46:1 GRYTNÄS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Talrika fornlämningar från stenåldern och järnåldern vittnar om bygdens betydelse redan under förhistorisk tid. Senare kom järnhanteringen att gynna utvecklingen i denna del av Berg-slagen, men det bördiga landskapet kring Dalälven bidrog också tidigt till byarnas välstånd. Grytnäs vidsträckta socken bildades redan under medeltiden. Kring kyrkan med sitt strategiska läge, intill Grytnäsån där flera vägar möts, växte en betydande kyrkby fram.

Grytnäs nuvarande kyrka har tillkommit i flera etapper och genomgått ett flertal förvandlingar under århundraden. Ett inhugget årtal som ännu på 1700-talet var synligt på kyrkans gamla västport (VP 1764) avslöjar möjligtvis att kyrkans äldsta del invigdes 1309. Första stenkyrkan var uppförd av oputsad gråsten med inslag av tegelornamentik och murarna täcktes av ett högrest spånklätt sadeltak. Långhusets plan var rektangulär och kyrkan var tillbyggd med sakristia i norr och vapenhus av brädor i söder. Kyrkorummet hade ursprungligen endast ett brädfodrat platt innertak som under slutet av 1400-talet kom att ersättas med två stjärnvalv av putsat tegel. Valv och väggar dekorerades sedan på 1500-talet med rik målad ornamentik.

Ännu på 1600-talet hade kyrkan blygsamma dimensioner, och bestod endast av två travéer. Den saknade fortfarande torn men en äldre klockstapel ersattes då med en ny. Befolkningstillväxten i bygden tvingade dock fram en utvidgning av byggnaden; och år 1730 skapades ett nytt kor genom att tillföra en ny travé till långhuset. Samtidigt, i tidens anda, överkalkades kyrkorummets medeltida målningar medan en ny bänkinredning infördes. Drygt 15 år senare utvidgades sakristian till sin nuvarande storlek.


För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF.Källor och litteratur
Ahlberg, H. 1996. Dalarnas kyrkor i ord och bild.
Berggren, Hugo. 1934. Sveriges kyrkobyggnader. Västerås stift.
Ericstam, A. 1934. Grytnäs kyrka. I Hedemora kontrakt. En Hembygdsbok.
Karlén, Arild. 1939. Grytnäs kyrkas restaurering. Julbok för Västerås stift.
Kortfattad beskrivning av Grytnäs kyrka.1982
Orgel i Grytnäs kyrka. 1983
Risberg, Sten-Bertil. 1981. Ett nytt Jerusalem-Om Grytnäs kyrkas restaurering 1980-81.
Östlund, Lars. Guide till Grytnäs kyrka.
Östlund, Lars. 2002. Grytnäs kyrka.
Ågren, E.T: Teckningar; rekonstruktion av kyrkans utseende 1309-1730 – 1730-1794