Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, DOMKYRKAN 1 KALMAR DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

565-028.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KALMAR DOMKYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

DOMKYRKAN 1

Historik

Text saknas för närvarande

Domkyrkan började byggas 1660 efter sju års planering och efter ritningar av Nikodemus Tessin
d ä. Den halvfärdiga byggnaden invigdes 1682 efter en provisorisk avslutning. På befallning av
kung Kar l XI återupptogs domkyrkobygget 1692 för att färdigställas 1703. Under 1700-talet
genomfördes reparationer av kyrkans yttertak av koppar- och järnplåt och under en omfattande
yttre och inre restaurering påbörjad 1783 fick fasaderna följande färgsättning: putsade fasadytor i
ljust gult med huggstensdetaljer i ljus grå oljefärg och sockeln slammad samt målad i tegelrött.
1790 utökades bänkutrymmet med nya läktare i norr och söder.

...

Läs mer i eget fönster
År 1653 - 2006 Ändring
1653-60 Planering av domkyrkobyggnationen genomförs i samband med stadens flyttning till Kvarnholmen. På olika stadsplaner markeras den planerade domkyrkan med olika läge och form. Förbudet mot att uppföra höga torn i staden, p.g.a. försvarshänsyn, verkar ha gällt även vid domkyrkobygget. Arkitekten Nikodemus Tessin d ä arbetar med olika utformningsförslag varav många med en lägre mittkupol. 1660 Grundläggningen till domkyrkan påbörjas midsommarafton. 1661 Domkyrkobygget lider av medelsbrist och bygget avstannar. Tessin d ä lämnar Kalmar. 1664-65 Efter ny medelstilldelning tar bygget fart igen under ledning av byggmästare Anders Knutsson. 1670 Stenhuggare anlitas för fasadarbeten mot torget. 1675 Byggnationen avstannar helt p.g.a. Skånska krigets utbrott. 1678-79 Domkyrkobygget återupptas under ledning av byggmästare Per Månsson och påskyndas i samband med förläggning av flottan i Kalmar i avvaktan på uppförandet av Karlskrona: den nya huvudstationen för flottan. 1681 När murarna når till bottenplanets fönster läggs ett provisoriskt tegeltak på den halvfärdiga byggnaden så att den kunde användas för gudstjänster. Takarbetet utförs av tyska timmerbyggmästare. 1682 Predikstol och altaruppsats flyttas från Kalmar Storkyrka till domkyrkan. En fristående klockstapel har uppförts på det då ännu inte stenlagda torget och den halvfärdiga kyrkobyggnaden invigs av biskop Henning Schütte och får då namnet Karls kyrka (med hänsyftning på Karl X Gustav och Karl XI som på olika sätt medverkat i kyrkans planerings- och uppförandeskeden). 1684 Orgeln, byggd 1638, i Kalmar Storkyrka flyttas till domkyrkan. 1686 Orgeln monteras på en läktare i norra korsarmen. Till läktaren används bl.a. återvunnet material från den gamla kyrkan. 1691 Karl XI beordrar amiralgeneralen Hans Wachtmeister att tillse att domkyrkobygget fullbordas enligt fastställda ritningar. 1692 Domkyrkobygget återupptas med ett stort antal hantverkare och arbetare under ledning av arkitekt Abraham Winantz (adlad Svansköld); Tessin d ä:s styvson. Byggmästare Rudolph Bientz bygger en modell av domkyrkan. 1693-95 Stenhuggararbeten i kyrkans interiör utförs efter detaljr itningar och modeller. Takstolar reses 1695. 1696-97 De övre gavelmurarna muras, söderportalen uppförs och invändigt sker valvslagningen. 1697 förflyttas Svansköld och arbetet fortsätter under ledning av byggmästare Bientz. 1699 Fasaderna putsas och målas i ljust grå resp. gul kulör medan huggstensdetaljerna målas med oljefärg i vitgrå kulör. Förgylld inskrift utförs på listverket runt fasaderna. 1700 Utvändigt utförs taktäckningsarbeten medan orgelläktaren i väster byggs invändigt. Predikstolen restaureras och målas. 1701 Den södra läktaren tillkommer. 1702 Västportalen fullbordas. 1703 Den norra läktaren uppförs och golvet i domkyrkan stenläggs. 1709-12 Den nuvarande altaruppsatsen uppförs i domkyrkan efter ritningar av Nikodemus Tessin d y. 1700-talet Reparationer av kyrkans yttertak av koppar- och järnplåt genomförs. 1759 En ny orgel, byggd av orgelbyggaren Lars Wahlberg, tillkommer varvid den gamla orgeln säljs till Gärdslösa kyrka där den brukas fram till 1884. Den nya orgelfasaden får en rikt urnformad rokokofasad ritad av arkitekten C F Adelcrantz. Denna orgelfasad finns bevarad i Vissefjärda kyrka i Småland dit den såldes 1883. 1783 En omfattande yttre och inre restaurering påbörjas och fasaderna får slutligen följande färgsättning: putsade fasadytor i ljust gult med huggstensdetaljer i ljusgrå oljefärg och sockeln slammad samt målad i tegelrött. 1790 Bänkutrymmet i kyrkorummet utökas med nya läktare i norr och söder. 1800-talet Läktarna utökas ytterligare p.g.a. behov av ökat antal sittplatser. 1831-34 Yttre och invändig restaurering genomförs under ledning av C Hallström. Bl.a. plåtläggs yttertaket, norra portalen fullbordas och fasaderna färgsätts i gult med pärlgrå huggstensdetaljer och tegelröd sockel. 1870-talet Kända arkitekter anlitas för en förändring av kyrkans inredning, bl.a. tillfrågades arkitekt Helgo Zettervall i läktarfrågan. Under 1800- och 1900-talen framlades totalt sju olika förslag till kupolöverbyggnad och ett förslag till mittorn på domkyrkan, av vilka dock inget genomfördes. 1882-83 Läktarinredningen utförs. 1883 En ny orgel med 30 stämmor byggs av Åkerman & Lund varvid även den nuvarande orgelfasaden utförs. 1910-14 Domkyrkan restaureras exteriört och interiört efter ritningar och beskrivningar av stadsarkitekten i Kalmar, J Fred Olson. Yttertaken beläggs med kopparplåt, fasaderna spritputsas och putsen tas bort från pilastrar och sockel likaså även oljemålningen på huggstensdetaljerna. Vid denna restaurering sätts den norra resp. södra frontespisens övre flankfönster resp. fönsterna på ömse sidor om altaret igen. Invändigt renoveras väggar och valv och golvet omläggs varvid gravstenar flyttas och ett stort antal placeras i koret. Omputsning utfördes, ny värmeinstallation av vattenburen värme installerades liksom rör för centraldammsugning. Korgolvet utvidgades till förstapelarbandet närmast predikstolen inklusive nya trappanslutningar till anslutande rum. Allt trä ommålades, altarsats och predikstol renoverades. Elektricitet installerades. Den ena trappan till orgelläktaren ombyggdes helt i samband med elmotorinstallation för orgelfläkt. 1911 Utgrävning och iordningställande av källarutrymmen för ny värmeanläggning utfördes. Fyra stycken Kaloriferer för kokseldning nyinstallerades. Åskledare från högdelarna monterades ner i mark. 1914 Centraldammsugare installerades (Palms vacuum cleaner). 1928 Ombyggnad av huvudorgeln utförs av Åkerman och Lund. 1928-32 En restaurering av domkyrkan genomförs varvid bl.a. den nuvarande slutna bänkinredningen tillkommer, efter förslag från stadsarkitekt J Fred Olson, med viss återanvändning av äldre dörrar och skärmar. Kopparplåten på taket lagades och kompletterades. Enl. beskrivning tillverkades 6 st. nya sandstensurnor, och sandstenslågorna förgylldes. Puts lagades. Maskätet trä på vinden ersattes med nytt, gångbanor på vinden inlades. Klocktornets ruttna balkar och dåliga golv samt trappor till klockorna uppsattes. Golvet i nordöstra tornet var maskätet och byttes från furu till tegel, även andra tornrumsgolv byttes p.g.a. maskstungna brädor. 1931-32 En storm 1931 orsakade skador då ett blindfönster blåste in varvid tryckförändringar i vindsutrymmena orsakade släpp i takplåtens infästning, stora delar av tak och tornplåt blåste av. Taket reparerades 1932. 1935 Installation av nya elmotorer i klocktornet utfördes. Troligen var det detta år som bjälklag av betong och mellanliggande inspända I-balkar arrangerades i de tre tornutrymmena för förebyggande av brand. 1936 Installation utfördes av ny värmepanna ”Norrahammars bruk” samt av telefon. 1943 Underhållsarbeten: lagning av två kolonner intill södra porten, ommålning av ytterportar och vindfångsdörrar m.m. 1949 Renovering av samtliga fönster. 1950 Installation av två nya toaletter, en i anslutning till sakristian, en i anslutning till vapenhuset. 1952 Komplettering av befintlig värmeanläggning med oljetank och nyinstallation av oljebrännare. 1953 Upprustning av elinstallationsanläggningen i kyrkan. 1954 Omläggning av golv i sakristia och Kristofferkoret. Befintligt träbjälklag och trägolv ersattes med betongvalv och kalkstensplattor. 1957 Invändig renover ing och målning av kyrkorummets vägg- och takytor. 1955 Nyinstallation av ljudanläggning ”Philips”. 1957 Det nuvarande orgelverket byggs. 1963 Den nuvarande dopfunten av skulptören Erik Sand införskaffas. 1967 Skåp för silver inmuras i vägg i Kristofferkoret. 1971 Ny trappa mellan klocktorn och vindsutrymme över kyrktaket utförs. 1972 Nya gångmattor läggs i kyrkorummet. 1973 Omläggning och fogning av samtliga yttertrappor. 1981-82 En utvändig iståndsättning utförs varvid de vid detta tillfälle de hårt smutsade gulbruna fasaderna omfärgas i en lejongul kulör enligt 1834 års färgskikt. 1985 Kristofferkoret nyinreds. 1987 Nya textil- och förvar ingsskåp i anslutning till norra porten byggs. 1991 Saner ing av oljebrännare och kringutrustning. Anslutning av f järrvärme och installation av värmeväxlare. Sanering av bef intlig toalett under orgeltrappa och nyinstallation av ny handikappvänlig toalett i samma utrymme med intrång i norra sidopassagen. Ombyggnad av f.d. pastorsexpeditionen i nordvästra tornet till vaktmästerifunktioner samt toalett, dusch, pentry och gemensamhetsutrymme. 1992 Installation av torrsprinklersystem i klocktornet och installation av brandlarmsanläggning. Installation av automatiskt tidur för klockringning samt ny urverksmotor i tornklockan. Nytt låssystem. Reparationer av trä i bärande konstruktioner utefter väggband i nedre kant av valvbåge i sydost. Renoveringsarbeten på altartavla och stoder. 1993 Nyinstallation av ljudanläggning. 1995 Konserveringsarbeten av stenskulptur i anslutning till västra porten. 2004 En omfattande fönsterrestaurering genomförs. Dock grundmålas endast fönsterna i avvaktan på följande års fasadrestaurering och den nya färgsättningen. 2005 En omfattande exteriör iståndsättning genomförs av domkyrkan. De övre takfallens kopparytor, över mitt- resp. sidoskepp, omläggs med ny kopparplåt. Delar av takkonstruktionen av trä utlagas; intäckning av glespanel, takstolshögben, takfotsinbyggnad etc. Fasaderna iståndsätts med putslagningar /omputsningar och stendetaljerna av kalksten restaureras. Eldsurnorna av trä (klädda med blyplåt) på hörntornen resp. eldsurnorna av sten (på frontespisgavelkrön resp. - voluter) rengörs, utlagas och förgylls. Träurnornas blyavtäckning kompletteras och de målas med grå linoljefärg. Fönsterna färdigmålas och återfår en dokumenterad tidigare ytbehandling i förenklad ekådring. Putsfasaderna återfår 1834 års färgsättning i ockragult med kalkstensgråa omfattningar. Söderportalens stendetaljer har målats i oljefärg i grå kulör. Sockeln blev p.g.a. den sena årstiden inte iståndsatt. Sprinkler installeras på hela kyrkvinden. 2006 Gummimattor läggs på bjälklaget i de tre tornen (ej trapptornet) på betongbjälklaget för att förhindra släckvatten och sprinklervatten att tränga ner i murverket. Uppgifterna är huvudsakligen hämtade ur boken ”Kalmar Domkyrka” av Ingrid Rosell och Robert Bennett, samt även från vissa tryckta och muntliga källor enl. källförteckningen.