Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Umeå kn, UMEÅ 6:4 UMEÅ STADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Umeå stads kyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UMEÅ STADS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Umeå

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

UMEÅ 6:4

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Umeå stads kyrka uppfördes 1892-94 av Firma Jakobsson & Eriksson från Sundsvall efter ritningar av Fredrik Olaus Lindström som en treskeppig hallkyrka med tvärskepp. Koret vetter mot öster och är femsidigt. Sakristian är byggd i vinkeln mellan koret och ena korsarmen. I nordväst reser sig ett sidoställt torn vars bottenplan fungerar som vapenhus. Kyrkan har en katedralliknande utformning med rikt artikulerad arkitektur, betonad främst genom strävpelare, portalernas tympanon, de varierande typerna av fönster och tornets toureller. Den stilfulla interiören täcks av höga stjärnvalv och kryssvalv. Genom...

Läs mer i eget fönster

Sedan den gamla träkyrkan brunnit ner på julaftonen 1887 och resten av stadens centrum brunnit ner sommaren 1888, stod Umeå inför en omfattande byggnads-verksamhet. Den nya stadsarkitekten Fredrik Olaus Lindström fick rita flertalet offentliga byggnader som måste nyuppföras, däribland stadskyrkan. Den byggdes 1892–94 i nygotisk stil, av tegel på en sockel av granit. Kyrkan har en treskeppig plan med tvärskepp. Huvudentrén är genom tornet i nordväst, medan det smalare koret ligger i öster. Att tornet inte på konventionellt sätt placerades i väster var en anpassning efter tomtens bärighet. Av ekonomiska skäl tvingades arkitekten också...

Läs mer i eget fönster
År 1646 - 1649 Nyanläggning
*Träkyrka uppfördes, 36 alnar lång och 17 alnar bred med torn i väster. *Begravningsplats upptogs kring kyrkan.
År 1646 - 2005 Ändring
Läs gärna hela händelselistan under Dokument
År 1695 - 1696 Ändring
Kyrkan ombyggd till korskyrka.
År 1723 - 1725 Nybyggnad
Ny kyrka av trä (korskyrka).
År 1800 - 1800 Nyanläggning - Begravningsplats
Sekelskiftet 1800? Lasarettskyrkogård upptogs väst på stan, använd under kriget 1808−1809. År 1817 skedde en planläggning av densamma.
År 1816 - 1817 Nyanläggning
*Den nya begravningsplatsen väst på stan planerad av J? Håkansson 1816 (Västra kyrkogården). *Ritning till gravkapell (”bisättnings chor”) samt mur och staket, av arkitekt J. C. Serén, Stockholm, 1817. Det är oklart om kapellet uppfördes, eftersom ett nytt gravkapell uppfördes redan 1838.
År 1832 - 1832 Kulturhistorisk inventering
Beskrivning över inventarierna kyrkan och kyrkogården upprättad. Här nämns att kyrkogården omgavs av en dubbeltimrad bogårdsmur, täckt av brädtak 115 alnar i nordsydlig riktning och 70 alnar i västöstlig riktning. Åttakantig klockstapel av timmer, täckt av spåntak med ovan nämnda klockor. Tre gravkammare av sten på kyrkogården (stenhus): Landshövding af Donner, P. A. Stromberg, Forsellska och Holstska familjerna i Umeå. Fyra upprättstående stenar: Överstelöjtnant Dunckers (1809), bataljonsläkaren Ortmans (1808), postdirektören Schjåltz (1820), rådmannen O. Granströms med fru (1809, 1827). Gravhällar: Handlanden Anders Wall (1812), rådmannen Hammerin (1810). På västra kyrkogården nämns endast gravsten efter rådmannen Emanuel Montell (1818).
År 1838 - 1838 Nybyggnad
Gravkapell uppfört på Västra kyrkogården, efter ritningar av J. A. Linder.

Johan Anders Linder (Arkitekt)

År 1842 - 1842 Utvidgning - Begravningsplats
Västra kyrkogården utvidgad.
År 1865 - 1865 Ändring - Begravningsplats
Del av kyrkogården i öster, mellan kyrkan och residenset omgjort till promenad park. Två år senare restes ett monument över von Döbeln. Parken fick därefter namnet Döbelns park.
År 1882 - 1882 Utvidgning - Begravningsplats
Västra kyrkogården ytterliggare utvidgad.
År 1885 - 1885 Nybyggnad
Nytt gravkapell på Västra kyrkogården. Det äldre gravkapellet fick ny användning som redskapsbod.
År 1887 - 1887 Brand
Träkyrkan uppbrunnen på julafton d. 24 december (d v s före stadsbranden).
År 1892 - 1894 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes i nygotisk stil av tegel, efter ritningar av arkitekt Fredrik Olaus Lindström, Umeå. Detta efter att ett äldre förslag av arkitekt Carl Möller blev för dyrt.
År 1906 - 1910 Nyanläggning - Begravningsplats
*Område inköpt på Sandbacka för inrättande av begravningsplats. *Den s k Norra kyrkogården invigd 1910.
År 1952 - 1952 Nybyggnad
Ca 1952 Kapellkrematorium uppfört på Norra kyrkogården, efter ritningar av arkitekt Gunnar Jacobsson, Stockholm, från 1947. Det gamla gravkapellet från 1913 uppbrunnet 1944.
År 1956 - 1956 Nybyggnad
Klockstapel uppförd på Norra kyrkogården, efter ritningar av arkitekt Gunnar Jacobsson.

Gunnar Jacobsson (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Utvidgning - Begravningsplats
Norra kyrkogården utvidgad åt norr, efter ritningar av trädgårdsarkitekt Walter Bauer.

Walter Bauer (Trädgårdsarkitekt)

År 1979 - 1979 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlagd vid Norra kyrkogården.