Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, KÄLLUNGA 15:1 KÄLLUNGA KYRKA

 Anläggning - Värdering

KÄLLUNGA KYRKA
9/11/04
Motivering
KYRKOMILJÖN - Källunga kyrka är omgiven av lantgårdar och deras ägor i en skogsrik trakt. Vägar från olika håll strålar samman vid kyrkan och kyrkogården omsluts av smala grusvägar på tre sidor. Gården i sydväst ligger mycket nära kyrkan, på liknande sätt som i Hov. Kyrkogården ligger på samma marknivå som omgivningen, utom i söder där parkering finns på ett något lägre markplan.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Källunga kyrkogård har liksom kyrkan medeltida anor. Utifrån fynd av gamla eksyllar under kyrkgolvet förmodas att en äldre träkyrka kan ha föregått stenkyrkan på platsen. Kyrkogården har en mer uttalad 1800-talskaraktär än övriga i pastoratet med kvartersindelning och hamlade lindar i krans vid bogårdsmuren, som lär vara från 1800-talets slut. Utvidgningen från 1959-60 har en tidstypisk meditationsplats som fond i korgången.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Källunga kyrka stammar från 1100-talet med bevarat murverk i långhusets västra del från denna romanska kyrka. Den romanska dopfunten är i bruk. Fasaden är ovanligt låg liksom takresningen, jämfört med traktens samtida kyrkor. Exteriören präglas av tillbyggnaden 1796 med tresidigt avslutat kor och stora fönsteröppningar från samma år respektive 1844-45. Vid den senare renoveringen tillkom även sakristian och västporten med vapenhus i stället för de båda sydportarna. Portarna och nuvarande vapenhus är från 1946. Fasadens buktningar och skeva fönsteröppningar förmedlar tillsammans med tornlösheten upplevelsevärden kring kyrkans ålder. Salkyrkans interiör har en viss nyklassicistisk karaktär genom sitt välvda tak från 1844-45 och ljusa, odekorerade kyrkorum. All inredning nytillverkades då, men endast läktare och altarring finns nu kvar och har senare byggts om. Inget syns av den tidigare dekormålningen. Arkitekt Ärland Noreens renovering 1946 införde en, för honom typisk, slags retrobarock genom slutna bänkkvarter och predikstol med ljudtak i traditionellt utförande, då även altartavlan av konstnär Karl Reimer från 1904 fick ett överstycke. Samtidigt lades tegelgolv och troligen gjordes ett nytt altare. Orgelfasaden är från 1893. Markeringen av den medeltida sydportens läge och putsristningen med årtalet 1796 tydliggör byggnadshistoriken. Den harmoniska färgsättningen håller förtjänstfullt samman interiören.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkogårdens kallmurar, grindar, grusgångar, kvartersindelning, hamlade
lindar och meditationsplats.
- Klockstapeln.
- Medeltida murverk utgör omistliga historiska dokument.
- Exteriörens karaktär av medeltida kyrka tillbyggd 1796 och 1844-45.
- Innertakets utformning.
- Putsristningarna.
- Äldre inredning och inventarier, inklusive den gamla nummertavlan och
särskilt metallskulpturen på altarkrucifixet.
- Den slutna bänkinredningen.