Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlstad kn, TINGVALLASTADEN 1:4 KARLSTADS DOMKYRKA

 Anläggning - Värdering

KARLSTADS DOMKYRKA
1/21/04
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
KARLSTADS DOMKYRKA är stadens äldsta byggnad och utgör med sitt monumentalt framträdande läge, med kyrkotomt och likbod, ett omistligt kulturarv för staden och stiftet. Domkyrkan uppfördes som centralkyrka med regelbunden, grekisk korsform och tillhör en grupp kyrkor vars stilistiska utgångspunkter förmedlades till Sverige framför allt av arkitekten Jean de la Vallé. Kyrkans centralplanform bröts dock och fick i stället en öst-västlig sträckning när västtorn och utbyggnad för sakristia med mera i öster tillfogades, 1737 respektive 1957. Domkyrkans arkitektur har influerat en rad kyrkobyggnader ute i stiftet.
Kyrkorummet präglas av en estetik av renhet och enkelhet. Koret återstår tämligen intakt, trots senare ombyggnader, och uppvisar en tydlig gustaviansk karaktär efter arkitekt Erik Palmstedts omförvandling 1790 med altarväggen med halvrund nisch för svepeklätt altarkors, flankerad av skulpturnischer med gipser av J T Sergel. Genom arkitekt Kurt von Schmalensees ombyggnad av kyrkorummet 1967-68 då centralaltare tillkom fick kyrkan den ursprungliga centralkyrkoplanformen.
Rummet har, trots förändringar, bibehållit mycket av sin ursprungliga karaktär och utgör ett bra exempel på upplysningstidens estetik. Kyrkan präglas idag av en sammanhållande enhetlig och en stramt elegant enkelhet i gestaltningar. Några av de senaste förändringarna upplevs dock som splittrande för helheten,
bl a bryter en mängd lösa stolar mot stilrenheten i övrigt. Äldre inredningsdetaljer som predikstol, högaltare och korbänk visar på kyrkan långa historiska kontinuitet.

ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- kyrkans särställning som stiftets domkyrka och Karlstads stads äldsta kvarvarande byggnad
- kyrkan såsom landmärke och symbol för Karlstads siluett
- kyrkan är som helhet känslig för förändringar
- korets gustavianska prägel skapat av en av landets vid den tiden mest betydande arkitekter
- predikstolen är skapad av en av landets vid den tiden mest betydande arkitekter
- 1960-talets tillskott, av en betydande restaureringsarkitekt, anpassade till den befintliga inredningens strama enkelhet: centralaltare, altarkors och kristalldopfunt
- restriktiv med nya tillskott eller andra förändringar