Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, KÄLLSTAD 14:1 KÄLLSTAD KYRKOGÅRD

 Anläggning - Värdering

KÄLLSTADS KYRKA, KÄLLSTAD KYRKOGÅRD
8/24/05
Motivering
KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Källstad kyrka och kyrkogård utgör tillsammans med de kvarliggande gårdarna och småskolan en kyrkomiljö med kyrkbykaraktär med ett framträdande läge i landskapet.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Källstad kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena.

Det bevarade medeltida östtornet i Källstad kyrka har tillhört en av få s k östtornskyrkor.
Östväggens anordning i tornkapellet är enastående inte bara i Östergötland utan i Sverige som helhet. Tornet och vissa anslutande delar av långhuset kvarstår från medeltidens byggnadsperiod och utgör en viktig kunskapskälla om medeltida byggnadsteknik. Till den medeltida epoken hör även dopfunten av kalksten.

Kyrkobyggnaden har sedan den omfattande ny- och ombyggnaden på 1860-talet bevarats osedvanligt väl såväl exteriört som interiört. Kyrkans exteriör präglas i hög grad av det sena 1800-talets arkitektursyn med spritputsade fasader, slätputsade dekorationer, bevarade gjutjärnsfönster och originalportar. Även interiören är präglad av de ideal som rådde under den senare hälften av 1800-talet genom att fast inredning såsom predikstol, altare och altarring, läktare och bänkar från denna tid är bevarade.

Sammanfattning
" Källstad kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som troligen uppfördes på initiativ av stormannasläkterna i området. Dessa kyrkor utgör ett nationellt kulturarv och att bevara kyrkobyggnaderna i sin nuvarande skepnad med den information de bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena.

" Det ovanligt rikt utformade tornkapellet i det bevarade medeltida östtornet är enastående inte bara i Östergötland utan i Sverige som helhet.

" Kyrkans sedan om- och nybyggnadstidens föga förändrade exteriör och interiör utgör en ovanligt välbevarad representant för de arkitekturideal som var rådande framför allt under 1800-talets tredje fjärdedel. Exteriören har en enhetlig yttre gestaltning med bl a spritputsade fasader, slätputsade dekorationer och gjutjärnsfönster.