Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster MUNKEDAL SVARTEBORG 2:1 - husnr 1, SVARTEBORGS KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SVARTEBORGS KYRKA (akt.)
2004-04-20
Exteriörbeskrivning
SVARTEBORGS KYRKA är byggd i sten, och består av långhus, fullbrett kor med tresidig koravslutning i öster, sakristia i norr, och ett torn av trä i väster. Långhusets västparti är medeltida, koret från 1708, sakristian 1938. FASADERNA är spritputsade och avfärgade i vitt, med en putsad utskjutande sockel, målad i grått. Slätputsade omfattningar kring fönster och dörrar. Kyrkans TAK är ett sadeltak, avvalmat över koret, täckt med rött tegel. Under takfoten en profilerad taklist av trä, brunmålad.
TORNET är av trä, från 1757 med fasader av vitmålad locklistpanel. Ovanför ett mindre kopparklätt takfall en något indragen klockvåning, med spetsigt avslutade ljudluckor av trä, målade i svart. Ett enkelt kopparklätt torntak krönt av en smal spira med kors över klot överst, även dessa av koppar.
HUVUDINGÅNGEN är i väster, genom vapenhuset i tornets bottenvåning. En rektangulär stentrappa i fem steg med järnräcken leder till en dubbel svartmålad trädörr med diagonalställd panel. Ytterligare en ingång på korets sydsida, med en rundbågig öppning och med en svartmålad trädörr även där, med ett överljusfönster. En stentrappa med smidda räcken utanför, samt en ramp av trä utmed kyrkväggen. Även sakristiedörren och pannrumsdörrarna har motsvarande utformning. Ytterdörrarna och trapporna troligen från 1938 års renovering. FÖNSTREN är höga rundbågiga spröjsade träfönster, målade i brunt. Solbänkar täckta av kopparplåt. Flera av ytterbågarna från tidiga 1800-talet eller äldre.