Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

SKIRÖ KYRKA (akt.)
2004-01
Exteriörbeskrivning
Skirö kyrka ritades av arkitekt J W Gerss och uppfördes 1835-1837 under ledning av byggmästaren
J Berglund. Kyrkan utformades som en salskyrka med koret i en halvcirkelformad absid i söder och
sakristian i en anslutande byggnadskropp centralt placerad på långhusets östra vägg. Kyrkan står på en
grund av murad, kvaderhuggen granit, på vilken murar av natursten som putsats och därefter vitkalkats
står. Takets valv utgörs av två typer, ett hjälmvalv i koret och ett tunnvalv i långhuset. Båda har
trästommar. Invändigt är nämnda tak putsade. Taktäckningen på kyrkans långhus, kor och sakristia
utgörs av tjärade takspån medan tornet är belagt med bandtäckt plåt.

Kyrkans exteriör
Skirö kyrkas fasad är sparsmakad i enlighet med de nyklassicistiska idealen. Den vitputsade fasaden
utgör stora sammanhängande väggar som dock bryts upp av de i kontrast till spritputsen slätputsade
fönsteromfattningarna. Tornet är tydligt markerat och utgör en väl definierad byggnadskropp, då det inte
går i liv med långhuset. Upptill avslutas tornet av en lanternin med urtavlor och krönande kors.
Kyrkobyggnadens utvändiga utsmyckningar representeras av portarnas omfattningar, dörrarnas speglar
och tavlan med inskription i dörröverstycket över den norra ingången tillika vapenhusets entré.
Kännetecknande för kyrkobyggnaden är med undantag av den väl genomförda nyklassicismen de
spåntäckta takfallen. De utgör tillsammans en ansenlig yta, vilket inte är så vanligt numera. Oftast möter
vi nämnda taktäckningsmaterial på mindre byggnadskroppar såsom absider eller sakristior.
Tillgängligheten till Skirö kyrka har man löst genom en reversibel handikappramp som har placerats vid
den vänstra delen av trappa upp till vapenhusets port. Rampen har dock försetts med ett smitt järnräcke
av samma typ som för den övriga trappan.