Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster VETLANDA NÄSBY 12:1 - husnr 1, NÄSBY KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

NÄSBY KYRKA (akt.)
2007-01
Exteriörbeskrivning
Näsby kyrka utgörs av en sammansatt byggnadskropp tillkommen i olika skeden. De äldsta
delarna från tidig medeltid är långhuset, koret och absiden och de är uppförda med öst-västlig
orientering. Denna stomme består av skalmurad sten. Åren 1726-27 uppfördes en rektangulär
tillbyggnad mot norr som omfattade en s k nykyrka. Denna tillbyggnad uppfördes av timmer.
Invid den medeltida delens västra vägg står ett torn av trä. Tornet är närmast kvadratiskt med en
mindre, sluten lanternin med ett tälttak och en kort spira överst. Huvudentrén mot norr utgörs av
ett tillbyggt nästan kvadratiskt vapenhus av trä.
Kyrkans exteriör är spritputsad med slätputs kring fönster och dörrar frånsett lanterninen
som är klädd med locklistpanel. På långhusets fasad i höjd med fönsternas nederdel löper en
plåtavtäckning. På detta långhus finns även stående följare som även de putsats. Putsen är
avfärgad i vitaktig kulör. Mellan ytterväggarna och taket finns en taklist av trä med figursågade
konsoler som målats i ljusgrå kulör. Flertalet av kyrkans fönster är segmentbågiga och bågarna
är försedda med tät spröjsning. Den södra fasaden är försedd med ett gavelparti med ett
halvmåneformat spröjsat fönster. Alla fönster är målade i grå kulör. Fönsternas solbänkar utgörs
av plåt av stål som målats svart. Tornet är försett med luckor och ljudluckor av trä som målats
svarta.
Kyrkobyggnaden har två ingångar. En, som nämnts, i vapenhuset och en i den nuvarande
sakristian. Vapenhusets entré har en hög granittrappa och en enkeldörr av ek med ett
geometriskt mönster. Sakristians dörr är av liknande slag och svartmålad. Kyrkobyggnadens
belägenhet på en höjd och dess höga sockel vid huvudentrén har medfört att försök till
tillgänglighets-anpassningar försvårats. Den idag med stålramp ordnade
handikappsanpassningen är inte helt tillfredsställande från kulturhistorisk, estetisk och
brukaraspekt.
Varje del av byggnadskroppen har ett sadeltak, frånsett tornet som har ett tälttak och
absiden som har ett mångsidigt tak. Alla tak är belagda med falsad stålplåt, som är målade i
svartgrå kulör. Takfallen avvattnas med ståndrännor och stuprör i samma material och kulör.
Byggnaden har en sockel som skjuter ut något från det övriga vägglivet. Även sockeln är
spritputsad och målad i grå kulör. Längst i norr är sockeln kvaderindelad.