Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster UMEÅ BACKEN 7:12 - husnr 1, UMEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (BACKENKYRKAN)

 Byggnad - Beskrivning

Backens kyrka (akt.), UMEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (BACKENKYRKAN) (akt.)
2011-06
Exteriörbeskrivning
Kyrkan är en salkyrka uppförd av gråsten med gavelrösten i tegel åren 1501−1508. Byggmästaren är okänd. Med sina stora mått (16 x 45 m) blev den en av Övre Norrlands största kyrkor. Skalmurarna är 1,4 m tjocka och kalkputsade på ut- och insida. Lång-huset har fyra traveér och en utskjutande sakristia i nordost. De branta sadeltaken på långhus och sakristia är täckta med skivtäckt kopparplåt. På gavelröstena sitter två kopparinklädda kors. Takfoten är trappstegsformad med en ornerad bård mot väggen och gavelspetsarna är tegelornerade, även sakristians. Gråstenarna är synliga upp till sockelhöjd. Därefter är fasaden putsad och avfärgad i benvit kalkfärg. Ingången i väster markeras genom en rusticerad portal med rundbågade fönster. Den breda dubbeldörren är kasettmönstrad och målad i bruna nyanser. Fönstren är rundbågiga och saknar omfattningar. Mot söder finns en koringång vars dörr har snedställd brunmålad panel och smitt lås med initialerna IBS 1804 (Israel Boström). Sakristian har två mindre rundbågade fönster på norra respektive östra sidorna. På dess västra sida finns en ingångsportal av finhuggen granit och en kopparbeklädd dörr.

Kyrkans yttre har förändrats i omgångar. Kvar från medeltiden är endast murarna, västra gavelröstet och sakristian. År 1740 finns uppgifter om att fönsteröppningarna förstorades från att ha varit små och spetsbågiga. Större ändringar gjordes 1804−1805 efter program av ”murmästaren” Simon Asplund, Skellefteå. Han rev ett ursprungligt vapenhus med ingångsportal i sydväst och upptog istället ett nytt fjärde fönster i muren. Huvudentré och de rundbågade överljusfönstren upptogs i väster. En ingång (Maria-porten) som funnits mot norr sattes igen och gjordes om till ett fönster. Ursprungliga koringången i sydost gjordes om till ett fönster och samtidigt togs en ny koringång upp vid sidan om den gamla. Alla befintliga fönster utvidgades ytterligare och fasaderna putsades. Nästa förändring föranleddes av att kyrkan brann 1893. Branden startade på taket under en högmässa. Två år senare restaurerades kyrkan efter program av arkitekt Ludvig Peterson. Då hade de medeltida valven rasat och det östra gavelröstet blåst ned. I samband med uppmurningen omgestaltades röstet och fick tre smala lansettfönster och två rundlar med Davidsstjärnor, istället för vapensköldar. Det nya taket belades med järnplåt som svartmålades, istället för brädspån som det tidigare taket haft. Takfoten nygjordes med tegelblinderingar. Fönsterbågarna som hade varit tresidigt avslutade ändrades till rundbågiga. År 1909 gjordes en mindre tillbyggnad åt väster på sakristian för att inrymma trapphus till värmekammaren i källaren. Åren 1952−1955 utökades källarutrymmena och sakristians ingång åt väster, samt förseddes med nuvarande portal av granit. Korfönstrets nisch murades delvis igen och omskapades till ett rundfönster efter förslag av arkitekt Georg Rudner, Stockholm. År 1986 inträffade en ny katastrofal brand som gjorde att taket och kyrkans inre på nytt totalförstördes. Branden orsakades av kyrkans gamla bänkvärmare. Vid återuppbyggnaden 1987–90 efter program av arkitekt Jerk Alton, Kumla, byggdes ett nytt tak som belades med kopparplåt. Korfönstret, som hade omgestaltats till ett rundfönster 1955, återskapades till sin fulla längd i sin gamla nisch. Putsytor lagades och fasaden omfärgades med varmvit kalkfärg.