Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster HERRLJUNGA MJÄLDRUNGA 10:1 - husnr 1, MJÄLDRUNGA KYRKA

 Byggnad - Beskrivning

MJÄLDRUNGA KYRKA (akt.)
2004-11-18
Exteriörbeskrivning
Mjäldrunga kyrka är byggd med koret åt nordöst men för tydlighetens skull anges i det följande raka väderstreck som om koret låg rakt i öster.
Denna absidkyrka har ett högt kort långhus, ett något lägre och smalare kor försett med en i sin tur något lägre och smalare absid med ursprungligt absidfönster. I väster finns ett litet trävapenhus med porten åt väster och i norr är en sakristia tillbyggd koret med ingång från väster. Vid sakristians östra sida leder en betongtrappa ned till pannrummet i källaren. På stödmuren står ett svartmålat smidesstaket. Varje långsida har tre olika fönster på varierande höjd: i väster ett litet fönster vid takfoten, ett som sitter snett därunder samt ett stort fönster placerat ungefär mitt på den resterande fasadytan. Exteriören restaurerades omfattande med omputsning 1995.
FASAD - Slevdragen hydraulisk kalkputs avfärgad med vit kalkfärg. Putsen går inte ända ned på nordsidan utan lämnar murverket med släta stenar synligt nedtill. Sydfasaderna är putsade ända ned och förutom i väster ligger flata stenar i markytan längs hela kyrkans längd, även runt absiden,. Där finns en stor stenhäll i sydvästra hörnet. Vapenhuset och sakristian har slät betonggrund. Västra gavelröstet är klätt med tjärad, sågad spånbeklädnad från 1938 med raka spån, delvis omlagd 1995. Vapenhuset har falurödfärgad locklistpanel med vattbräda nedtill. Den medeltida södra ingången har murats igen till ett fönster och är markerad av en rundbågad, bred, putsad rundstavsomfattning av sandsten. I marken framför ligger en röd naturformad granithäll. Det medeltida remstycket har på långhuset en uthuggen profilering i ytterkanterna vilket tros vara en rest av en medeltida hantverkstradition. Remstycket syns även på absiden. Sydöstra hörnet på långhuset har en utbuktning orsakad av att yttermuren i skalmuren släppt från murkärnan. På korets södra sida sitter en gravhäll av kalksten fästad med järnklamrar i muren. Den är från 1692, rest över Bryngel Håkansson, men placerad här 1937. På östra korgavelspetsen finns en utkragande sten, så kallad sköldsten, som täcker absidtakets spets mot fasaden.
FÖNSTER - De högt sittande små fönsteröppningarna är äldre, möjligen medeltida, än övriga som förmodas vara från 16-1700-talen. 1895 förstorades fönstren. Fönsterbågarna är från 1895 eller yngre och har samma form som sin öppning. Alla snickerier är täckmålade med grå linoljefärg. Solbänkarna är kalkstenshällar, sedan 1938 klädda med kopparplåt även på front och sidor vilket ger dem ett lådliknande utseende. Smygarna är måttligt djupa. De högt sittande fönstren och det nordöstra nedre fönstret är rektangulära med grovt tillhugget virke i hjässan och, liksom det stickbågade fönstret i sydväst, tvåluftsfönster med mittpost träspröjsade till tre rutor per luft. Långhusets stora rundbågade fönster har korspost med högt placerad tvärpost och är spröjsade till sex rutor nedtill och med en diagonal spröjs var i de övre lufterna. Korfönstret åt söder är indelat som de föregående men är mindre och har de nedre lufterna spröjsade till två rutor medan de övre saknar spröjsning. Absidfönstret sitter i ytterliv och är rundbågat, litet och högsmalt med endast ytterbåge av olikfärgade blyspröjsade glas med två små spetsbågar längst upp, nio rutor totalt. Glasen i dessa fönster är till övervägande del av äldre typ med blåsor. Vapenhuset har åt norr och söder rektangulära öppningsbara, kopplade tvåluftsfönster från 1938 eller senare, spröjsade till tre rutor per luft i täckmålade breda foder. Sakristian har ett ursprungligt öppningsbart tvåluftsfönster med mittpost och profilerade spröjsar kring sex rutor per luft. Till pannrummet finns i östväggen vid källartrappan två små öppningsbara enluftsfönster intill varann.
PORT - Pardörr från 1995 av trä med profilerad fiskbenspanel i släta täckmålade foder. En tjock röd granithäll från 1938 ligger framför dörren. Sakristians enkla trädörr från 1938 har utanpåliggande romboida fyllningar. Till pannrummet leder en gråmålad enkel dörr från 1995, fräst som stående panel.
TAK - Sadeltak med enkupigt rött lertegel överallt utom på absiden som har tjärat spåntak, delvis nylagt 1995, liknande västgavelns spån. Norra takfallet har tegel från 1995 och de övriga tegeln från tidigt 1900-tal. Taksprången har pärlspåntade täckmålade bräder. Hängrännor och stuprör är av kopparplåt. Hängrännan runt absiden har räfflad undersida och dess taksprång har släta brädor liksom korets nordsida som har gamla plank och där syns även gammal pärt under takteglet. Täckmålade vindskivor med nya skydd för hammarbanden nedtill. Plåtavtäckningar mellan takfall och fasadytor.