Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MJÖLBY PRIORN 8 - husnr 1, MJÖLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Mjölby kyrka, 127

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MJÖLBY KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1772 - 1777

Östergötland
Mjölby
Östergötland
Mjölby
Mjölby församling
Linköpings stift
Kungsvägen 53

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1993


Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

KYRKOBYGGNADEN Kyrkans medeltida utformning är inte klarlagd. Kyrkan brann vid den omfattande branden 1771 och endast det medeltida tornet kvarstår. Det är uppfört av gråsten och kalksten. Trappan till tornets första våning löper invändigt på norra sidan. Mittrummet på första våningen har en liten rundbågig öppning mot öster och på södra sidan en öppning till en välvd kammare. I mittrummet finns spår efter uttag för ett träbjälklag och i våningen över en dörröppning med överliggare av kalksten mot öster. Det kan eventuellt vara utgången till en läktare, en s k empor, för kyrkans bygg...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Kyrka av sten. Utformning okänd. Tornet kvarstår.
År 1660 - 1679 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa av kalksten, tillverkad i Skänninge eller Vadstena. Träfoten kan ha tillhört en samtida altaruppsats.
År 1686 - 1686 Ändring - tillbyggnad
Korsarm av trä mot norr. Riven 1771.
År 1702 - 1702 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan, omgjuten 1772.
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
Tornet försågs med en ny spira för klockorna som flyttades in från klockstapeln. Spiran försågs med ett urverk, vilket var ovanligt för den tidens landsbygdskyrkor.
År 1771 - 1771 Brand - helt förstörd
Brand den 28 maj, kyrkan, prästgården och kyrkbyn förstördes. Rivning, den äldre kyrkan, med undantag av tornet revs efter branden.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1772 - 1777 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Nytt långhus av tegel intill det medeltida tornet, som även på- och tillbyggdes med tegel, taket belades med spån från Kättilstad, murarna vitkalkades. Uppförd av mur- och byggmästare Peter Östberg, Skänninge efter ritningar utförda vid Överintendentsämbetet (ÖIA). Ny fast inredning - bänkar, läktare, altare och predikstol. Orgel byggd av orgelbyggare Lars Strömblad, dekor av mäster Brusell, ersattes av en ny orgel 1859 och flyttades till Heda kyrka. Altartavla föreställande Kristus i Getsemane av okänd mästare.

Brusell (Konstnär - Dekormålare)

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

Östberg (Hantverkare - Murare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. Cnattingus, Bengt, Mjölby kyrka (Arkiv)

År 1772 - 1775 Nybyggnad - Sakristia

Östberg (Hantverkare - Murare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1772 - 1775 Nybyggnad - Korparti

Östberg (Hantverkare - Murare)

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1772 - 1772 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten och mellanklockan omgjuten av Elias Annell, Norrköping.

Elias Annell (Klockgjutare)

År 1772 - 1776 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet försågs med en ny lägre tornhuv, och en ingång upphuggen i väster av en mäster Praesser.

Praesser (Byggmästare)

Cnattingus, Bengt, Mjölby kyrka (Arkiv)

År 1779 - 1779 Invigning
Invigning den 26 juni.
År 1790 - 1790 Specifika inventarier - tornur

Zellroth (Urmakare)

År 1821 - 1821 Ändring - ombyggnad
"Stor reparation."
År 1854 - 1854 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan från 1777 renoverades av Aug. Malmström.

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
Orgel från 1776 ersattes av en ny orgel, byggd av Sven Nordström, Flisby, verket utbytt 1989.

Sven Nordström (Orgelbyggare)

År 1860 - 1879 Ändring - ombyggnad
"Grundlig reparation", eventuellt tillkom gjutjärnsfönstren.
År 1875 - 1895 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny öppen bänkinredning.
År 1905 - 1905 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillkockan från Sörby kyrka omgjuten.
År 1906 - 1907 Ändring - ombyggnad
EXTERIÖR: fasaderna putsades och taket belades med svartplåt. Inmurande av stänkskift av kalksten ovan alla utspringande listverk vid portalerna. Portalomfattningar i grå sandsten, nya portar och dörrar. Sannolikt tillkom ny ingång till sakristian. Uppförande av en tegelstensmur med dörröppning vid vapenhuset. Arkitekt Agi Lindegren. Byggmästare Nylander. INTERIÖR: nytt golv av hyvlade kalkstensplattor. Kassettak, stuckdekor och pilasterindelning av väggarna i kyrkorummet, predikstolen från 1771 fick ny dekor och fondvägg i gips. Förändring av orgeln och orgelläktaren byggdes ut och försågs med ny barriär. Ny trappa till läktaren från vapenhuset. Nytt altarbord, altarring och entrédörrar. Vindfång vid södra ingången. Nya dörrar till kyrkorummet. Panel under fönstren. Fönster med gulaktigt "katedralglas". Marmoreringsmålade pilastrar i brunt med gulaktiga fält, gråmarmorerad taklist, vitt tak, målade bladrankor i fönstersmygarna. Arkitekt Agi Lindegren. Värmeinstallation med värmekammare under sakristian.

Agi Lindegren (Arkitekt)

? Nylander (Byggmästare)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria. ATA. (Arkiv)

År 1912 - 1912 Specifika inventarier - tornur
År 1923 - 1923 Underhåll - exteriör
År 1944 - 1944 Underhåll - exteriör

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Ändring - ombyggnad, interiör
Mycket av Lindegrens dekor avlägsnades, kassettaket ersattes av ett slätt tunnvalv. Marmoreringsmålningen målades över med vitt. Ny öppen bänkinredning med raka gavlar. Nya korfönster. Ommålning av predikstol och altaruppsats. Sakristian förändrades, den öppna trappan och loftgången togs bort och byggdes in. Installation av WC. Sakristians äldre fönster med järngaller ersattes av nya fönster, eventuellt tillkom nu fönsteröppningen på västra sidan. Arkitekt Kurt von Schmalensee. Nytt värmesystem. Orgeln från 1859 om- och tillbyggdes av Olof Hammarberg, Göteborg. Av Nordströmsorgeln behölls orgelfasaden och orgelhuset samt största delen av pipmaterialet.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

Cnattingus, Bengt, Mjölby kyrka (Arkiv)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering, exteriör
Takets järnplåt ersattes av kopparplåt, nytt undertak, omputsning och avfärgning av fasaderna.
År 1964 - 1964 Underhåll - interiör
Rengörning.
År 1968 - 1969 Arkitekturbunden utsmyckning
Glasmålningar komponerade av professor Carl Crodel, München och utförda av firma Franz Mayer, München. Korfönstren från 1944 placerades i högtidssalen i församlingshemmet.

Carl Crodel (Konstnär)

Franz Mayer (Firma)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1973 - 1973 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, en kvarnsten i ett smidesstativ, konstnär Tor Svae och konstsmed Daniel Lindén.

Daniel Lindén (Hantverkare)

Tor Svae (Konstnär)

År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av de bakre bänkraderna, mindre läktarunderbyggnader för WC och förråd m.m mot kyrkorummet. Arkitekt Bo Sundberg, Linköping.

Bo Sundberg (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Teknisk installation - värme
Fjärrvärme med central under sakristian.
År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Ny kororgel på korets norra sida.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av interiören, färgsättning av arkitekt Kerstin Jacobsson, Ahrén Jacobsson Arkitekter AB, Linköping. Kororgeln flyttades till södra sidan. De tre bakre bänkraderna på norra sidan togs bort för att skapa ett "kyrktorg". Ny orgel bakom orgelfasaden från 1859 av A Mårtensson orgelfabrik AB, Lund. Altartavlan konserverades av ÖLM.

Ahrén Jacobsson Arkitekter AB (Arkitektkontor)

A Mårtenssons Orgelfabrik AB (Orgelbyggeri)

Östergötlands länsmuseum (Konservator)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv, Östgöta Correspondenten 1989-01-11, 1989-04-25. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Lagning av takfotslisten och rusticeringen på tornet.