Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING ENEBYMO 1:4 - husnr 1, ÖSTRA ENEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA ENEBY KYRKA (akt.)

1180 - 1249

1180 - 1249

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Norrköping
Kolmårdens församling
Linköpings stift
Finspångsvägen 150

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004
KYRKAN
Det är okänt om nuvarande kyrkan i Östra Eneby har haft någon föregångare. En runsten från mitten av 1000-talet med två kors har hittats under korgolvet. Den visar även spår av att senare ha använts som altarskiva. Vid en yttre renovering av kyrkan har man hittat huggna stenar med ornamentering av tidig romansk karaktär. De hittades i kyrkans murverk, men inte på ursprunglig plats och kan eventuellt ha hört till en äldre kyrka. Några stenar ses idag i långhusets sydfasad. En sten med ornament av likartad karaktär finns på i sydportalen till Örberga kyrka i landskapets västra del ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1400 Fast inredning - altare
En runsten som försetts med två fördjupningar, varav den ena troligen varit relikgömma.

Nisbeth, Åke. Kyrkobeskrivning Östra Eneby ka. (Arkiv)

År 1100 - 1400 Nybyggnad - Torn
Bild på ett äldre västtorn finns på teckning från 1600-talets senare del.
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot i sandsten.

Majestatis (Konstnär - Bildhuggare)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1180 - 1249 Nybyggnad
Långsträckt långhus med smalare korparti, vars bortbrutna nord- och sydmurar alltjämt är synliga ovan korvalvet. Inre trätak eller öppen takstol.
År 1180 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fragment på kyrkvinden ovan valven och smärre fragment nere på kyrkans nordvägg.
År 1180 - 1249 Nybyggnad
År 1200 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa i kolmårdsmarmor, möjligen kopia av äldre cuppa.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1200 - 1500 Nybyggnad - Torn
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1370 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1370 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1370 - 1399 Valvslagning
Valvslagning. Ribbvalv i tegel slogs. De har paralleller i Askeby kyrkas kor.
År 1380 - 1410 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Tillhör en grupp målningar, som tillskrivs dessa mästare.

Kapitelsalsmästaren (Konstnär - Dekormålare)

Risingemästaren (Konstnär - Dekormålare)

År 1420 - 1430 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Sakristian förses med målningar.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1450 - 1600 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran, som den återges på 1600-talsteckning, bör ha tillkommit under denna period.
År 1500 - 1700 Underhåll - exteriör
Underhåll av murar och tak.
År 1500 - 1700 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren förbättrades och förstorades.
År 1600 - 1699 Ändring - tillbyggnad
Dopkapell, ursprungligen uppfört som gravkor för ätten Schulman. Omändrat till dopkapell 1917 efter förslag av arkitekt Erik Fant.
År 1600 - 1699 Nybyggnad - Gravkor
Uppfört för ätten Schulman och dess efterföljare som ägare till Leonardsberg och Svärtinge. En tidigare kordörr som funnits här sattes igen och en ny kordörr togs upp längre i öster på platsen för ett tidigare fönster.

Norrköpings Tidningar 14/9 1918, Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1719 - 1719 Brand - delvis förstörd
Kyrkan brändes i samband med mer omfattande härjningar. Taket och tornhuven förstördes, likaså all fast inredning medan en del lösa föremål hade evakuerats.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1720 - 1730 Specifika inventarier - dopfunt
En i trä skuren barnfigur (putti) med skål på huvudet.

Ridderstad, Anton, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon (Arkiv)

År 1723 - 1723 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.

Ridderstad, Anton, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon (Arkiv)

År 1726 - 1726 Fast inredning - predikstol
Predikstol, skänkt av överstelöjtnant Erik Axel Ekehielm och hans hustru på Leonardsberg.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1726 - 1726 Specifika inventarier - altartavla
Nattvardens instiftelse, skänktes av majoren Isak Gyllenhammar och hans maka.
År 1727 - 1733 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes åt väster, en valvbåge uppmurades mot den gamla kyrkan och läktaren flyttades åt väster, in i nykyrkan.
År 1727 - 1727 Rivning
Tornet började rivas.
År 1737 - 1737 Fast inredning - orgel
Skänkt av E A Ekehielm och hans hustru.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1737 - 1737 Ändring - ombyggnad, interiör
Korgolv av Ölandssten, ommålning av bänkar.
År 1737 - 1737 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Draperimålning kring fönster och altare.
År 1773 - 1775 Nybyggnad - Torn
Ett nytt västtorn uppfördes av byggmästare Måns Månsson från Linköping och man fick en ny ingång i kyrkan

Måns Månsson Lindgren (Hantverkare - Murare)

År 1773 - 1775 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset införlivades med kyrkorummet när mellanväggen revs och man fick sittplatser i det f d vapenhuset.

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1786 - 1786 Ändring - ombyggnad, fönster
Sakristiefönstret förstorades och fick nya galler av järn.
År 1800 - 1900 Ändring
En stor del av de äldre inventarierna skingrades, delvis som en följd av en översyn av interiören 1860.
År 1802 - 1802 Underhåll - golv
Nytt golv och bolsterstockar i sakristian.
År 1803 - 1803 Ändring
Murades spis i sakristian.
År 1878 - 1878 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten flyttades från kyrkan till SHM.
År 1896 - 1896 Ändring - ombyggnad
Interiör. Bågen mellan kor och långhus höggs upp till sin nuvarande bredd, öppningen mellan långhuset och gamla vapenhuset i väster sattes igen. Det gamla vapenhuset, senast del av kyrkorummet, gjordes om till begravningskapell. Exteriör. Dörr togs upp i gamla vapenhusets västra vägg. På vinden, i öster fanns ett gavelröste, som revs i samband med att underliggande murbåge förstorades. Fast inredning. Byttes ut eller förändrades. kalkmålning. Dekorationsmålningar av K Stenberg från Norrköping. Togs bort 1918. Glasmålning från Neuman&Vogels glasmästeri i Stockholm sattes in i korets östfönster. Togs bort 1918-1920. Konservatorsarbeten - predikstol. Figurerna sattes tillbaka på predikstolen, men på fel plats.

K Stenberg (Konstnär)

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

Norrköpings tidningar 1918-09-14 (Arkiv)

År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel
Ny orgel av PL Åkerman & Lunds Orgelfabriks AB. Ombyggnad 1936, 1985.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1914 - 1916 Teknisk installation
Elektrisk belysning och elektrisk uppvärmning.
År 1917 - 1917 Ändring - ombyggnad, yttertak
Ny takstol av 6"x6" sparrar, där äldsta kyrkans nu rivna östra gavelröste finns. Kaminskorstenarna rivs
År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad
Interiör. Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant. Gravkoret omändrades till dopkapell. Exteriör, fd vapenhuset ( står 1918 som gravkapell). Ett i senare tid upptaget fönster i sydväggen sattes igen och det lilla östfönstret togs upp. Den tidigare igensatta öppningen till vapenhusvinden återupptogs. Kordörren från 1600-talet sattes igen och fönstret, som föregick dörren, togs upp. Dörr togs upp i sakristians västvägg och ett igenmurat fönster samt igenmurad nisch markerades i putsen. Dekorationsmålningarna från 1896 togs bort. Vissa nya dekorationer, bl a i dopkapellet, utfördes av konstnären Filip Månsson. Konservatorsarbeten. De medeltida målningarna frilades. Predikstolen restaurerades.

Erik Fant (Arkitekt)

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

Norrköpings tidningar 1918-09-14 (Arkiv)

År 1918 - 1920 Arkitekturbunden utsmyckning
Den äldre glasmålningen i korets östfönster från 1896 ersattes med en ny glasmålning av Olle Hjortzberg.

Olle Hjortzberg (Konstnär)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Ombyggd av Setterquist& Son. Även ombyggd 1985.

Setterquist & Son Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten har stått på SHM, men kommer nu tillbaka till kyrkan. Museet får kopian.
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolvet i dopkapellet ersattes med tegelgolv, smidesräcke av Sjöholms smides AB i Norrköping. Nytt kalkstensgolv i sakristian. Toalett en trappa upp i tornet.
År 1954 - 1955 Fast inredning - altarring
Ny altarring
År 1954 - 1955 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i glas

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria (Arkiv)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, stomme
Alla fönster revs ut och gjordes om. Förstärkning av tornmurar. Vid en arkeologisk undersökning upptäcks fundamentet till ett sidoaltare, som uppförts av medeltida tegel. Interiör ombyggnad, arkitekt Kurt von Schmalensee. Nytt golv, ny orgelläktare med barriär, ny bänkinredning, ny altarring, nytt altarbord, som kläddes med kolmårdsmarmor, dopfunt ritad av Kurt von Schmalensee och utförd i Reimyreglas, predikstol, ny trappa. Omtäckning av södra spåntaket med nytt spån, hängrännor, stuprör och garnering av koppar. En ny grund lades under hela kyrkan. Kraftiga betongblock gjöts in under murarna, hela golvet bröts upp och ett nytt cementgolv lades in.

Norrköpings Tidningar -Östergötlands Dagblad 1969-06-09, Sockenkyrkorna - Kulturarv och Bebyggelsehistoria, Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1956 - 1956 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1964 - 1964 Teknisk installation - värme
AEG förslag till elektrisk värmeanläggning.
År 1964 - 1964 Fast inredning - bänkinredning
Ritning till nya bänkar. (Utfördes de?)
År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör: Ritning på ombyggnad av f d gravkapell till väntrum. Dörr sätts in i igenmurad dörröppning i söder (senast fönster) och WC byggs i västra delen. Även ritning till nytt fristående gravkapell. Arkitekt Claes Fraenki.

Claes Fraenki (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad och utvidgning av läktarorgel, ombyggnad (minskning) av läktare och läktarbarriär, flyttning av pelare.
År 1990 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för liggande förvaring, Kerstin Jacobsson (?).

Kerstin Jacobsson (Hantverkare - Snickare)

År 1999 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av korbänkar på var sida. En bänkrad med skärm blir kvar.