Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING FISKEBERGA 1:14 - husnr 1, KUDDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kuddby kyrka, 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KUDDBY KYRKA (akt.)

1100 - 1549

1828 - 1828

1828 - 1828

1940 - 1945

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Kuddby
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Kuddby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Kyrkobyggnaden
Den äldsta kända kyrkan i Kuddby var en stenkyrka uppförd under medeltiden på samma plats som den nuvarande. Dess byggnadshistoria är oklar men strax innan dess rivning 1827 gjordes en uppmätning som visar ett långsträckt långhus med en rymlig korsarm i söder, två utbyggnader i norr, varav den östligaste fungerade som sakristia, samt torn i väster. Möjligen tillhörde kyrkans västra del äldre medeltid, men den långsträckta planformen tyder på att den ombyggts troligen redan under medeltiden. Tornet hade en invändig murtrappa vilket kan indikera en medeltida datering. Kyr...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Nybyggnad
Kyrka i sten med rektangulärt långhus, korsarm i söder, två utbyggnader i norr samt torn i väster. Låg troligen något längre österut än den nuvarande.
År 1551 - 1551 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.
År 1669 - 1669 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan gjuten av Petter Dant, Stockholm.

Petter Dant (Klockgjutare)

År 1700 - 1700 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i mässing prydd med blomster- och fruktornament.
År 1742 - 1742 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten av Magnus Hultman

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1762 - 1762 Fast inredning - orgel
Orgel av orgelbyggarna Jonas Gren och Petter Stråhle, Stockholm.

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

År 1771 - 1771 Ändring - ombyggnad
Tornet renoverat och tillbyggt.
År 1827 - 1827 Rivning
Rivning av den medeltida kyrkan. Många inventarier såldes på auktion.

Kuddby kyrka 1828-1978 (Arkiv)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Koret flankeras invändigt av biutrymmen i norr och söder, varav det ena används som sakristia.

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Torn
Delar av det förmodligen medeltida tornet kan ha återanvänts vid uppförandet av det nuvarande tornet.

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Korparti

Samuel Enander (Arkitekt)

År 1828 - 1828 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan i sin helhet, rektangulärt långhus med jämnbrett korparti och torn i väster. Byggnadsmaterial togs från den rivna kyrkan. Ev ingick delar av det medeltida tornet i det nya tornet. Byggd av gråsten och tegel. Arkitekt Samuel Enander vid Överintendentsämbetet, byggmästare Johan Holmberg.

Johan Holmberg (Byggmästare)

Samuel Enander (Arkitekt)

Kuddby kyrka 1828-1978 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1833 - 1833 Specifika inventarier - tornur
Tornur.
År 1870 - 1870 Ändring - ombyggnad
Exteriör restaurering, nya fönster med gjutjärnsspröjsning, glasmålning i östväggens fönster, det "allseende ögat" målades i absidens valv, ev tillkom korabsidens kolonner, nedtill sammanbundna av en mur. Kolonner, altare och predikstol målades i ljus färg, troligen vitt, bänkinredningen troligen i ekfärg.

Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860. (Arkiv)

År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
Orgelbyggare Sven och Erik Nordström, Linköping.

Erik Nordström (Orgelbyggare)

Sven Nordström (Orgelbyggare)

Kuddby kyrka 1828-1978 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1899 - 1901 Ändring
Exteriör och interiör restaurering - ny predikstol, altare förändrat av A Lindegren, ny altarring, nytt mässingskrucifix från Gusums bruk, ny öppen bänkinredning i blågrön ton, läktaren indragen på sidorna och försedd med ny barriär med utskjutande mittparti. Tak och väggar indelades i fält genom gördelbågar och pilastrar. Den sammanbindande muren mellan kolonnerna borttogs. Absidvalvet smyckades med romber och girlanger. Väggarna dekorerades med målade bibelspråkskartuscher, läktarbarriär och altarring försågs med ådringsmåleri, altare och predikstol försågs med imitationsmålad intarsia och rutfaner, orgelfasad och bänkinredning målades i grågrön färg, väggarna gulmarmorerades, listverken vitmarmorerades. Predikstolens symboliska reliefer borttogs, likaså draperimåleri bakom predikstol och altare. Ett mässingskrucifix ersatte ett kors med törnekrona, troligen i trä. Glasmålning i korfönstret. Nytt dörrparti till vapenhuset. Troligen avlägsnades korbänkarna. Arkitekt Agi Lindegren, Stockholm, byggmästare fabrikör M Ljungqvist.

Agi Lindegren (Arkitekt)

M Ljungqvist (Byggmästare)

Kuddby kyrka 1828-1978 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1901 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning ritad av arkitekt Agi Lindegren.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Fast inredning - altarring
Altarring ritad av arkitekt Agi Lindegren.

Agi Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning
Al frescomåleri "Pelikan" och "Phoenix" över kordörrarna målat av dekorationsmålare Knut Larsson.

Knut Larsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1914 - 1914 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och värme. Kaminen borttagen.

Kuddby kyrka 1828-1978 (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Elektrisk belysning och värme. Kaminen borttagen.

Kuddby kyrka 1828-1978 (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring
Mittgången troligen belagd med kalkstensplattor, koret utvidgat.
År 1940 - 1945 Nybyggnad
Gravkapellet byggdes, möjligen av byggmästaren Gunnar Andersson.

Gunnar Andersson (Byggmästare)

År 1954 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering, antikglas i fönstren, väggar och valv målade i enhetlig ljus färg, slutna korbänkar ev de ursprungliga återinställdes, korfönstret förtäckt av en blåmålad fondvägg belyst med lysrör, inredningen målad i vitt och grått. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Kuddby kyrka 1828-1978 Manuskript till Kyrkobyggnader 1760-1860 (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring
Restaurering av orgeln från 1882 utförd av bröderna Moberg.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1954 - 1954 Nybyggnad - Gravkor
Gravkapellet byggdes av byggmästaren Gunnar Andersson efter ritningar av Kurt von Schmalensee och var en gåva av Wilhelm Ringkvist.

Gunnar Andersson (Byggmästare)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, exteriör
Nytt plåttak, troligen nybyggnad av lanternin med samma utförande som tidigare ev ny panel på den gamla, omputsning och avfärgning.
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad
Korets blåmålade fondvägg avlägsnades så att östfönstret blev synligt, en mindre läktarunderbyggnad tillkom, vitkalkning av väggar och valv, blått i absidvalvet, ommålning av bänkinredning i grått med klarblå gavlar med förgyllning. Arkitekt Bo Sundberg, målarmästare Ivan Ek.

Bo Sundberg (Arkitekt)

Ivan Ek (Hantverkare - Målare)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Exteriör renovering, omputsning, plåtarbeten, ommålning av snickerier o dyl. Även gravkapellet har restaurerats. Konsult Owe Axelssons arkitektkontor, totalentreprenad Åby Fasad AB.

Owe Axelsson (Arkitektkontor)

Åby Fasad AB (Firma)