Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING FURINGSTAD 9:1 - husnr 1, FURINGSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

FURINGSTADS KYRKA, 79

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FURINGSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Furingstad
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Furingstads kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:

KYRKOBYGGNADEN: Kyrkan har en komplicerad medeltida byggnadshistoria. Den uppfördes under 1100-talet av gråsten sannolikt med ett rektangulärt långhus, ett smalare kor samt torn i väster. Korets ursprungliga utformning är inte klarlagd. Det är rakslutet med en ovanligt långsmal form. Under 1400-talet valvslogs kyrkorummet och försågs med kalkmålningar, som visar scener ur Marias liv och himmelsfärd. Figurstilen på kalkmålningarna i korvalvet tyder på en tillkomst under 1400-talets första hälft. Över valven finns synliga spår från den romanska kyrkan. Kyrkorummet har ursprungligen haft...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Kyrka av sten, sannolikt rektangulärt långhus, smalare absidkor samt torn i väster. Sannolikt kvarstår murarna i långhus, kor och torn.
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot av kalksten
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvslagning av kyrkorummet med ribbvalv.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i korvalvet och sannolikt även i långhuset.
År 1620 - 1629 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i kor och långhus. Attribuerade till Åtvidsmästaren.

Åtvidsmästaren (Konstnär)

År 1660 - 1661 Fast inredning - predikstol
Predikstol av snickaren Lars Olufsson på Näs.

Lars Olufsson (Hantverkare - Snickare)

År 1661 - 1661 Fast inredning - läktare
Läktare i väster.
År 1666 - 1666 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan köpt från Kimstad, omgjuten 1707. (Inv 1828)
År 1676 - 1676 Brand
Åsknedslag i tornet.(Inv 1828)
År 1707 - 1707 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten i Norrköping. (Inv 1828)
År 1732 - 1732 Nybyggnad - Korsarm/ar
Korsarm/Nykyrka på norra sidan, eventuellt ombyggnad av ett äldre sidokapell. (Inv 1828) .
År 1738 - 1738 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornhuv av spån, nya ljudgluggar. Klockorna överflyttades från en fallfärdig klockstapel i kyrkogårdens sydvästra hörn. Byggmästare Jon Månsson, Östra Husby. (Inv 1828)

Jon Månsson (Byggmästare)

År 1756 - 1756 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Jonas Wistenius, Linköping, ombyggdes 1859 och ersattes 1888 av ny orgel. (Inv 1828)

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

År 1758 - 1758 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad med prydnader, målning och förgyllning av bildhuggaren Nils Österbom.

Nils Österbom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1774 Ändring - ombyggnad, fönster
Större fönsteröppningar upphöggs.
År 1803 - 1803 Ändring - ombyggnad, fönster
Nytt fönster upptogs i koret. (Inv 1828) Fönster upptogs på västra gaveln under tornet i den s k struten.
År 1803 - 1803 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar och korvalvet vitstrukits. (Inv 1828)
År 1803 - 1803 Specifika inventarier - altartavla

Pehr Hörberg (Konstnär)

År 1815 - 1815 Underhåll - exteriör
Långhusets och tornets spåntak tjärades med tjära, kimrök, blyhartz mm.
År 1858 - 1858 Ändring - ombyggnad, interiör
Det gamla stengolvet i långhuset ersattes med ett nytt golv. Vapenhuset försågs med nytt stengolv. Dörren i koret igenmurades, ett nytt fönster togs upp och predikstolen flyttades dit. Fönstret vid predikstolens gamla plats förstorades i likhet med övriga fönster. Alla fönster försågs med nya ramar och nytt glas. På västra sidan i närheten av tornet upptogs en ny dörr, sannolikt till korsarmen. En ny dörr togs även upp på sakristians östra sida. De nya bänkarna och orgelverket målades. Predikstolen från 1660-talet ommålades i vitt, de "ursprungliga" färgerna framtogs 1941.
År 1859 - 1860 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket från 1756 reparerades och utökades av orgelbyggare Kullbom, ersattes av en ny orgel 1888.

Anders Petter Kullbom (Orgelbyggare)

År 1878 - 1878 Rivning
Rivning av benhus på kyrkans södra sida.
År 1878 - 1878 Ändring - ombyggnad, port
Istället för en dörr till vapenhuset och en till kyrkan finns nu fyra dörrar av trä, varav den ena beslagen med järnplåt. (En dörr av järn till nykyrkan)
År 1878 - 1878 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna förändrade och oljemålade.
År 1878 - 1878 Teknisk installation - värme
Kaminer installerades i kyrkorummet och i sakristian.
År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornspiran förändrades och takets spåntäckning byttes ut mot järnplåt, ljudgluggarna från 1738 sattes igen. Ny takfotslist av tegel. De äldre blyspröjsade fönstren togs bort och ersattes av nya stora rundbågiga öppningar med järnfönster med färgat glas i övre delen. Sydportalen igensattes och ett äldre vapenhus revs. Ett fönster i tornets västmur förstorades och gjordes om till ingång. Runstenar påträffades i muren. Byggmästaren C J Nylander, Linköping.

C J Nylander (Byggmästare)

År 1888 - 1888 Ändring - ombyggnad, interiör
Sannolikt nya bänkar, altaret omgjort eller nygjort, sannolikt endast förhöjt. Ny list under altartavlan, färgade klinkerplattor i koret ersatte golv av huggen Ölandssten. Nytt bjälklag av cement, nytt golv i sakristian av cement och plank. Ny öppning mellan orgelläktaren och tornet. Den s k struten i tornets bottenvåning utvidgades, trappan i tornmurens södra sida mellan första och andra våningen murades igen och ersattes av en ny trappa till läktaren. Ändring av nykyrkan med bl a spännbok på vinden. Byggmästaren C J Nylander, Linköping.

C J Nylander (Byggmästare)

År 1888 - 1888 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Den vita färgen i korvalven borttogs och de äldre målningarna frilades, påbättrades och dekorationsmålades av Målaren Victor Stillström, Linköping.

Victor Stillström (Konstnär - Dekormålare)

År 1888 - 1888 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Carl Elfström, Ljungby, ersatte orgeln från 1756. Restaurerad 2001.

Carl Elfström (Orgelbyggare)

År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
Ny kamin installerades i södra hörnet av nykyrkan.
År 1889 - 1889 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.
År 1895 - 1895 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av järn och koppar.
År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Förslag till elektrisk uppvärmnings- och belysningsanläggning.
År 1941 - 1942 Ändring - ombyggnad, interiör
En masonitvägg insattes mellan långhus och korsarm. Läktarbarriär och bänkar omgjordes. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Knut von Schmalensee (Arkitekt)

År 1941 - 1942 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna från 1400-talet i korvalvet frilades och de påbättrade målningar från 1620-talet i långhuset restaurerades. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1949 - 1949 Underhåll - exteriör
Tornet, putsen knackades ner på en del av tornets nordsida. Understa putslagret ett kalkbruk som målats med rödaktig kalkfärg. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
putsen nedknackades; resterna av en sydportal från 1100-talet med sandstensomfattning, en fönsteröppning ovan valven med målad dekor bl a i from av korsoch på östra sidan spåren av ett på 1600-talet upptaget fönsteröppning. Dessutom spår av medeltida puts och en röd 1700-talsputs. Den medeltida putsen sparades, därefter omputsning med s k aktiverad eller piskad puts, däröver ädelputs av bl a marmorkross.
År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster.
År 1976 - 1976 Fast inredning - läktare
Skyddsräcke på läktaren.
År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av plåttak på torn och långhus med bandtäckning av svartlackerad galvaniserad stålplåt.
År 2001 - 2001 Fast inredning - orgel
Restaurering av orgeln från 1888 av orgelbyggare Tomas Svenske AB.

Orgelbyggare Tomas Svenske AB (Orgelbyggeri)

År 2002 - 2002 Arkeologisk undersökning
Arkeologisk utredning inför ombyggnad av lågspänningskrets vid kyrkan.