Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA ÖRTAGÅRDEN 2 - husnr 1, VADSTENA KLOSTERKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0203221

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VADSTENA KLOSTERKYRKA (akt.)

1388 - 1388

1388 - 1388

1390 - 1440

1398 - 1398

1405 - 1449

1414 - 1414

1416 - 1416

1418 - 1418

1420 - 1420

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Vadstena
Vadstena församling
Linköpings stift
Lasarettsgatan 7B

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

KYRKOBYGGNADEN
Den heliga Birgitta avled 1373, men hon efterlämnade noggranna och utförliga föreskrifter för hur klostret och klosterkyrkan skulle byggas. Byggnadsgången kan följas år från år genom anteckningarna i Vadstenadiariet, som fördes utav bröderna. Medan det stora kyrkobygget i sten pågick användes ett provisoriskt träkapell. Vadstena klosterkyrka uppfördes av en lokal kalksten med utvändiga blottade kalkstenskvadrar med strävpelare. Den är en stor treskeppig hallkyrka med ett smalare kor som ligger i väster, helt enligt den heliga Birgittas anvisningar. Mellan portarna i öster skulle det upphöjda Mariaaltaret placeras. Det...

Läs mer i eget fönster

År 1370 - 1405 Nybyggnad - Korparti
År 1388 - 1388 Brand
Klostrets första provisoriska träkapell förstördes till stora delar i en eldsvåda.
År 1388 - 1388 Nybyggnad
Långhusets yttertak omkläddes med kopparplåt. Hängrännor och stuprör uppsattes. Ahrbom & Kask Arkitekter AB ?

A Stenström (Konstnär - Skulptör)

CG Petterson (Hantverkare - Snickare)

Claes Grundström (Arkitekt)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Martin Schmidt (Byggmästare)

Per Rydberg (Arkitekt)

Reinhold Callmander (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1388 - 1388 Nybyggnad
År 1390 - 1440 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Treskeppig hallkyrka uppförd av kalksten. Rektangulärt långhus med ett lägre och smalare rakslutet kor i väster. 35 stenhuggare, några verksamma vid byggnadshyttan vid Linköpings domkyrka deltog i arbetet.

Tagesson, Vadstena klosterkyrka,1998 (Arkiv)

År 1393 - 1393 Nybyggnad - Korparti
Kyrkan, sannolikt avses koret, stod färdig för translationen av den heliga Birgittas reliker.
År 1398 - 1398 Nybyggnad
Munkkoret valvslogs med kryssvalv av tegel av Johan murmästare.
År 1405 - 1449 Nybyggnad
Långhus

Johan murmästare (Hantverkare - Murare)

År 1405 - 1405 Invigning
Invigning, kor.
År 1414 - 1414 Nybyggnad
Långhusets murar stod färdiga.
År 1416 - 1416 Nybyggnad
Pelarna började resas i långhuset.
År 1418 - 1418 Nybyggnad
Koppartak började läggas på långhustaket.
År 1420 - 1420 Nybyggnad
Stjärnvalven slogs i långhuset.
År 1430 - 1430 Invigning
Invigning - Hela kyrkan.
År 1442 - 1442 Invigning
Huvudkoret med högaltaret invigdes till aposteln Petrus.
År 1446 - 1455 Ändring - ombyggnad
Taket reparerades och höjdes och försågs med en takryttare med plats för klockor. Byggmästare Övid.

Övid (Byggmästare)

År 1459 - 1459 Specifika inventarier - altarskåp
Birgitta-altarskåpet, tillverkat av Hans Hesse och Johannes Stenrat, för det år 1459 nyinvigda Birgittaaltaret i öster.

Hans Hesse (Konstnär - Bildhuggare)

Johannes Stenrat (Konstnär - Bildhuggare)

Tagesson, Vadstena klosterkyrka,1998 (Arkiv)

År 1520 - 1520 Specifika inventarier - altarskåp
Högaltarets Mariaaltarskåp tillverkat av Brysselmästaren Jan Borman den yngres verkstad omkring 1520. Tjänade som altarprydnad för högaltaret i S:t Pers kyrka.

Jan Borman d y (Konstnär - Bildhuggare)

Tagesson, Vadstena klosterkyrka,1998 (Arkiv)

År 1549 - 1550 Ändring - ombyggnad, interiör
Munkkonventets upplösning ledde till att det f d munkkoret användes som gudstjänstlokal för systrarna. Sannolikt revs nunneläktaren i samband med detta.
År 1550 - 1550 Ändring - ombyggnad
Då stadskyrkan S:t Per eldhärjats flyttades församlingens gudstjänster över till klosterkyrkan som ändrades för luthersk gudstjänst. Den försågs med kyrkbänkar, och högaltaret flyttades till kyrkans östra del och ett kor inreddes här. Återflyttning till S:t Pers kyrka 1577.
År 1550 - 1550 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia uppförd mellan de två strävpelarna på östra gaveln, sannolikt riven på 1800-talet.
År 1577 - 1577 Ändring
Stadsförsamlingen återflyttade till S:t Per.
År 1584 - 1584 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten utförd av Peter de la Roche, en av Vadstena slotts stenhuggare.

Peter de la Roche (Konstnär - Bildhuggare)

År 1595 - 1595 Tagen ur bruk
I samband med hertig Magnus jordfästning i klosterkyrkan lät Hertig Karl stänga klostret och nunnorna fördrevs. Klosterkyrkan stod därefter oanvänd under större delen av året i drygt 200 år.
År 1625 - 1675 Fast inredning - predikstol
Predikstol, renoverad 1682.
År 1626 - 1626 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten av material från en 1573 gjuten klocka.
År 1673 - 1675 Ändring - restaurering
Renovering av takstolarna ev en förhöjning av en äldre takstol. Byggmästare Martin Schmidt.
År 1682 - 1682 Ändring - restaurering
Fast inredning, predikstolen renoverad av Johannes Werner d y.

Johan Werner, d.y. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1692 - 1692 Ändring - restaurering
Rivning av de medeltida tegelläktarna och delvis förnyad inredning, bl a bänkinredning efter förslag från Nicodemus Tessin d y genom riksänkedrottning Hedvig Eleonoras försorg.

Nicodemus Tessin d y (Arkitekt)

År 1692 - 1692 Ändring - ombyggnad, interiör
Munkarnas forna sakristia började användas som uppsamlingsrum för medeltida altarskåp mm, den s k "beläteskammaren".
År 1698 - 1698 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan omgöts 1698 av Gerhardt Meyer i Stockholm, innehållande malm från Vadstena klosters klockan, gjuten första gången 1392. Även lillklockan omgjuten 1698 av G Meyer.

Gerhard Meyer (Klockgjutare)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1781 - 1786 Ändring - ombyggnad, exteriör
Långhusets tak ombyggdes till ett flackt sadeltak utan takryttare. Virke från den gamla konstruktionen återanvändes. Kopparplåten omsmiddes och gjordes tunnare.
År 1782 - 1782 Ritning godkänd / bygglov
Uppmätning samt ritning till ny takkonstruktion av Jacob Wulff, Överintendentsämbetet.

Jacob Wulff (Arkitekt)

År 1802 - 1810 Ändring - restaurering, exteriör
Reparation av taket, kopparplåten ersätts av takspån, nya fönster. Förslag av arkitekt P W Palmroth ?
År 1807 - 1807 Ändring - ombyggnad
Rivning av den utvändiga sakristian vid brödrakorets sydmur, även kallad Bilder- och Beläteskammaren, de föremål som inte sattes upp i kyrkan flyttades upp på kyrkvinden. Ny sakristia inrättades invändigt vid mittskeppets östgavel med särskilda fönster i östmuren, den utdömdes och återuppfördes ca 1830, revs på 1890-talet och fönstren murades igen. Reparation av strävpelarna. Arkitekt Carl Fredrik Blom, Byggmästare Johan Holmberg.

Carl Fredrik Blom Carlsson (Arkitekt)

Johan Holmberg (Byggmästare)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1829 - 1829 Ändring
Den 20 april 1829 började gudstjänsterna i klosterkyrkan i dess nya egenskap av stadens församlingskyrka. Inventarierna från den rivna S:t Perskyrkan överflyttades.

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad
En ny port togs upp för menigheten på västra sidan av det forna munkkoret. Kyrkans medeltida högaltare togs bort för att ge plats för orgeln.
År 1829 - 1830 Ändring - ombyggnad
Den inbyggda sakristian vid långhusets östgavel ersattes av en ny på samma plats, revs 1892. Sannolikt byggmästare Abraham Nyström.

Abraham Nyström (Byggmästare)

År 1833 - 1833 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverk tillverkat av orgelbyggaren Gustaf Andersson, Stockholm, orgelfasad ritad av arkitekten CG Blom med dekor utförd av hovbildhuggaren Axel Fahlkrantz i Stockholm.

Gustaf Andersson (Orgelbyggare)

År 1833 - 1833 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelverk tillverkat av orgelbyggaren Gustaf Andersson, Stockholm, orgelfasad ritad av arkitekten CG Blom med dekor utförd av hovbildhuggaren Axel Fahlkrantz i Stockholm.

Axel Fahlkrantz (Konstnär - Bildhuggare)

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Ändring - ombyggnad
Nytt fönster med glasmålning i järnbåge i östfönstret. Kalkrappningen på innerväggarna börjar nedknackas. Byggmästarna August och Robert Nyström.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1864 - 1864 Ändring - ombyggnad
Nya sidofönster med glasmålningar. Byggmästarna August och Robert Nyström.

August Nyström (Byggmästare)

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1892 - 1898 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sadeltaket från 1790-talet påsalades och gavelröstenas murverk höjdes och den nuvarande takformen tillkom och den kopparklädda takryttaren över långhusets västra del uppfördes, dvs ett partiellt återställande av takets tidigare karaktär, dock med skiffer som taktäckningsmaterial. En skråkantad granitsockel tillfogades runt hela kyrkan. Arkitekt Claes Grundström, Gustaf Petterson. Byggmästare Magnus Peter Svensson, Lars Emanuel Petersson.

Claes Grundström (Arkitekt)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Lars Emanuel Petersson (Byggmästare)

Magnus Peter Svensson (Byggmästare)

År 1892 - 1898 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering efter reviderat förslag av Överintendentsämbetets arkitekt Claes Grundström och under ledning av arkitekt Gustaf Petterson, som gav klosterkyrkan dess nuvarande utseende. Altaret placerades i väster, och kyrkans inredning med glasmålningar, predikstol, skrank, etc gavs en historiserande, gotisk karaktär. Orgel, predikstol, bänkinredning och altarring tillverkades av snickaren CG Petterson och skulptören A Stenström från Skara. Glasmålningar tillkom i långhusets och munkkorets västra fönster, efter kartong av Reinhold Callmander. Nya ytterportar av trä med utvändig kopparklädsel. Den södra porten, som var igenmurad, återöppnades. Det forna munkkoret förvandlades till sakristia. Birgittaaltaret revs. Väggarnas puts nedknackades. Kyrkans samling av medeltida skulpturer fördelades över kyrkorummet placerade på piedestaler. Två biktnischer rekonstruerades. Högaltaret i väster uppmurades av äldre kalkstensskivor.

A Stenström (Konstnär - Skulptör)

CG Petterson (Hantverkare - Snickare)

Claes Grundström (Arkitekt)

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Reinhold Callmander (Konstnär - Glaskonstnär)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1896 - 1896 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Nytt orgelhus av ek i nygotisk stil efter ritningar av arkitekten Adrian Crispin Peterson. Till fasaden hörde ett orgelverk från 1833, som ombyggdes av orgelbyggare Johannes Magnusson, nytt verk 1933.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1920 - 1929 Teknisk installation - värme
Värmeanläggning med lågtrycksånga.
År 1922 - 1922 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet omlades helt eller delvis i långhuset. Bo Jonsson Grips grav undersöktes och det fastställdes att han ligger begravd i kyrkan.
År 1926 - 1926 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia - söder om koret, samma placering som den år 1807 rivna medeltida sakristian. Uppförd efter ritningar av arkitekt Erik Fant.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkgavlarnas gavelkrön avlägsnades.
År 1926 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Den inbyggda sakristan i munkkoret avlägsnades.
År 1929 - 1929 Arkeologisk undersökning
Utgrävning av klosterruinerna och iordningställandet av en "ruinpark".
År 1930 - 1930 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1933 - 1933 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk av Setterquist & Son, renoverat 1958.

Setterquist & Son (Orgelbyggeri)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1935 - 1936 Ändring - ombyggnad
Inredning av och takskydd för nya sakristian samt återställande av den nuvarande sakristian till det s k brödernas kor. Igensättning av porten på den västra gaveln. Ritningar av byggmästare Emil Nilsson, Vadstena.

Emil Nilsson (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Underhåll - exteriör
Strävpelarnas avsatser intäcktes med blyplåt.
År 1950 - 1950 Fast inredning - orgel
Kororgel byggd för kapitelsalen i nunneklostret av Nils Hammarberg, Göteborg.

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1956 - 1969 Arkeologisk undersökning
Byggnadsarkeologisk undersökning och restaurering- under ledning av Iwar Andersson.
År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Omfattande modernisering av orgeln av Mårtenssons orgelfabrik.

Mårtensson (Orgelbyggeri)

Vadstena klosterkyrka (Arkiv)

År 1962 - 1969 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem.
År 1978 - 1983 Ändring - restaurering
Långhusets yttertak omkläddes med kopparplåt. Hängrännor och stuprör uppsattes. Ahrbom & Kask Arkitekter AB ? (IA, EGT, ÖLM)

Tagesson, Vadstena klosterkyrka,1998 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1983 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvens medeltida målningar framtogs och rekonstruerades delvis.
År 1983 - 1983 Teknisk installation
Underhåll och förbättringar av brandskydd och värmesystem, uppvärmning med varmvattensystem.
År 1983 - 1983 Specifika inventarier - textilskåp
Skåp för textilförvaring i sakristian.
År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Golvet i södra skeppet bröts upp p g a av att luftfickor bildats under kalkstensplattorna.
År 1993 - 1993 Underhåll - exteriör
Översyn och reparation av yttertakets skifferplattor samt plåtavtäckning mm.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Sakristians spåntak omlades med kopparplåt.
År 1995 - 1995 Underhåll - exteriör
Omfogning av murarna på långhusets södra sida och större delen av östra gaveln mm. Stenhuggarn´ i Motala.
År 1998 - 1998 Ändring
Ny flyttbar bänkinredning vid Rosenkrantsaltaret samt reversibelt förråd i kyrkorummets nordöstra hörn. Arkitekt Per Rydberg, Vadstena.
År 1999 - 1999 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ny högtalaranläggning, upprättad av Alton Arkitekter AB.

Jerk Alton (Arkitekt)

År 2004 - 2004 Teknisk installation
Styr-, regler- och övervakningsanläggning.
År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Kororgel, ritad av arkitekt Ove Hidemark, Stockholm

Ove Hidemark (Arkitekt)