Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG ÄNGGÅRDEN 718:12 - husnr 1, ANNEDALSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 04-1217

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ANNEDALSKYRKAN (akt.)

1908 - 1910

1908 - 1910

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Annedals församling
Göteborgs stift
Albin Holms backe 10, Albin Holms backe 12

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Stadsdelen Annedal bildades omkring 1870 i och med att Göteborgs stad inköpte mark för att anlägga en ny förstad för arbetare. Den nya stadsdelen fick sitt namn efter "lägenheten" Annedal. Stadsplan upprättades 1872 av H W Brandel och stadsdelen byggdes ut cirka 1874-90. Huvuddelen bebyggdes med bostäder och tanken var att Annedal skulle bli en mönsterstadsdel för arbetare. Två folkskolebyggnader och en småbarnsskola placerades i områdets norra utkant. I söder uppfördes större kommunala institutioner, Folkskoleseminariet 1876, Epidemisjukhuset 1884 och Barnbördshuset 1896-1900.

ANNEDALS KYRKA PLANLÄGGS
År 1904 tillsattes en byggn...

Läs mer i eget fönster

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1908 - 1910 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn och dopkapell

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Torn

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Sakristia

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Nybyggnad - Korparti

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1908 - 1910 Ändring - tillbyggnad
Dopkapell

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Ändring - restaurering, exteriör
Brister och otätheter i takets kopparplåtar åtgärdades och markdräneringen förbättrades vid den nordvästra ingången.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaderna fogades om och naturstenselement täcktes i flera fall med kopparplåt. I tornet togs rötangripna bjälkar bort och ersattes av mönjestrukna järnbalkar.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tegeltäckningen över långhuset (tyskt brunglaserat taktegel ) höll inte för klimatpåverkan och man beslöt att byta ut takteglet mot kopparplåt.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan byggdes med en öppen takstol i ryggåsform, målad i mörkbrunt. Det krävdes förstärkning av den bärande takstolskonstruktionen så mittskeppet fick nu ett lägre mansardformat innertak. Väggarnas nationalromantiska originalmålningar kalkades över i en gråvit färgton. Bänkinredningen i mittskeppet byggdes om till två lika stora bänkkvarter, med ombyggda sitsar och nya lägre gavlar. I den nya mittgången lades kalksten. Konstnären Gunnar Erik Ström tillverkade en ny altartavla och det stora krucifixet flyttades från triumfbågen till en plats över altaret. De fyra korfönstren försågs med glasmosaikmålningar och predikstolen fick en baldakin av trä. Den ursprungliga armaturen av järn över mittskeppet ersattes med elva nya ljuskronor enligt ett förslag av Ragnar Lindmark. Sakristian fick en ny ingång.

Axel Forssén (Arkitekt)

Gunnar Erik Ström (Konstnär)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
Det sparsamt utnyttjade dopkapellet byggdes om för att kunna användas i samband med begravningar. Rummet utrustades med ett litet altare samt en katafalk av ek. Samma år genomfördes även en fasadreparation. Frostskadat tegel byttes ut mot nytt Helsingborgstegel, fasaderna fogades delvis om och plåttäckningen reparerades.

F O Peterson & Söner Byggnads AB (Entreprenör)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, exteriör
I slutet av 1960-talet var tornet i mycket dåligt skick, med omfattande sprickbildning. Det yttersta fasadstensskiktet saknade direkt förband med bakmuren och hade därför börjat bukta utåt. Risken för ras bedömdes överhängande och det var nödvändigt med en omedelbar reparation. År 1967 åtgärdades skadorna enligt förslag av professor Hjalmar Granlund. Fasadskalet bultades fast i murverket med ett 60-tal rostfria bultar, de öppna fogarna tätades med plastisk fogmassa och samtliga fönster i tornet reparerades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Församlingshemmet i Annedal revs och församlingens pastorsexpedition sades upp år 1971. Efter ett förslag av professor Helge Zimdal flyttades dessa funktioner in i kyrkobyggnaden. Samlingslokalerna inrymdes i en läktarunderbyggnad i sidoskeppet. Utrymmet delades i tre delar för samlingsrum med pentry, samlingssal och mottagningsrum. Mot kyrkorummet uppfördes en spaljévägg med dubbla glas och tät bröstning nertill. Pastorsexpedition med arkiv, arbetsrum för kyrkoherde och klockare samt väntrum och toalett iordningställdes i kyrkans suterrängvåning.

Helge Zimdal (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1980 - 1980 Ändring - restaurering, exteriör
Långhusets västfasad samt takfallen mot väster åtgärdades. Rötskadad takpanel ersattes, kopparplåten på taket sågs över och plåten i ränndalarna byttes ut. Det monterades även värmekablar i ränndalar och stuprör. Skador på takfönster och långhusets fönster reparerades. Tegelfasaden fogades om.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig reparation av den södra delen av kyrkan för att få bukt med omfattande fuktskador, framför allt i koret. Tegelfasaden fogades om och frostskadade tegelstenar byttes ut. Plåtbeslagningen sågs över och brister åtgärdades. Murverket läts därefter torka ut, varefter den invändiga putsen i koret reparerades och lagades. Vid samma tillfälle byggdes ekonomiutrymmena om enligt ett förslag av FO Arkitektkontor AB.

F O Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Sidoläktaren byggdes om för att ge kyrkokören bättre utrymme. De befintliga bänkarna togs bort och ersattes med lösa stolar varefter golvet lagades och målades om.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 2001 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Murverket sågs över. Sprickor och dylikt åtgärdades, plåtarbeten genomfördes, bl.a. ersattes klotet i spiran och plåtarna bakom urtavlorna. Rötskadat virke ersattes, fönster renoverades.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Koppartaket över långhuset lades om. (Pågående vid registreringstillfället)

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)