Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KLIPPAN SILVÅKRA 3:18 - husnr 1, KÄLLNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1604-1.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLNA KYRKA (akt.), KÄLLNA KYRKA (akt.)

1871 - 1871

1872 - 1872

Skåne
Klippan
Skåne
Källna
Östra Ljungby församling
Lunds stift
Källna 4763

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2016

Vår kunskap om Källnas äldsta kyrkliga historia är förhållandevis begränsad. Den medeltida kyrkan var byggd med långhus och ett förlängt, rakt avslutat kor i öster. Murarna var kalkade och taket täckt med omväxlande järn- och kopparplåt. I väster fanns ett torn från 1824, som sannolikt hade ersatt en fristående klockstapel. Interiört fanns murade kryssvalv över de äldre delarna, och ett brädtunnvalv över östförlängningen. När kyrkklockorna ringt för sista gången 1870 revs kyrkan till grunden, och inventarierna auktionerades ut. Dopfunten, två kyrkklockor, ett dopfat och ett skåp togs till vara till den nya kyrkan.

De första ritn...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av sandsten, daterad till ca 1250, är utförd av en okänd stenverkstad. Funten består av en rund cuppa, som vilar på ett upp- och nervänt tärningskapitäl som fot. Den odekorerade cuppan bär spår av röd och blå färg och har synliga lagningar.
År 1480 - 1480 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockorna kommer från 1480, den äldsta klockan, prydd med minuskeltext, förvaras numer i vapenhuset.
År 1637 - 1637 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan är gjuten hos Jens Jensen i Halmstad. Den är dekorerad med bårder, texter, medaljonger och reliefer.
År 1871 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn.
År 1871 - 1871 Nybyggnad - Torn
År 1871 - 1871 Nybyggnad - Korparti
År 1872 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan stod klar 1872.
År 1872 - 1872 Fast inredning - altarring
Altarringen, sannolikt ursprunglig, har formen av en halvcirkel. Det vitmålade räcket är genombrutet av rundbågemotiv och avslutas av en rödmålad överliggare i trä. Knäfallet är klätt med ljusbeige plysch.
År 1872 - 1872 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Predikstolen av snidat och målat trä är samtida med kyrkan. Korgen är åttkantig med sidorna avskilda av gråa pilastrar. Sidorna är sedan 1939 marmorerade i rosa med spetsbågiga fält, som försetts med fem målningar av Pär Siegård. De föreställer Jesus och evangelisterna, tecknade i helfigur mot förgylld bakgrund. I ovan- och underkant av korgen finns profilerade listverk, som nederst övergår i en konkav korgbotten in mot pelarfoten. Ovan korgen hänger en åttkantig baldakin krönt av ett klöverkors. Predikstolen nås via en rak trätrappa, som har ett slutet räcke med spetsbågiga speglar.
År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, yttertak
1920 ersattes yttertakets ursprungliga skiffer med galvaniserad, gråmålad plåt.
År 1936 - 1936 Ändring - ombyggnad, yttertak
1936 täcktes tornet med kopparplåt i skivformat.
År 1938 - 1938 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan, den yngsta klockan, är gjuten av M & O Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

M & O Ohlssons klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad
Oscar Perssons renovering 1939. Nu lades golven i gångar och kor om med tegelplattor, och bänkkvarteren fick ett upphöjt trägolv. Slutna bänkar sattes in och predikstolen målades av Pär Siegård. I väster byggdes en orgelläktare, och under denna avdelades en del av långhuset till sakristia och pannrum. Till sist sågs färgsättningen över; bl.a. målades korskranket grått och sakristians väggar och valv ljusblåa.

Oscar Persson (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Fast inredning - altare
Altaret, sannolikt från 1939, är en enkel träkonstruktion klädd med skivor.
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är från 1939, ritad av Oscar Persson, och indelad i två kvarter. Mot ytterväggarna och mittgången finns täta, spegelindelade skärmar uppbyggda av ramverk och fyllningar. Dörrarna har ett rektangulärt fält med ett rundbågigt målat motiv. Den utvändiga färgsättningen, som är bevarad sedan 1939, går i blått, guld, rött och rosa marmorering. Insidans ryggar och sitsar är mörkt fernissade.

Oscar Persson (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln, byggd 1961 av Fredrikborgs orgelbyggeri v. Troels Krohn, har två manualer och 11 stämmor. Orgelfasaden är modernistiskt gestaltad. Ovanför spelbordets luckor finns tre pipfält, och på ömse sidor två långsmala pipfält.
År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Nästa stora renovering ägde rum 1967 under ledning av domkyrkoarkitekten Torsten Leon-Nilsson. Orgelfasaden, bänkarna och predikstolen målades. Väggarna och innertaket, vars fält kläddes med väv, avfärgades i vitt och absidgolvet täcktes av en matta. Korskranket togs bort, så att absiden frilades, och altartavlan fick en ny ram. En ny sakristia anordnades i dåvarande väntrummet under orgelläktaren.

Torsten Leon-Nilsson (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Ändring - restaurering, exteriör
1984 renoverades tornspiran av Forsberg& Wikerstål arkitektkontor. Takplåten förnyades, avvattningen gjordes om, takstolen reparerades och murverket sågs över.

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1990 - 1991 Ändring - restaurering, exteriör
1990- 91 gick kontoret vidare med att renovera taket över långhus och absid. Ny takplåt lades, underbrädningen ersattes och ny avvattning installerades.

Forsberg & Wikerstål arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 2001 - 2001 Teknisk installation - VA
2001 avdelades en del av pannrummet till två handikapptoaletter. Den ena nås från kyrkan, den andra utifrån via en ny handikappramp.
År 2009 - 2009 Ändring - restaurering, interiör
2009 restaurerades kyrkan invändigt av Restaurator AB. Målsättningen med arbetet var att ”tydliggöra kyrkans ursprungliga karaktär och arkitektoniska uttryck”. Detta innebar, att den då grönblå absiden återfick den blå nyansen från 1939, att absidens matta togs bort och att altarkorset återplacerades på altaret. Altartavlan fick åter en ny ram och hängdes upp i långhuset. Lister och gesims i långhusets- och absidens tak gråmålades liksom ”ögonbrynet” ovan triumfbågen i ursprungliga grå färger, medan man valde att behålla väven som täckte fälten mellan listverken. Såväl bänkarna, altaret, predellan, orgelfasaden som läktarbarriären förbättringsmålades i mer enhetliga toner.

Restaurator AB (Arkitektkontor)

År 2014 - 2014 Underhåll - exteriör
De senaste arbetena gjordes 2014 under ledning av Epcon KPA Konsult. Tornets takstomme sågs över, koppartäckningen gjordes om och stenarna i tornets ytterväggar fogades om ända ner till långhustaket. Långhusets fönsterbleck byttes mot nya.
År Okänt Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan, som stod på predellan 1959- 2009, är målad av Erik Lindholm. Verket, med motivet ”Jesus välsignar brödet och fiskarna”, hänger nu på södra långhusväggen.

Erik Lindholm (Konstnär)