Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS YTTERSELÖ KYRKA 1:1 - husnr 1, YTTERSELÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3441-008.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
YTTERSELÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Ytterselö
Stallarholmens församling
Strängnäs stift
Ytterselö kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus och torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes troligen på 1100-talet och omfattade då ett torn i väster, ett långhus som motsvarade ungefär halva dagens och kor i en liten absid. Dopfunten av sandsten från Mälardalen har daterats till denna tid.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1200 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes till på korets norra sida

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Valvet dekorerades med muralmålning.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1400 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1450 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt österut
År 1475 - Okänt Ändring - tillbyggnad
Kyrkans långhus förlängdes till dubbla sin tidigare längd. Utvidgningen skedde österut, genom tillkomsten av ett djupare kor, av samma bredd som långhuset

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1475 - Okänt Valvslagning
Tre stjärnvalv slogs över det förstorade kyrkorummet. I den äldre västra delen bars valven av pelare och sköldbågar medan valven i den samtidigt utbyggda östra delen kunde byggas direkt på murarna.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1475 - Okänt Ändring - ombyggnad
En ny södervägg murades för den redan befintliga sakristian.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1500 - Okänt Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset mot söder blev troligen utbyggt vid denna tid. Det täcktes med ett kryssvalv.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1500 - Okänt Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp anskaffades, tillverkat i Antwerpen. Det avbildar jungfru Maria flankerad av de sörmländska missionshelgonen Botvid och Eskil (uppenbarligen tillverkades altarskåpet direkt för en sörmländsk beställare).

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1596 - 1596 Äldre kulturhistorisk inventering
På kyrkorummets norra vägg målades ett epitafium, en tavla i två ”våningar” där den övre framställer Kristus uppstånden ur graven med en korsfana, den undre ett dukat bord. Stilistiska likheter gör det troligt att målningarna gjordes av den i Glanshammars kyrka verksamme mästaren Anders Iordansson Ryttare. Idag återstår fragment.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1600 - 1600 Fast inredning - predikstol
Predikstol anskaffades, målad i varma färger. Konstnären är okänd

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1650 - 1650 Nybyggnad - Gravkor
Soopska gravkoret
År 1650 - 1650 Nybyggnad - Gravkor
Ett gravkor blev utbyggt söder om kyrkans dåvarande kor. Det rapporterades som färdigställt den 25 juni 1650 och var då krönt med en liten sirlig spira. Med ett rikt ornerat galler i smidesjärn avgränsades gravkoret från övriga kyrkorummet.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1671 - 1671 Fast inredning - läktare
Tidigaste uppgiften om att en läktare byggts i kyrkorummets västra ände.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1718 - 1718 Ändring - ombyggnad
Tornet rustades upp och försågs med klockbockar, dit kyrkklockorna flyttades. I samband med detta kröntes tornet med en ny kyrktupp av smidesjärn. Klockstapeln revs.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1728 - 1728 Nybyggnad - Korparti

Olof Andersson (Hantverkare - Murare)

År 1728 - 1728 Nybyggnad - Korparti
Ett högkor tillbyggdes, med gravkällare inunder, avsett för Anna Maria Soop på Mälsåker med två makar samt barn. Korets fasader pryddes med pilastrar och frontoner. Yttertaket gjordes i form av en kupol med lanternin högst upp. Inne slogs ett kupolvalv och väggarna indelades med pilastrar

Olof Andersson, murmästare (Hantverkare - Murare)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1809 - 1809 Fast inredning - läktare
På läktaren i väster installerades en 8-stämmig orgel. Halva kostnaden skänktes av Överstekammarherre Fabian von Fersen på Mälsåker.

Pehr Zacharias Strand (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1826 - 1826 Fast inredning - predikstol
Predikstolen uppgavs ha blivit marmorerad och förgylld.
År 1850 - 1900 Ändring - ombyggnad, fönster
Sannolikt under 1800-talets senare hälft blev kyrkans fönsteröppningar uppförstorade och försågs med nuvarande bågar av gjutjärn. Bedömning Rolf Hammarskiöld
År 1907 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning infördes
År 1907 - 1907 Fast inredning - läktare
Läktaren togs bort
År 1907 - 1907 Fast inredning - orgel
Ny 12-stämmig orgel placerades nere i tornrummet på ett podium
År 1907 - 1907 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på kyrkorummets norra vägg återupptäcktes, skrapades fram och restaurerades
År 1907 - 1907 Fast inredning - predikstol
Predikstolens marmorering togs bort, liksom all underliggande färg. I stället polerades ekvirket
År 1929 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades om
År 1929 - 1929 Fast inredning - glasmålning
Korets fönster fick glasmålningar: Södra fönstret utfördes med den helige Andes symbol, samt därunder sex exempel på Andens frukter. Norrväggens fönster försågs med ett gudsöga och fadershanden, samt därunder tre scener ur de sörmländska apostlarnas legend.

Einar Forseth (Konstnär)

År 1938 - 1938 Underhåll - exteriör
Yttre renovering: Yttertakets befintliga spån revs ner, rötskadade underbräder utbyttes. Nya spån lades på, med ett skift tjärpapp som underlag i takvinklarna. Den falsade plåten på korets takkupol lagades och målades. Fasaderna lagades och avfärgades vita (även högkorets fasader). Sandsten i fasad rengjordes och behandlades med ofalin B i två strykningar. Alla fönster renoverades och alla dörrar linoljebehandlades. Ett gravkapell uppfördes på kyrkogården (revs 1972).

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Stallarholmens församlins arkiv (Arkiv)

Arbetsbeskrivning entreprenadkontrakt (Okänd)

Landsantikvarie Bo Wingrens skrivelse 21/6 1973 (Okänd)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1956 - 1957 Ändring - restaurering
Sakristian rustades upp. Vid pågående inre arbeten visade sig att en medeltida kalkmålning lätt kunde friläggas från fyra senare gjorda kalkskikt. Målningen som framkom bestod av ca 5 cm breda, röda band, utgående tre och tre från hörnen på så vis att ett band gick upp till hjässan och två följde i en båge väggen upp till manshöjd för att sedan falla ned i nästa hörn. Sakristians gamla cementgolv revs upp och istället lades plattor. I del av kyrkorummet borttogs brädgolvet och där lades istället kalkstensplattor i mönster.

Hjalmar Gustavsson (Konservator)

Olov Söderman (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Brev Ivar Schnell 7/12 1956 (Okänd)

Strängnäs Tidning 1956-12-15 (Okänd)

År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Altarskåpet restaurerades; lös färg fästes upp, skador retuscherades neutralt, dörrarnas marmorering skapades på nytt

Sven Dahlén (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Rapport 1960-04-14 (Okänd)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel
13-stämmig orgel installerades på samma plats som den tidigare i väster.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, interiör
Tornrummet byggdes om/förnyades: Nytt golv av tegel lades i nätarmerat cementbruk på sandbädd, ny trälucka upp till torntrappan samt ny puts på valven. Golvvärme installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Strängnäs Tidning 1967-09-08 (Okänd)

Arbetsbeskrivning 1967-02-20 (Okänd)

År 1970 - 1971 Underhåll - takomläggning
Takomläggning utfördes

Bjerkings ingenjörsbyrå, Uppsala (Firma)

År 1973 - 1973 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader renoverades. Fasaderna avfärgades i bruten vit nyans. Högkoret återfick en rosa/röd avfärgning, vilket det tidigare haft och som också Mälsåkers slott anses ha haft vid tiden för byggandet. Långhusets norra takfall och sakristians tak lades om med kluvna spån (sågade sidan nedåt, den spjälkade uppåt) i ursprunglig formation. Gravkapellet från 1938 revs på grund av alltför stora sprickor. Nytt gravkapell med bisättningslokaler uppfördes vid infarten norr om kyrkan; en låg, putsad byggnad med flackt, plåttäckt sadeltak.

Bjerkings ingenjörsbyrå, Uppsala (Firma)

Byggnadsfirma Herman Larsson (Firma)

Jerk Alton (Arkitekt)

Sven Karlsson byggnadsfirma AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Byggnadsbeskrivning 1973-03-01 (Okänd)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1974 - 1974 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningen i korets södra fönster flyttades till fönstret närmast väster om predikstolen.

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1990 - 1990 Teknisk installation - el
Elsystemet förnyades. Befintlig central demonterades och ersattes med en ny för såväl elvärmeanläggning som befintliga belysnings- och motordriftanläggningar. I kyrkorummet monterades värmepaneler styrda av elvärmeregulator .

Bo Ekwall (Entreprenör)

Lars Am & CO Elkonsultbyrå AB (Firma)

Ytterselö kyrka. Sörmländska kyrkor 81, 1980 (Publikation)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Minnestavlan på gravkoret i söder (Soopska gravmonumentet) restaurerades. Löst sittande flagor limmades, kalksten lagades med kalkstensbruk (Billys) fogning skedde med hydrauliskt kalkbruk (Ernströms).

Prolithos Stenkonservering AB (Firma)

Svante Nilsson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Fasaderna lättblästrades, lagades med Strå kalkbruk special 3 mm och Strå kalkspritputs 8 mm. Avfärgning skedde med Strå fabriksblandad kalkfärg i guldocker 94:4 (Strå kulörnummer 13294). Sockeln och högkorets listverk avfärgades grått, grön umbra 30: 9 (Strå kulörnummer 13328). Även gravkoret blev ljust ockragult, d v s man frångick den ljusröda färgen som ströks 1973. Stigluckan avfärgades rent vit (Strå kulörnummer 1900). Vapenhusets inre väggar stålborstades och avfärgades rent vita. Kyrkans gjutjärnsfönster målades med svart linoljefärg 1A-318 enligt Riksantikvarieämbetets provsamling.

CAP Måleri (Firma)

Christer Forsbäcks plåtslageri (Firma)

Fasadbyggnarna (Firma)

Lennart Frodell (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Intyg 1998-09-25, dnr 98257 (Okänd)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning
Långhusets södra takfall och Soopska gravkorets tak omlades med spjälkade, tjärdoppade spån från Säljebygdens tak och fasad. Spån, portar och vindskivor ströks med trätjära (Skogens kol) pigmenterad med kimrök. Takytor av plåt på högkoret skrapades och målades med Isotrol grundfärg samt två strykningar Isotrol täckfärg svart. Kyrkportar, inre portar, bänkinredning och altarring grundades med linoljefärg Lasol och laserades med lasyrolja, som bröts fram på plats; bänksitsar och altarring grå umbra, bänkars sidostycken och inre portar engelskt rött. Laserade ytor toppströks med Alcro linoljelack. Det målade brädgolvet slipades, lutades av med Biofax barrträlut och neutraliserades med Biofax natursåpa.

CAP Måleri (Firma)

S Karlsson Bygg & Tak AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
Tornets fasader renoverades på nytt, fyra år efter den senaste stora renoveringen.