Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KALMAR VOXTORPS KYRKA 1:1 - husnr 1, VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC01022.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1240 - 1249

Kalmar
Kalmar
Småland
Voxtorp
Halltorps-Voxtorps församling
Växjö stift
Voxtorp 201

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Rundkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bakgrund

Fästnings- och rundkyrkor
Voxtorps kyrka är en av Sveriges få bevarade medeltida rundkyrkor. Om dessa kan sägas att
dess utformning sannolikt går tillbaka på den Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Denna kyrka uppfördes ursprungligen på 300-talet men raserades och återuppfördes igen på 1000-talet.
Under 300- och 400-talen var basilikan den vanliga kyrkotypen i Bysans, men former av
kupoltäckning som betonade rummets centrum blev efterhand vanligare och centralkyrkan
blev istället den ledande kyrkotypen. Denna utformning har sedan utgjort förebild för ett antal
kyrkor i väst. Som exempel kan nämnas Markuskyrkan i Vene...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1240 - 1249 Nybyggnad
Remstycket på rundhusets krön har dendrokronologiskt daterats till 1240-talet varför man kan anta att det var vid denna tid kyrkans ursprungliga delar, rundhus och kor, uppfördes
År 1300 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Takstolarna i det nuvarande koret har dendrokronolo-giskt daterats till år 1296-1306 varför man kan anta att det var vid denna tid ett nytt rektangulärt kor ersatt det ursprungliga runt absidiala koret. Några årtionden därefter försågs det med ribbvalv
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Korparti
År 1667 - 1996 Ändring
1667 Valvet i Voxtorps kyrka föll ned. Murtrappan till den övre våningen sattes igen. Rundhusets gavs ett plant tak. 1718 Nytt trägolv lades in i kyrkan. Fönsterluften bakom altaret i koret försågs med järngaller. 1723 Taket belades med nya ekspån. 1733 Kyrkan ”spånades” Kyrkan (sannolikt taket) tjärades liksom sakristian, ”sånghuset” och klockstapeln. Kyrkan försågs med en ”kopparhane” (kyrktupp?) Måns Rulla och Botvid Snäll Per Spennare och Nils Giöts 1757 Ny invändig dörr tillverkades till sakristian. Sannolikt rappades kyrkan invändigt. 1758 Stora klockan omgöts 1772 Nummertavla skänktes till kyrkan. Ålderman Håkan Johansson. 1780 Två nya fönster togs upp. Murmästare Bergström, Kalmar 1781 Altartavla och predikstol tillverkades av P. M. Hagman, Karlskrona. Sex nya fönster tillverkades. Korfönstren murades om. Bildhuggare och målare Hagman, Karlskrona. Jan Gummesson Per Larsson 1826 Kyrkan rappades ut- och invändigt 1844 Kyrkans första orgel inköptes för 400 rdl. Läktare och läktartrappa tillverkades. 1846 Man beslutade att ersätta plankgolven i kyrkans gångar med kalkstensflis (koret hade redan denna golvbeläggning). 1847 Socknens första skolhus uppfördes på en tomt vid kyrkan. 1852 Ny orgel byggdes av J. L. Söderling, Göteborg. 1868 Entré tas upp från kyrkogården till sakristian. 1883 Även småskola inrättades i den befintliga skolhusbyggnaden vid kyrkan. 1884 Fönsterramar av järn och nya dörrar insattes. 1890 Ett skolhus uppfördes i Igellösa varvid skolhuset vid kyrkan kom att användas endast som småskola. 1895 Kyrkan renoverades av Byggmästare K. Johansson, Karlskrona. Vapenhuset i söder togs bort varvid den ursprungliga, södra entrén sattes igen. Ett större rektangulärt vapenhus tillbyggdes i väster. Ett helt nytt spånklätt yttertak med ny takstol ersatte ett tidigare svagt sluttande, tolvkantigt spåntak med spira, kors och tupp. Interiört gjordes det plana taket om till ett kupoltak av reveterad träpanel Pelarna som bar gördelbågen till triumfbågen förstärktes med tegel. Ny orgelläktare byggdes liksom ny orgel, orgeln av A.V. Lundahl. Den gamla inredningen ersattes med helt ny bestående av predikstol, altaruppsats, läktarbarriär, altarskrank, bänkar och nummertavlor. Dessa gavs en nygotisk bemålning i brungrå ton med ränder i olika färger som starkt markerade de grova detaljerna. Väggarna täcktes med schablonmålade ornament i brunt och gavs gröna färgbårder. Rundhusets kupoltak dekorerades med målningar av J.J. Silvén. Nya betonggolv göts. I väster geombröts rundhusets mur i form av en hög klöverbåge. 1925 Undersökning gjordes av kyrkans interiör för att ta reda på om äldre målningar fanns under den befintliga putsen. Undersökningen genomfördes av C.L. Lundin. På den norra väggen under valvet påträffades fragment av en fris samt figurer som sträckte sig bakom valvanfangen. Dessa målningar bedömdes vara från 1200-talet På den östra väggen bredvid dörren till sakristian återfanns en mindre fönsteröppning vilket delvis sönderslagits när ny dörr sattes in i sakristian. På samma vägg, söder om altaruppsatsen, återfanns en långsmal fönsternisch. Gällande korvalvet kunde konstateras att det hade varit bemålat men målningen var mycket illa medfaren. På den norra väggen i koret återfanns även några små fragment av en äldre bemålning. I valvet (triumfbågen?) närmast koret återfanns ett strålmotiv strax över kaminen. Även bågen har varit målad. 1935 Kyrkan renoverades under arkitekt Sven Rosman, Kalmar. Mellan kyrkorum och vapenhus uppsattes en skiljevägg i väster för att åter sluta kyrkorummet. Denna utformades med väggar på båda sidor klädda med kryssfanér, dörrar och fönster båda med blyspröjs och glasade med katedralglas. Interiören målades om i sin helhet utom kupolen och valvkapporna i koret gavs en ”enklare och mer gedigen målning”. Murar och valv i sakristian liksom valvstrålar i koret gavs en gulvit kulör och den nya träväggen och muren gavs samma kulör. Predikstol, altaruppsats, läktarbarriär, altarring, bänkar och nummertavlor målades i en grå kulör och gavs smala guldränder. Taket och takstolen i vapenhuset bättrades. 1958 Blixten slog ned i kyrkan och förstörde stora delar främst av inredningen. Bänkinredningen på manssidan slogs sönder helt. Rutorna i alla fönstren krossades. 1959 Kyrkan renoverades efter ritningar av arkitekt Erik Lundberg. Hela inredningen byttes ut och kyrkorummet gavs en helt ny gestaltning i tidens smak. Den ursprungliga södra entrén togs upp och kalkmålningen vid denna som tolkats som en svärd-bärande ängel, togs fram. Ett gotiskt korfönster togs fram och rekonstruerades. Orgeln återuppbyggdes. Fönstren minskades genom igenmurning av bågfältet. Nya fönster tillverkades. Vapenhusets västra entré murades igen och dörr togs istället upp på vapenhusets norra sida. Nya dörrar placerades i rundhusets södra och i vapenhusets norra entré. Fönstren i vapenhuset omformades. Pannhus byggdes strax utanför bogårdsmuren i nordväst där två träbodar revs. Hela kyrkan försågs med ett kalkstensgolv med en råhuggen yta som värms upp med vattenburen värme. 1964 Kyrkan fick en ny orgel disponerad av Gotthard Arnér och byggd av den danska orgelfirman Poels Kroon, Fredriksborg. 1983 Spåntäckningen på vapenhusets södra takfall byttes helt. 1987 Kyrkan renoverades. Exteriört försågs muren med ett tjockare lager puts. Taket tjärades. 1996 Spåntaket byttes och tjärströks. Rundhusspiran gavs ny plåtavtäckning. Takavvattningen sågs över. Klockstapeln sågs över, riktades upp och tjärades. Utvändiga snickerier målades.
År 1895 - 1895 Nybyggnad - Vapenhus