Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA DOMKYRKAN 1 - husnr 1, SKARA DOMKYRKA (SANKTA MARIA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/356:14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKARA DOMKYRKA (SANKTA MARIA KYRKA) (akt.)

1125 - 1175

1125 - 1175

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skara
Skara domkyrkoförsamling
Skara stift
Järnvägsgatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1995

Den romanska domkyrkan invigdes vid 1100-talets mitt. 1947-48 påträffades rester av dennas krypta med nedgång via två symmetriska trappor. Framför en kammare hittades en gravkista med den s.k. Sunekalken. 1100-talskyrkan var troligen treskeppig med absidförsedda korsarmar, av samma karaktär som klosterkyrkan i Gudhem. Sannolikt hade den även två västtorn. Murarna var uppförda av finhuggen sandstenskvader. Från denna domkyrka har bevarats relieftavlor, sedan 1999 uppsatta i södra sidokoret. Dessa visar genom sin naiva karaktär stark släktskap med relieferna i Forshem och har sannolikt samme upphovsman.
Om byggandet av den nuvaran...

Läs mer i eget fönster

År 1125 - 1175 Nybyggnad
Den första romanska kyrkan reses. Av denna är endast kryptan bevarad.
År 1125 - 1175 Nybyggnad
År 1249 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor uppförs i unggotisk stil. I korgaveln satt en spetsbågig trefönstergrupp. Lägre sidokor och klerestorium.
År 1299 - 1349 Ändring - ombyggnad
Långhus och korsarmar ombyggs, sannolikt från grunden. Blir högre än koret. Höggotisk karaktär. Förhall reses framför södra tvärskeppsportalen. Kryssvälvda skepp med knippepelare. Mittskepp med triforiegång.
År 1380 - 1380 Brand
År 1440 - 1440 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Triforiegången igenmuras vid detta tillfälle och takhöjden blir lägre. Stjärnvalv döljer klerestoriet.
År 1440 - 1440 Underhåll - omputsning
Interiören putsas.
År 1545 - 1545 Brand - delvis förstörd
År 1566 - 1566 Brand - delvis förstörd
Tak och valv skadas svårt.
År 1571 - 1576 Ändring - ombyggnad, takstol
Ny takresning. Spåntäcks. Valv lappas med bräder och putsas.

Alexander van Bynen (Byggmästare)

Melcher Linck (Byggmästare)

År 1594 - 1596 Ändring - ombyggnad, takstol
Nya tornspiror och en takryttare över korsmitt

Alexander van Bynen (Byggmästare)

Melcher Linck (Byggmästare)

År 1598 - 1598 Ändring - ombyggnad, stomme
Nedrasad korgavel återuppmuras, liksom dess trapptorn, till ursprungligt utseende.

Alexander van Bynen (Byggmästare)

Melcher Linck (Byggmästare)

År 1600 - 1600 Specifika inventarier - dopfunt

Alexander van Bynen (Byggmästare)

År 1663 - 1663 Fast inredning - altaruppsats

Hans Swant (Konstnär - Bildhuggare)

År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Gamla predikstolen i renässans säljs till Tengene kyrka.

Börje Löfman (Konstnär - Bildhuggare)

År 1715 - 1715 Ändring - ombyggnad, stomme
Korgaveln ommuras på nytt. Trapptornens spiror ersätts av träfigurer.

Per Stenhammar (Byggmästare)

År 1719 - 1719 Brand - delvis förstörd
Taket skadas. Förhallen i söder raseras. Hörntornen i väster får huvar.
År 1725 - 1725 Specifika inventarier - kyrkklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1727 - 1727 Specifika inventarier - kyrkklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1730 - 1730 Underhåll - fönster
Sidofönstrens masverk och pelare repareras.
År 1762 - 1765 Ändring - ombyggnad, exteriör
Södra tvärskeppsgaveln ersätts av barockgavel. Kyrkans takresning sänks. Klerestoriefönstren igenmuras till gluggar. Sidofönstrens masverk slås och och ersätts av järnstänger. Strävpelarna får svängda krön.

Carl Johan Cronstedt (Arkitekt)

Johan Gottlieb Günther (Byggmästare)

År 1785 - 1785 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny högkorsgavel med samma höjd som övriga kyrkan. Domineras av stort spetsbågsfönster samt ovan detta ett kvadratiskt med kolonner. Trapptornen får nya spiror.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Gustaf Westman (Byggmästare)

År 1799 - 1799 Ändring - ombyggnad, exteriör
Det kvarlämnade västra gavelröstet rives liksom de västra trapptornens spiror.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1809 - 1810 Ändring - ombyggnad, yttertak
Hörntornens spiror ersätts av terrasstak med balustrader.

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

Peter Bergman, Skara (Byggmästare)

År 1831 - 1831 Rivning
Norra sidokorets recenta andra våning rivs.
År 1843 - 1848 Ändring - ombyggnad, stomme
Koret ombyggs till större enhet med övriga kyrkan. Sidokorens murar får stora spetsbågsfönster och strävpelare. Innermurarna mot högkoret rivs och ersätts av arkader. Pelare och valv byggs av trä som putsas. Soopska monumentet flyttas till norra korsarmen.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Rivning
Norra hörntornets övre våningar rivs av säkerhetsskäl.
År 1875 - 1875 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1886 - 1886 Underhåll - grundförstärkning
Grundförstärkning av hörntorn.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1886 - 1892 Ändring - restaurering, exteriör
Sockeln kring hela kyrkan ommuras efter friläggning. Det norra sidokoret nedtags och återuppmuras. Utbyte av brandskadat murverk i södra hörntornets övre del. Västportal restaureras, varvid mittpelare helt ombyggs. Sidoskeppsfönstrens masverk rekonstrueras. Norra hörntornet återuppmuras. Båda förses med fialer, spetsgavlar med urtavlor och kopparklädda spiror. Västra gavelröstet återuppmuras, liksom norra tvärskeppsgavelns röste. Södra tvärskeppsgaveln rivs och erästts av en rekonstruktion av den ursprungliga. Nya fönster i sidokoren. Korgaveln förses med ett nytt stort spetsbågsfönster. Korstaket täcktes med mönsterlagd olikfärgad skiffer.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1887 - 1890 Ändring - restaurering, interiör
Interiörens puts tags ned. Stjärnvalven rivs. Triforium och klerestorium rekonstrueras, liksom mittskeppets kryssvalv. Gravhällar inmuras under sidoskeppsfönstren. I korsarmarna rekonstrueras läktare.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1890 - 1890 Specifika inventarier - tornur

G.W. Linderoth (Urmakare)

År 1890 - 1894 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret får nya pelare och valv av sandsten. Triforium och klerestorium byggs. I västligaste travén av mittskeppet byggs ett vapenhus. Framför portarna ordnas vindfång av ek. Hästehufvudska graven flyttas till södra korsarmen och Soopska till södra sidokoret. Sakristia inreds i norra sidokoret.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1892 - 1892 Konservatorsarbeten
Soopska graven restaureras av två stenhuggare.
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel

Folke Zettervall (Arkitekt)

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1894 - 1894 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altare
Altare med skärm och figurer i ek. Gamla altaruppsatsen såldes 1791 till Saleby.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

Wilhelm Hoffman (Konstnär - Skulptör)

År 1894 - 1894 Fast inredning - altarring

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - predikstol
Gamla predikstolen lämnades till museet.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

Wilhelm Hoffman (Konstnär - Skulptör)

År 1894 - 1894 Fast inredning - glasmålning
Alla större fönster förses med dekorativa målningar, i korfönstret figurmåleri.

Neuman & Vogel, Stockholm (Firma)

År 1894 - 1894 Fast inredning - port
Nya portar och dörrar av ek.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1894 - 1894 Fast inredning - läktare
Orgelläktare av ek.

Helgo Zettervall (Arkitekt)

År 1894 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Figurskulptur i portaler.

Wilhelm Hoffman (Konstnär - Skulptör)

År 1894 - 1894 Teknisk installation - värme
Varmluftsanläggning med kalorifer. Pannrum under kor.

L E Pettersson, Mösseberg (Byggmästare)

År 1899 - 1910 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1947 - 1947 Brand - delvis förstörd
Korstaket brinner av.
År 1947 - 1949 Ändring - restaurering, exteriör
Korstakets skiffertäckning ersätts av koppar. Strävpelarnas krönande klot avlägsnas, liksom gavlarnas stora kors och torngavlarnas korsblommor. Sistnämnda ersätts av mindre och stramare korsblommor. Tornfialernas kröndekor ersätts av enkla kors. Norra tornet får ny kopparplåtstäckning. Exteriörens murverk omfogas med cementbruk. Västportalens skadade dörrar ersätts med två pardörrar från sydportalen. Tvärskeppsportalerna får nya dörrar med överljus. I koret tags dörr och fönster upp för en ny sakristia.

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Ändring - restaurering, interiör
Sakristia inryms i högkorets östligaste travé med förrum i motsvarande del av södra sidokoret. Soopska graven flyttas åt väster. Gamla sakristian i norra sidokoret ersätts av ett kapell. Högkorets golv höjs och mot sidokoren anordnas smidesräcken. Vindfången nytillverkas. Delvis nytt golv i långhus och tvärskepp. Nya golv av trä i bänkkvarter. Zettervalls altare och predikstol slopas till förmån för Swants altaruppsats och Löfmans predikstol. Några epitafier återbördas. Sidoskeppsfönstren förses med antikglas. Orgelläktarens bröstning ombyggs och görs sluten. Orgelverket repareras och utökas. Nya elektriska armaturer uppsätts i arkaderna.

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Fast inredning - bänkinredning
Ny, öppen bänkinredning med raka gavlar.

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Fast inredning - altare

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1947 - 1949 Fast inredning - glasmålning
Mosaiker i sidoskeppsfönstrens masverk och klerestoriefönstren.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1947 - 1949 Konservatorsarbeten
Soopska monumentet konserveras. Alabastertavlorna uppsätts på sina ursprungliga platser och saknade anvapen kompletteras med kopior.

Olle Hellström (Konservator)

År 1947 - 1949 Arkeologisk undersökning
Den romanska kyrkans krypta påträffas under högkoret, grävs ut och iordningställes.
År 1947 - 1952 Fast inredning - glasmålning
Sidokorens fönster får scener ur testamentena.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1956 - 1956 Fast inredning - glasmålning
Mariafönstret i södra korsarmen.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1964 - 1964 Fast inredning - orgel

Paul Gerhard Andersen, Köpenhamn (Orgelbyggare)

År 1977 - 1977 Fast inredning - glasmålning
Uppenbarelsefönstret i korgaveln.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1979 - 1985 Underhåll - exteriör
Fasadernas cementbruksfogar ersätts av kalkbruk. Rostade järndetaljer ersätts av stål. Dragband uppsattes.
År 1979 - 1985 Underhåll - interiör
Invändig murrengöring med bröd.
År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Kororgel installeras i södra korsarmen.

Mats Arvidsson, Stallarholmen (Orgelbyggare)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Rivning av 1948 års sakristia. Höjning av korgolv. Bygge av korbänkar. Valvslagning över krypta. Fristående altare och ambo tillverkas. Pannrummet ersätts av utrymmen för förråd och städ samt passage till körrum under mark utanför korgaveln. I den östligaste travén av sidokoren görs inbyggnader i halv höjd med hiss och förvaringsutrymmen. I sidoskeppens västligaste travé görs inbyggnader för ny sakristia, toaletter och personalrum. Alla vindfång nybyggs. Ny informationsdisk i norra sidoskeppet. Allt utförs i oljad ek och glas. Ovan bänkkvarteren och i sidoskeppen hängs moderna armaturer. Soopska graven flyttas till södra korsarmen. Brynolfsaltaret flyttas västerut. Sidoskeppen får bänkar av kalksten.

Jan Lisinski (Arkitekt)

NCC (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - värme
Golvvärme läggs in.

Jan Lisinski (Arkitekt)

NCC (Byggmästare)

År 1999 - 1999 Arkeologisk undersökning
Nya undersökningar under koret uppenbarar grundmurar efter den romanska kyrkans föregångare.
År 1999 - 1999 Fast inredning - altare

Jan Lisinski (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Konservatorsarbeten
Konserveringsåtgärder på Erik Soops gravmonument.

Daniel Kwiatkowski (Konservator)

Dorota Kwiatkowski (Konservator)

Jarek Czechowski (Konservator)

Lotta Henriksson (Konservator)

Stenkonservatorn Reinhold (Konservator)

År 2004 - 2004 Fast inredning - orgel
Renovering av läktarorgeln från 1964.

Jan Börjeson orgelvård AB (Firma)

År 2007 - 2008 Konservatorsarbeten
Konservering av de två statyer vid domkyrkans sydingång som 2006 blev vandaliserade. Statyerna var mycket svårt skadade och delvis helt sönderslagna. De har restaurerats, konserverats och återplacerats. Övriga skulpturer i exteriören har setts över och förankrats med järn.

Cecilia Strömer (Konservator)