Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

DALS-ED HÅBOLS STOM 2:1 - husnr 1, HÅBOLS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3102-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÅBOLS KYRKA (akt.)

1793 - 1794

1793 - 1794

Västra Götaland
Dals-Ed
Dalsland
Håbol
Dals-Eds församling
Karlstads stift
Håbol 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Komplettering vid inventeringen 2004:

Håbols kyrka är en av Dalslands fyra korskyrkor. Förutom Bolstads medeltida stenkyrka på Dalboslätten i sydost är de övriga tre av timmer och belägna på "Skogsdal" i norr. Laxarby kyrkas ålder är inte klarlagd men den bedöms vara uppförd vid 1600-talets mitt med korsarmarna tillfogade 1759. I Bolstad tillkom korsarmarna omkring 1760. De två övriga, Håbol (1793-94) och Gesäter (1795) har ursprungliga korsarmar. Ritningar till Håbols kyrka uppgjordes av byggmästaren Olof Håkansson från Ekshärad i Värmland, ansvarig bl a för kyrkbyggen i Torrskog, Dalsland samt Karlanda och Norra Ny i Värmland. Ha...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1793 - 1794 Nybyggnad - Torn
År 1793 - 1794 Nybyggnad - Vapenhus
År 1793 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, torn, korsarmar och vapenhus. Kyrkan bekostades av Cathrina Bågenholm som ägde många gårdar i bygden. Ritning 1793 av Olof Håkansson, "kyrkobyggmästaren från Ekshärad" (Värmland) efter vad som tycks vara en osignerad förlaga från Överintendetämbetet. Han avled dock samma år och arbetet övertogs av Erik Götberg, Loviseholm, Töftedal. Takskiffret skänktes av brukspatron Uggla på Billingsfors.

Catharina Bågenholm (Byggherre)

Erik Götberg (Byggmästare)

O Håkansson (Byggmästare)

År 1793 - 1794 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1793 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1803 - 1803 Underhåll - målningsarbete, interiör
Innerväggarna kalkas
År 1804 - 1804 Underhåll - målningsarbete, interiör
Taket målas himmelsblått med mörkblå taklist.
År 1811 - 1811 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkan rödfärgas
År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Brädfodring och målning
År 1874 - 1874 Nybyggnad - Sakristia
År 1874 - 1874 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan "Nattvardens instiftan" byts mot nyklassicistiskt förgyllt fristående kors med törnekrona. Tavlan skänktes till Dalslands fornminnesförening och förstördes vid branden i Åmål 1901.
År 1874 - 1874 Ändring - ombyggnad, fönster
De ursprungliga gröna och blyinfattade fönstren byts mot nya vita. Troligen nya fönsterfoder.
År 1874 - 1874 Ändring - ombyggnad, interiör
Förnyelse av fast inredning
År 1874 - 1874 Underhåll - målningsarbete, interiör

Väggar och tak vitmålas (Arkiv)

År 1885 - 1895 Fast inredning - orgel
Ca 1890. Ny orgel med sju stämmor
År 1887 - 1887 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans röda väggar målas vita
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, port
Dörr i norra korsarmen igensatt
År 1903 - 1903 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning. Taket i vit limfärg. Panel, bänkar, predikstol, altaruppsats och altarring i ekådring.
År 1903 - 1903 Teknisk installation - värme
Två kaminer installerade
År 1903 - 1903 Fast inredning - bänkinredning
Slutna bänkkvarter ersätts med nya öppna i nygotisk stil.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarnas puts ersätts med pärlspontpanel till fönsterhöjd och därovan väv med påklistrat limdränkt papper.
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv
År 1911 - 1911 Specifika inventarier - altartavla

Mauritz Drougge (Konstnär)

År 1928 - 1928 Äldre kulturhistorisk inventering
Kulturhistorisk inventering av lösa föremål.

Bertil Waldén (Fotograf)

ATA (Arkiv)

År 1950 - 1950 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i korfönstren. Målade på antikglas av Torsten Nordberg. Brända och blyspröjsade av Ringströms glasmästeri. Motiv, olika scener ur Jesu liv.

Ringströms glasmästeri (Hantverkare)

Torsten Nordberg (Konstnär)

År 1950 - 1950 Fast inredning - altaruppsats
Kolonner på sidorna tas bort.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Stor exteriör och interiör renovering. Lundberg utarbetade förslag 1935 eller 1944 som senare omarbetades och genomfördes 1950.

Einar Lundberg (Arkitekt)

Åke Andersson (Byggmästare)

År 1950 - 1950 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med blyinfattade smårutor. Fönsterfoder från 1800-talet (troligen 1874) borttagna. Förenklade foder. Nya karmar och dubbla bågar. Glasmålningar i korfönstren (glasmålningar).
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tak och dörrar till vindfånget mot söder ombyggt.
År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Delvis ändrad färgsätttning. Fönstren gröna. Luckor och dörrar stryks med tjära och terpentin.
År 1950 - 1950 Arkitekturbunden utsmyckning
Kors av smidesjärn på tornhuven och på korsarmarna.
År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Hel interiör ommålning
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Papp och pärlspontad panel tas bort från väggarna. Putsas med kalkbruk, låg spegelboasering närmast golvet. Jfr 1903
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med nytt dörrparti. Vindfång, städskrubb och inbyggda läktartrappor mot norr och söder.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, golv
Korgolvet utökas mot väster och förhöjs.
År 1950 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
Nya slutna bänkar. Korbänk mot söder
År 1950 - 1950 Fast inredning - predikstol
Delvis ombyggd. Underredet tas bort och trappan med barriär ändras med hänsyn till höjningen av korgolvet.
År 1950 - 1950 Fast inredning - altarring
Byggs om och kläs in med släta skivor.
År 1950 - 1950 Fast inredning - altare
Troligen nytt altare
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Belysning och värme
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Förvarings- och toalettskåp längs sakristians norra vägg.
År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Restaureing och till byggnad av orgeln (läktarorgel). Elektrifierad och fick 14 stämmor fördelade på två manualer.

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1960 Underhåll - målningsarbete, interiör
Vapenhuset ommålat
År 1962 - 1962 Arkitekturbunden utsmyckning
Kors av smidesjärn (från 1950) tas bort från tornhuven och korsarmarna. På tornhuven nytt kors av kopparplåt.
År 1982 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
I läktarunderbyggnaden: Trappan mot söder ersätts med toalett.

Bror Johansson, Ed (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Renovering

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1996 - 1997 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1996 - 1997 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vindsbjälklaget
År 1996 - 1997 Underhåll - exteriör
Nya träräcken i lanterninen
År 1996 - 1997 Ändring - restaurering
In- och utvändig renovering

Jansson, Bengtsfors Byggkonsult AB (Entreprenör)

Sven Johansson Bygg AB, Ed (Entreprenör)

År 1996 - 1997 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasader inklusive portar, tornluckor, fönstrens in- och utsidor.
År 1996 - 1997 Underhåll - takomläggning
Omläggning och lagningar av skiffertaken. Nya plåtbeslag samt nya hängrännor och stuprör.
År 1996 - 1997 Underhåll - interiör
Lagningar och avfärgningar av väggarnas revetringsputs.
År 1996 - 1997 Underhåll - interiör
Tvättning av brädtaket
År 2011 - 2012 Underhåll - fönster
Renovering och målning av fönster.
År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Skiffertaksrenovering, del av taket.