Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, BARLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

454-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARLINGBO KYRKA (akt.), BARLINGBO KYRKA (akt.)

1058 - 1058

1170 - 1199

1230 - 1270

1240 - 1240

1250 - 1250

1280 - 1280

Gotland
Gotland
Gotland
Barlingbo
Barlingbo församling
Visby stift
Barlingbo kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkans byggnadshistoria
Barlingbo kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande byggnadens äldsta delar är koret med korutsprånget och sakristian, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början eller mitten av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1100-talet – påträffades under golvet vid en restaurering 1924.

Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Tornet, från slutet av samma århundrade, är kyrkans yngsta byggnadsdel. Det är osäkert om det fullbordades med en klockvåning eller om bygget avbröts innan det nått avse...

Läs mer i eget fönster

År 1058 - 1058 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1170 - 1199 Nybyggnad
s. 1100-tal(?) En nu försvunnen, tornförsedd stenkyrka byggdes, grunden finns kvar under golvet i långhuset (SvK anger ”1200”).
År 1200 - 1200 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1200 Gravsten över Magnus Stava (numera försvunnen). Gravsten i koret över Botvid.
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor med rakt avslutad absid
År 1225 - 1250 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia, två rum
År 1225 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggar och valv från flera perioder
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus. Ersatte en äldre kyrka, som har grävts fram under den nuvarande kyrkan
År 1240 - 1240 Nybyggnad
omkring 1240 Det nuvarande koret med korutsprånget och sakristian byggdes. Muralmålningar, triumfkrucifix.
År 1250 - 1250 Nybyggnad
o. 1250 Långhuset byggdes.
År 1270 - 1299 Ändring - ombyggnad
Korbänk (numera försvunnen). Långhusportalen insatt (den äldre portalen återanvänd i korets sittnisch). Nytt masverksfönster i långhuset (S) och i absiden (SvK anger ”1200-talets tredje fjärdedel). Muralmålningar och glasmålningar (SvK anger ”1265”).
År 1280 - 1290 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1280 - 1290 Fast inredning - glasmålning
Ornamentala och figurala glasmålningar
År 1280 - 1280 Nybyggnad
omkring 1280 Tornet byggdes. Valv i långhuset.
År 1306 - 1339 Arkitekturbunden utsmyckning
1306 Gravsten i koret över Botulf Bardlings. 1339 Gravsten i koret över kyrkoherden Petrus.
År 1440 - 1440 Specifika inventarier - kyrkklocka
o. 1440 Kyrkklocka (GKR anger ”omkr. 1400”).
År 1440 - 1440 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten över Olov Stenstuvu (numera försvunnen).
År 1673 - 1673 Fast inredning - predikstol
Predikstolen.
År 1683 - 1683 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av sandsten.
År 1761 - 1762 Fast inredning - läktare
Läktare byggdes av Johan Enbjänne.
År 1778 - 1778 Fast inredning - bänkinredning
Gossebänk i koret (numera försvunnen).
År 1783 - 1783 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1796 - 1797 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Viltkalkning och målning av väggar och valv av J. G. Möller, vilken även målade nummertavlan. Duvan i predikstolen.

J G Möller (Okänd)

År 1797 - 1797 Ändring - ombyggnad, golv
Golvet i kyrkorummet belades med ölandssten.
År 1828 - 1828 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkan renoverades ”helt och hållet” utvändigt.
År 1830 - 1830 Äldre kulturhistorisk inventering
Vid detta tillfälle var långhusets och sakristians tak belagda med bräder, koret och korutsprånget med tegel.
År 1853 - 1853 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen. Predikstolstrappan.
År 1859 - 1859 Fast inredning - läktare
1859 (trol.) Ny läktare och orgelfasad, ritade av E. Rothstein.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin.
År 1883 - 1883 Underhåll
Ny panel på tornhuven.
År 1906 - 1906 Underhåll
Tillfälligt tillstånd (t.o.m. 1914) att lägga tjärpapp på långhustaket. Ritning till förstärkning av takstol.
År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme
Värmeledning (lågtrycksånga) med pannrum under sakristians västra del.
År 1909 - 1909 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing i koret.
År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket.
År 1915 - 1915 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing i långhusets Ö del.
År 1924 - 1924 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt C. O. Hallström, Stockholm:  Skiffertak (skiffer från Grythyttehed) på långhus och sakristia.  Omläggning av tegeltaken på kor och korutsprång.  Nytt fönster i sakristian (mot N).  Omläggning av stengolvet i kyrkorummet, utgrävning av 1100-talskyrkans grundmurar.  Vindfång innanför långhusportalen.

C O Hallström (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Ändring
Tjärpappen kvar på taken över långhus och sakristia!
År 1947 - 1948 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av länsarkitekt Olle Karth, Visby (konservator Bertil Bengtsson, Linköping):  Framtagning av muralmålningar och borttagning av sekundära färglager på predikstol, altarskrank, korbänk och äldre bänkinredning, konservering av krucifixet  Flyttning av triumfkrucifixet från N korväggen till triumfbågen  Nya trägolv i bänkkvarteren och i sakristian, ny bottenplatta av betong under golven.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1955 - 1955 Underhåll - omputsning
Fasaderna slätputsades med KC-bruk (tidigare spritputs avlägsnades).
År 1959 - 1959 Konservatorsarbeten
Väggskåpet i sakristian konserverades.
År 1967 - 1967 Rivning
Orgelläktaren revs. Elektrifiering av tre ljuskronor.
År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1971 - 1971 Underhåll
Omläggning av tegeltaken på kor och absid.
År 1989 - 1989 Konservatorsarbeten
De medeltida glasmålningarna konserverade.
År 1996 - 1997 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändiga restaureringsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör NärBygg AB:  Reparation av tornhuvens stomme samt ny tornpanel.  Nytt klockdäck.  Omläggning av skiffertaket på långhuset samt av delar av sakristians tegeltak, nya avvattningsanordningar på samtliga tak och nya vindskivor av trä på tegeltaken.  Komplettering av åskskyddet.  Fasaderna putsades och kalkavfärgades.  Översyn av kyrkans fönster.  Nya trappor, stegar och inspektionsbryggor samt belysning på vindarna.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan genomgick en inre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Byggnadshyttan på Gotland, konservator C. H. Eliason, Hejnum:  Väggar och valv rengjordes, muralmåleri konserverades.  Sakristians puts knackades ned, västra väggen putsades ånyo, övriga kalkades.  Portbladen och vindfånget tätades.  Elsystemet renoverades och ljuskronorna försågs med hissanordningar.  Altaruppsatsen, altarskranket, väggskåpet i sakristian, predikstolen, kyrkbänkar, triumfkrucifixet och nummertavlan.  Trägolven i bänkarna och i sakristian rengjordes och oljades och stengolvet foglagades..

Jan Utas (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Underhåll - omputsning
Tornets S och V fasader putslagades.