Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND EKE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, EKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

463-2.tif  (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKE KYRKA (akt.), EKE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Eke
Havdhems församling
Visby stift
Eke kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkans byggnadshistoria
Eke kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes på 1830-talet, uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset som kom till under första hälften av 1200-talet. Tornet uppfördes omkring år 1300.
Stenkyrkan har sannolikt föregåtts av en stavkyrka av trä på platsen. Av den har bl.a. ett antal väggplankor bevarats, vilka 1916 påträffades som golv i den nuvarande kyrkan.
Förutom tillkomsten av sakristian har Eke kyrka endast undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. 1820 byggdes ett sockenmagasin mot tornets N mur, och på 1830-talet, i samband med sakristibyg...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Sighrafr (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av Sigraf. Gravsten tillskriven Sigraf, sedan 1925 deponerad i Gotlands fornsal.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor, koret byggdes färdigt först
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Ornamentala kalkmålningar på väggar och valv
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret och långhuset byggdes (GK anger ”1200-talets mitt”). Kalkmålningar (triumfbågen, korvalvet).
År 1261 - 1261 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar.
År 1270 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Skulptur av ek (stående diakon), sedan 1911 deponerad i Gotlands fornsal.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1300 - 1300 Nybyggnad - Torn
omkring 1300 Tornet byggdes (SvK anger ”vid 1200-talets slut”). Det ursprungliga dörrbladet till tornportalen bevarat på tornvinden.
År 1300 - 1399 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla varav en Kristusbild (från processionskrucifix) är bevarad, numera monterad på ett kors på altaret.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurala målningar på väggar och valv
År 1400 - 1429 Arkitekturbunden utsmyckning
Birgittabild, sedan 1911 deponerad i Gotlands fornsal.
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar av ”Passionsmästaren” i långhuset.
År 1500 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1500 Mariaskulptur, numera på sidoaltaret.
År 1500 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur (biskop), sedan 1911 deponerad i Gotlands fornsal.
År 1600 - 1600 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 1600 Eke fick överta en av Silte kyrkas två kyrkklockor, dessförinnan hade man ingen klocka (förlikning med Silte 1601).
År 1659 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, exteriör
Årtal ristat med stenhuggaren Gert van Eghens bomärke på långhusets sydportal.
År 1700 - 1729 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepall.
År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning.
År 1738 - 1738 Fast inredning - bänkinredning
Två gossebänkar tillverkades för koret.
År 1746 - 1746 Arkitekturbunden utsmyckning
Fattigstock.
År 1753 - 1754 Ändring
Ny predikstol (SvK). En korbänk (”chor”) och en ny ”fribänk” vid predikstolen tillverkades av snickaren Glömsker i Garde. En brädskärm sattes upp i tornbågen. Predikstolen och bänkarna målades av Johan Hindrich Dreutz.
År 1754 - 1754 Fast inredning - bänkinredning
Korbänken tillkom.
År 1767 - 1767 Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv av Mårten Johansson ifrån Suderbys i Gothem.
År 1777 - 1777 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten flyttades fram i koret (till N delen av triumfbågen).
År 1789 - 1789 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavlan.
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet var troligen från denna tid och fram till 1970 oputsat.
År 1819 - 1820 Ändring - tillbyggnad
Sockenmagasin (byggt mot tornets norra sida)
År 1825 - 1825 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskr. i takbjälke över långhuset.
År 1826 - 1826 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taken belades med tegel (tidigare bräder) varvid takkonstruktionerna sänktes.
År 1832 - 1833 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1832 - 1833 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes. Tidigare fanns ett sakristiskrank i koret.
År 1833 - 1834 Ändring
Nytt trägolv lades in i koret. Altarskranket tillkom.
År 1835 - 1837 Ändring - restaurering
Omfattande reparation, då bl. a. fönstren (3 st.) i den södra fasaden vidgades, ett nytt togs upp i långhusets N mur, och långhusets N portal murades sannolikt igen. Kyrkan kalkades invändigt, varvid de medeltida kalkmålningarna doldes. Ny läktare i västra delen av långhuset. Altaruppsatsen ändrades varvid det mellersta av de östra korfönstren murades igen. Altaret, bänkarna inklusive korbänken, läktaren, dörrarna och predikstolen målades av C. P. Nordström, Visby.
År 1850 - 1850 Teknisk installation - värme
Kakelugn av kalkelugnsmakare C. O. Berg i sakristian.
År 1852 - 1852 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av F. M. Bergholtz, Stockholm.

Frans (F M) Bergholtz (Klockgjuteri)

År 1858 - 1858 Fast inredning - orgel
En orgel inköptes från instrumentmakaren C. Pettersson.
År 1862 - 1862 Fast inredning - altare
Altarbordet marmorerades.
År 1870 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin i långhusets nordöstra hörn.
År 1891 - 1891 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing skänkt till kyrkan.
År 1895 - 1895 Arkitekturbunden utsmyckning
Följande inskrift på en spirstock: ”1895 DEN 15 juli RESTES DENNA SPIRA AF BYGGMÄSTAREN Joh. KARLSON från ALFVA”.
År 1916 - 1916 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av byggmästare Nils Pettersson, Visby: Tornet fogströks utvändigt och övriga kyrkans fasader putsades och kalkades. Socklarna och korportalen lagades. Nya dörrar i södra långhusportalen och tornportalen. Läktaren och brädskärmen i tornbågen revs bort. Ny kamin i långhusets nordöstra hörn. Kakelugnen i sakristian togs sannolikt bort. Ljuskrona av mässing införskaffades. Väggar och valv i kyrkorummet putslagades, kalkades och kalkmålningarna togs fram och konserverades av konservator Carl W. Pettersson, Stocksund. Inredningen målades 1800-talsövermålningen på bänkarna inklusive korbänken togs bort. Plankor m.m. från stavkyrkan påträffades som golvplankor i ett underliggande trägolv.

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel
En ”ny” orgel sattes upp i kyrkan, inköpt begagnad 1913 från orgelbyggare Eskil Lundén, Göteborg, varvid 1800-talsorgelns fasad återanvändes.
År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av malm skänkt till kyrkan.
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, fönster
Det mellersta av de östra korfönstren återupptogs efter nästan 120 år.
År 1969 - 1971 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av Restaureringsteknik AB, Stockholm (byggnadsingenjör Ingmar Holmström): Tornhuvens konstruktion reparerades och huven fick ny panel och invändigt avvattningssystem. Spåntaket på sockenmagasinet byttes mot faltak. Hela kyrkan putsades utvändigt. Omläggning av tegeltaken. Det N långhusfönstret sattes igen. Nya antikglas i de östra korfönstren. Nytt papptäckt klockdäck med utkastare åt öster. Väggar och valv invändigt rengjordes och inredningen konserverades. Konservator Erik Olsson, Sanda. Korvalvet lagades och förstärktes med fyra dragstag, långhusvalvet med ett dragstag. Marmoreringsmålning på altaret avlägsnades. Altartavlan från 1800-talet avlägsnades och ersatte med den medeltida Kristusbilden monterad på ett nytillverkat kors. Altarskranket målades om. Bänkarna nymålades invändigt. Kalkstensgolv (tidigare trägolv) i mittgången samt under dopfunten. Nytt trägolv i tornrummet. Kaminen togs bort och ersattes med ett varmluftssystem av dansk modell. Dopfunten flyttades från triumfbågen till tornrummet. Provisorisk orgel, övertagen från Alskog kyrkas återinvigning 1965. Ljuskrona av ek skänkt till kyrkan. Ny dörr med återanvända beslag till torntrappan. Branddörrar mellan vindarna. Sidoaltaret i långhusets nordöstra hörn rekonstruerades.
År 1985 - 1985 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrestaurering efter förslag av ingenjör Lars-Göran Löfström, RAÄ, Stockholm. Entreprenör Gotlandsbyggen, Hemse: Tornets fasader putsades om. Målning av fönster, hängrännor och stuprör.
År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservering av kor- och långhusportalerna. Stenkonservator Patrik Stocklassa, Stockholm.

Patrik Stocklassa (Konservator)

År 2004 - 2004 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre reparationsarbeten efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby. Entreprenör Gotlandsbyggen AB:  Tornets fasader putsades om, övriga murytor putslagades och kalkfärgades.  Tegeltaken reparerades, anslutningarna mellan byggnadskropparna tätades, och tornhuvens panel och vindskivorna tjärades.  Avvattningssystemet reparerades.  Vindarna försågs med inspektionsbryggor och belysningen kompletterades.  Torngluggar och 3 st. mindre gluggar konserverades och pälsdjursnät monterades.  Fönstren lagades och tätades, även portbladen tätades.  Åskskyddet byttes och kompletterades.  Tornrummets putsskador lagades och kalkavfärgades.  Sockenmagasinets tak tjärades och fasaderna putslagades och kalkavfärgades.

Jan Utas (Arkitekt)