Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND HEMSE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, HEMSE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

498-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEMSE KYRKA (akt.), HEMSE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Hemse
Alva, Hemse och Rone församling
Visby stift
Storgatan 24

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Hemse kyrka är med undantag för sakristian uppförd under medel¬tiden. Även stigluckan i den västra kyrkogårdsmuren är av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet fanns här en träkyrka, varav stora delar bevarats genom att de återanvänts som golv vid byggnaden av den nuvarande stenkyrkan. Plankorna upptäcktes vid en invändig restaurering på 1890-talet och forslades till Statens historiska museum i Stockholm, där en rekonstruktion av Hemse stavkyrka under lång tid stått uppställd.

Av den nuvarande kyrkan är koret med absiden och långhuset äldst. De uppfördes i en följd i början av 1200-talet. I samband med bygget av långhuset rev...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten och kalksten, cuppa från 1300-talet
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över Aimund.
År 1170 - 1200 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1170 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning
Triumfkrucifixet. Dopfuntsfoten.
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1200 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusets sydportal, flyttad till tornets nordsida omkring 1300
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Absidkoret och långhuset uppfördes (SvK anger att koret påbörjades ”vid 1100-talets slut” och att koret uppfördes ”under 1200-talets förra hälft”).
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Torn
Tornet uppfördes (SvK anger ”1200-talets mitt”). Muralmålningar på tornets N vägg.
År 1270 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Södra tornportalen, huvudingång
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad
omkring 1300 S tornportalen sattes in, S långhusportalen flyttades till N sidan av tornet och kyrkorummet välvdes.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar koret och absiden. Dopfuntens cuppa.
År 1400 - 1450 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 1400 - 1450. Kyrkklockan (av ”die Apengeter”).
År 1450 - 1500 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar
År 1450 - 1450 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
omkring 1450 Muralmålningar i tornet och långhuset av ”Passionsmästaren” (SvK anger ”1400-talets senare hälft”).

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1459 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravsten i korgolvet över Bot-… från Ocksarve(?).
År 1670 - 1699 Ändring
Låg falar på samtliga takfall.
År 1683 - 1683 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk (skärm bevarad i SHM).
År 1693 - 1693 Fast inredning - bänkinredning
Altarpall (=bekännelsepallen?).
År 1699 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten, målad 1729
År 1699 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen av sandsten från Burgsvik.
År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar i absiden och kring predikstolen, möjligen utförda 1705 vilket är ett årtal som stod ovan triumfbågen.
År 1705 - 1705 Arkitekturbunden utsmyckning
Inskrift på triumfbågsväggen
År 1708 - 1708 Ändring
Ny tornhuv byggdes sannolikt (årtal i äldre vindflöjel).
År 1725 - 1725 Fast inredning - bänkinredning
Några nya bänkar tillverkades.
År 1729 - 1729 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades.
År 1732 - 1732 Fast inredning - skrank
Ett sakristiskrank i koret målades.
År 1740 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla, sannolikt tillverkad av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1754 - 1754 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1768 - 1768 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Magnus Möller (Konstnär - Dekormålare)

Olof Westberg (Hantverkare - Snickare)

År 1768 - 1768 Fast inredning - predikstol
Predikstolen uppsattes och målades. Den tillverkades av snickaren Olof Westberg och målades av Magnus Möller. Den tidigare predikstolen såldes. Hålet in triumfbågsmuren togs upp. Åtta bänkar, bekännelsepallen och sannolikt även dopfunten målades av Magnus Möller.

Magnus Möller (Konstnär)

Olof Westberg (Hantverkare - Snickare)

År 1775 - 1775 Fast inredning - bänkinredning
Några nya bänkar tillverkades.
År 1795 - 1795 Underhåll
Tornhuven reparerades.
År 1800 - 1800 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1800. Ljuskrona av mässing (i tornbågen).
År 1800 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstret förstorades.
År 1821 - 1821 Ändring
Kyrkan reparerad, sannolikt överkalkades då de medeltida muralmålningarna slutgiltigt (inskrift på triumfbågsväggen, foto). Tornhuven reparerades.
År 1834 - 1834 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt tegeltak!
År 1836 - 1836 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i tornhuvens konstruktion och på högben på långhusvinden.
År 1840 - 1859 Ändring - ombyggnad, fönster
Förstorades korets fönster kraftigt.
År 1846 - 1846 Fast inredning - skrank
Nytt altarskrank.
År 1854 - 1854 Ändring - ombyggnad, fönster
Långhusets två stora fönster åt S togs upp
År 1856 - 1856 Ändring
En ny tornhuv uppfördes av byggmästare Hans Tellström, Fardhem.

Hans Tellström (Byggmästare)

År 1857 - 1857 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing.
År 1864 - 1864 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen målades om.
År 1876 - 1876 Fast inredning - orgel
Orgelharmonium.
År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tegeltaken byttes ut mot spåntak.
År 1894 - 1894 Ändring - ombyggnad
Nya kolonnetter av ek i ljudgluggarna.
År 1896 - 1896 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

År 1896 - 1896 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Lallerstedt, Stockholm, med stilinriktning att återskapa det medeltida kyrkorummet. Byggmästare Nils Pettersson, Visby:  Muralmålningarna i kyrkorummet togs fram och konserverades av konservator C. Wilhelm Pettersson. Målningarna kompletterades efter skisser av Axel Herman Hägg. Samtidigt togs draperimålningarna från 1700-talet bort.  Altaruppsatsen och predikstolen målades om och triumfkrucifixet målades och förgylldes av Johan Gardelin, Hemse. Krucifixet flyttades från en plats ovanför triumfbågen till N korväggen.  Den fasta inredningen såsom bänkar (inkl. korbänk?), läktare altarskrank, nummertavlor och nischomfattningar slopades och ny inredning i nygotisk stil utfördes. Två medeltida träbänkar utefter N och S väggarna i långhuset togs bort och förkom.  Översta delen av altaruppsatsen avlägsnades.  Det gamla trägolvet revs ut (stavkyrkoplankor) och ersattes med cementgolv i mittgången och brädgolv i bänkkvarteren.  Sakristiskranket i koret revs och sakristian byggdes (enl. SvK var sakristian klar 1897).  Nytt portblad i korportalen och i S tornportalen.  Nytt glas i absidfönstret. Ett fönster i N korväggen murades till.  Kamin i långhusets NÖ hörn.  Två nya ljuskronor av mässing (i långhuset och koret).  Magasinsbyggnaden invid långhusets N mur revs.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

Johan Gardelin, Hemse (Konstnär)

Nils Pettersson (Byggmästare)

Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i vindflöjeln, tornhuven reparerades.
År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd 1912 av Åkerman & Lund skänkt till kyrkan av järnhandlare Otto Svahn.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1925 - 1925 Ändring
Tornhuven reparerades. Elektrisk uppvärmning installerades
År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, yttertak
Lades nytt spåntak.
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, yttertak
Taken belades med tvåkupigt tegel.
År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixets ursprungliga färg togs fram av konservator Erik Olsson, Sanda.

Erik Olsson (Konservator)

År 1960 - 1960 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering.  Fasaderna putsades och kalkades. Korfönstrets ungefärliga proportioner återställdes.  Tornhuvens brädklädsel byttes ut.  El-ringning.
År 1962 - 1963 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby, varvid 1896 års restaurering utplånades:  Muralmålningarna rengjordes från övermålningar, kompletteringar och nytillkomna målningar från 1896 av Erik Olsson, Sanda.  Predikstolens och altaruppsatsens ursprungliga färger togs fram.  Ny golvbeläggning av kalksten i kyrkorummet, golvet i långhuset höjdes.  Nya bänkar (tillverkade av Nils Lundgren, Levide) och nytt altarskrank.  Altarbordets puts avlägsnades.  Dopfunten flyttades till långhuset NÖ hörn.  El-värmesystemet förnyades.  Nytt portblad i N tornportalen.  Nya kolonnetter av kalksten i ljudgluggarna.  Orgel byggd av Th. Frobenius & Sønner, Lyngby, Danmark.

Erik Olsson (Konservator)

Frobenius & Sønner (Orgelbyggeri)

Nils Lundgren (Hantverkare - Snickare)

Olle Karth (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning

Nils Lundgren (Hantverkare - Snickare)

År 1982 - 1982 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Handikappramp i norra tornportalen
År 1998 - 1998 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna målades.
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, entreprenör NärBygg: Taken lades delvis om, skadat virke byttes och träkonstruktionerna på vindarna sanerades från skadedjur och ing. Daniel Werkelin kontrollerade stödbenens knutpunkter i tornhuven. Stegar och vilplan i tornet byggdes samt landgångar på kor- och långhusvindarna. Klockdäcket rengjordes och plåtavtäckningen tätades med tätningsmassa. KC-putsen på tornet reparerades och fasaderna putslagades med kalkbruk, Fasaderna avfärgades. Huggen sten i ljudgluggarna konserverades av stenkonservator Karl-Gustaf Eliasson, Stenkultur. Ljudgluggarnas solbänkar avtäcktes med falar som tjärades. Fönstren rengjordes och trasiga rutor byttes. Fogarna i tornportalens trapp lagades med KC-bruk. Dörr i tornet av spån byttes mot dörr av massivt trä. Åskskyddet byttes och sakristians hängrännor och stuprör anslöts till systemet. Automatiken till kyrkklockornas el-ringning sågs över, belysningen på vindarna och tornhuven kompletterades och en ny högtalare av linjekälla typ. Stigluckorna renoverades; fasadputsen lagades och avfärgades vit med kalkfärg och faltaken och allt synligt trä tjärades. Byttes altarskranket från 1960-talet ut mot ett nytt av Gotlandsbyggen AB. Altaruppsatsen av sandsten rekonstruerades av K-G Eliasson, Stenkultur AB som också gjorde konserveringsarbeten på dopfunten. Stenkultur i Stockholm AB konserverade 6 gravvårdar

Jan Utas (Arkitekt)

Karl-Gustaf Eliasson (Konservator)

År 2006 - 2006 Konservatorsarbeten
Portalerna konserverades av stenkonservator K-G Eliasson. Orgeln sanerades från mögel av T. Svenske.

Karl-Gustaf Eliasson (Konservator)

Tomas Svenske (Orgelbyggare)