Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, LEVIDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

507-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LEVIDE KYRKA (akt.), LEVIDE KYRKA (akt.)

1058 - 1058

1200 - 1260

1200 - 1229

Gotland
Gotland
Gotland
Levide
Levide församling
Visby stift
Levide kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Levide kyrka är med undantag för sakristian, som tillkom 1726, i sin helhet uppförd under medeltiden. Den byggdes som församlingskyrka för Levide församling, och används fortfarande för detta ändamål.

Kyrkans äldsta delar är koret och absiden, vilka uppfördes under 1100-talets senare del. Troligen fanns då en träkyrka på platsen. I början av 1200-talet byggdes långhuset, och sist – vid mitten av samma århundrade – tillkom tornet.

Kyrkan har förutom tillkomsten av sakristian inte undergått några större utvändiga förändringar sedan byggnadstiden. På norra sidan av långhuset har ett fönster tagits upp eller utvidgats på 1800-tale...

Läs mer i eget fönster

År 1058 - 1058 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot

Byzantios (Konstnär - Bildhuggare)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntsfot av sandsten, tillskriven anonymmästaren ”Byzantios”, nu i Gotlands fornsal.

Byzantios (Konstnär)

År 1170 - 1199 Nybyggnad - Korparti
Koret och absiden uppfördes (SvK anger ”1200-talets förra hälft”).
År 1200 - 1260 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid
År 1200 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Rundbågeportal, koret
År 1200 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal.

Calcarius (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1260 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Långhuset byggdes, sydportal av ”Calcarius”.

Calcarius (Konstnär)

År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes. Målade invigningskors (4 st.).
År 1250 - 1300 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Spetsbågig portal, tornet
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kvadermålning, triumfbåge
År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad
omkring 1300. Kyrkan moderniserades i gotisk stil genom att långhusets S portal justerades till spetsbågesstil, ett gotiskt fönster sattes in i långhusets S mur och triumf- och tornbågarna vidgades. Kalkmålningen (kvadermönster) på triumfbågen tillkom (GKM anger tidpunkten till o. 1245). Troligen sattes även en nordportal i långhuset igen vid detta tillfälle.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Processionskrucifixet.
År 1400 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar i långhuset

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar av ”Passionsmästaren” på S långhusväggen. Kristofferbild av samme målare i långhusets SV hörn.

Passionsmästaren (Konstnär)

År 1467 - 1467 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka, sannolikt gjuten av Hermen van Lövede.

Hermen van Lövede (Klockgjutare)

År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Akantusrankor i absidvalvet
År 1640 - 1659 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades.
År 1662 - 1662 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1662 - 1662 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten, troligen målad av Johan Bartsch d ä
År 1662 - 1662 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altartavlan målades av Johan Bartsch d.ä. (GK, GKS och RAÄ anger ”1663”). Dopfunten målades av Johan Bartsch d.ä.

Johan Bartsch d ä (Konstnär)

År 1670 - 1700 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1680 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad 1702
År 1680 - 1689 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades av kyrksnickaren Jochim Sterling, Visby.

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1682 - 1682 Arkitekturbunden utsmyckning
Epitafium på N korväggen över en prästfamilj.
År 1685 - 1685 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk

Rasmus Bartsch (Konstnär - Dekormålare)

År 1685 - 1685 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Andreas Hamborger. Korbänken ”bygd…af Paul Wäfver”.

Paul Wäfver (Övrig)

År 1689 - 1689 Arkitekturbunden utsmyckning
Altarskranket. Kyrkoherde Petrus (Hercules) Briants epitafium målades av Andreas Hamborger. Sandstensepitafiet hugget före 1689, möjligen av Elias Meisen i Burgsvik.

Andreas Hamborger (Konstnär)

Elias Meisen (Konstnär)

År 1689 - 1689 Arkitekturbunden utsmyckning
Korbänken målad av Rasmus Bartsch. Ljuskrona av mässing, skänkt av Paul Wäfvare.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1694 - 1694 Arkitekturbunden utsmyckning
Kyrkan kalkades sannolikt invändigt samt försågs med en rad målade bibel- och psalmcitat på väggar och pelare. Akantusmålningen i absidvalvet tillkom (GK anger ”1700-talet”).
År 1700 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
omkring 1700. Bänkinredning
År 1702 - 1702 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen målades (GKS anger t. 1700-tal).
År 1740 - 1759 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla tillverkad av Johan Hernell.

Johan Hernell (Konstnär)

År 1748 - 1748 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskeppet, skänkt till kyrkan av Olof Olofsson, Silte.
År 1781 - 1781 Ändring
Årtal i äldre vindflöjel i ringkammaren, samt på en äldre spirstock, förvarad i tornhuven. Inskriften på spirstocken anger att ”Halvar bygt denne Torn”.
År 1786 - 1786 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1786 - 1786 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes.
År 1813 - 1813 Äldre kulturhistorisk inventering
Faltaken bristfälliga.
År 1827 - 1827 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan restaurerades invändigt, varvid det östra fönstret i långhusets nordvägg förstorades. Stengolvet i koret lades om och höjdes ¼ aln (15 cm), nya trägolv lades in i långhuset och tornet. Bänkindelningen ändrades från tre till två bänkkvarter i bredd (utfördes 1828?).
År 1832 - 1832 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av S. Ch. Grönwall, Stockholm.

Samuel Ch Grönwall (Klockgjutare)

År 1833 - 1833 Äldre kulturhistorisk inventering
Kyrkan uppges vara i gott skick.
År 1835 - 1835 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Predikstolen, korbänken, bänkinredningen och altarskranket målades över med brun färg av målaren Nils (Niclas) Timgren.

Nils Timgren (Konstnär)

År 1838 - 1838 Ändring
Kyrkans inre skrapades rena varvid de medeltida målningarna till största delen avlägsnades, interiören putsades med kalkbruk och ”vitlimmades”, och bänkarna målades (det senare av målaren N. Timgren, Visby).

Nils Timgren (Konstnär)

År 1849 - 1849 Ändring - ombyggnad, fönster
Det västra fönstret i långhusets nordvägg togs upp eller utvidgades.
År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Orgeln, byggd av firma Åkerman & Lund, Stockholm. Fasaden ritades av arkitekt Gustaf Pettersson, Stockholm. Orgelpodium. Korgolvet lagades med cement.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

År 1900 - 1900 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1900. Ljuskrona av bronserat trä
År 1902 - 1903 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering efter förslag av byggmästare Nils Pettersson, Visby, byggmästare O. J. Karlsson, Alva:  Långhusets och korets faltak byttes ut mot falsad, svartmålad plåt.  Nya dörrblad i långhus- och korportalerna.  De båda fönstren i långhusets nordvägg och det S absidfönstret återställdes till sitt förmodade medeltida utseende.  De medeltida målningarna på långhusets väggar togs fram, restaurerades och kompletterades i ”Passionsmästarens” stil av konservator C. Wilhelm Pettersson, Stocksund, efter förlagor av arkitekt Axel Herman Hägg, London. Bl. a. nymålades en passionsfris med rekonstruerade scener samt helgonfigurer på N långhusväggen och på den Ö delen av den S väggen (GKM anger tidpunkten till 1904). Dekorativa schablonmålningar på bågar och valv (utfördes 1905?) samt på korbänken (utfördes 1906!) av målaren Johan Gardelin, Hemse.  Kamin med tillhörande rökkanal och skorsten installerades i långhusets NÖ hörn.  Invändig ”upputsning” av kyrkans inre väggar och valv.

Axel Herman Hägg (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Johan Gardelin, Hemse (Konstnär)

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1904 - 1904 Fast inredning - port
Nytt dörrblad i tornportalen av N. Karlsson, Smiss i Gerum. Det medeltida portbladet förvaras i Gotlands fornsal.

N Karlsson (Hantverkare)

År 1905 - 1905 Underhåll
Plåttaken hade brister vilka åtgärdades genom målning med järnmönja och linolja.
År 1906 - 1906 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona av mässing, skänkt av Levide ungdomsförening. Hänger vid triumfbågen.
År 1911 - 1911 Underhåll - exteriör
Kyrkan (tornet?) rappades utvändigt av byggmästare Gust. Pettersson, Fardhem.
År 1922 - 1922 Ändring
Nya kolonnetter med kapitäl och baser sattes in i ljudgluggarna. Vid en besiktning av representanter för riksantikvarien noterades att kyrkan hade svåra fuktskador invändigt.
År 1923 - 1923 Underhåll
Invändiga reparationer på puts och bänkar (svampskador).
År 1938 - 1938 Underhåll - exteriör
Kyrkan ”rappad” av byggmästare August Pettersson, Fardhem.
År 1956 - 1957 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Nils Arne Rosén, Stockholm:  Tornhuven förnyades.  Tornets fasader putsades (med cementhaltigt bruk) och vitkalkades.  Nya faltak på kor, absid, långhus och sakristia (på koret och långhuset lades de ovanpå det gamla plåttaket).  Det södra absidfönstret rekonstruerades.  Det fyrpassformade fönstret ovanför det S sidoaltaret togs fram.  Arkeologisk utgrävning i koret.  Predikstolen flyttades från långhusets SÖ hörn till det NÖ hörnet, varvid en ny trappa tillverkades och den äldre trappan och ryggstycket slopades. Den ursprungliga bemålningen togs fram.  Trägolven i absiden, långhuset och tornet byttes mot kalkstensgolv med nya trägolv i bänkkvarteren. Stengolvet i koret lades om och sänktes något.  Kalkmåleriet på triumfbågen togs fram och rekonstruerades (konservator Erik Olsson, Sanda).  Ursprunglig målning på korbänken och altarskranket togs fram.  Inredningen och de fasta inventarierna rengjordes och retuscherades m.m.  Bänkkvarteren kortades och lösa stolar inrättades i mittravén i långhuset.  Orgeln renoverades.  Ny vindflöjel med årtalet 1957.  Kaminen togs bort och el-värme installerades med bänkvärmare och radiatorer utefter väggarna.  Ljuskrona av mässing, tillverkad av Jac. Dahlström, Visby, skänkt av Elin Johansson, Ollajvs. Hänger över N bänkkvarteret.

Erik Olsson (Konservator)

Jac Dahlström (Konstnär)

Nils Arne Rosén (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Ändring
Ett kassaskåp insattes i nischen i altaret.