Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, NÄRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

CC000400

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄR KYRKA (akt.), NÄRS KYRKA (akt.)

1122 - 1122

1170 - 1199

1280 - 1320

Gotland
Gotland
Gotland
När
När-Lau församling
Visby stift
När kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

I slutet av 1100-talet uppfördes ett absidkor med långhus, och vid mitten av 1200-talet tillfogades ett torn med tydlig försvarsfunktion. Omkring 1300 ersattes det romanska koret och långhuset med motsvarande byggnadsdelar i gotisk stil.

Sedan kyrkan uppfördes har en sakristia tillfogats på dess norra sida, 1820, den ersattes 1878 av en ny på samma plats. I övrigt har kyrkans exteriör inte förändrats nämnvärt sedan byggnadstiden. 1771-72 gjordes omfattande reparationsarbeten – murarna putsades och dragankare av ek lades in i tornmurarna. Vid mitten av 1800-talet förnyades delar av kyrkans socklar. 1884 genomfördes en restaurering...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Fast inredning - orgel
Orgel, den fanns kvar i Biskop Brodins tid (verksam ca 1657-1677). Processionskrucifix.
År 1122 - 1122 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
En liten romansk stenkyrka uppfördes, bestående av absidkor och långhus av vilka grundmurarna finns kvar under kyrkans golv.
År 1180 - 1220 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i sandsten

Hegvald (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
omkring 1200. Dopfunt av ”Hegwaldr”.

Hegwaldr (Konstnär)

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixets kors.
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Tornportal. Samtidig med tornet, liksom den järnsmidesförsedda dörren
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn. Byggt till en äldre, romansk absidkyrka.
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Torn
Uppfördes tornet med tydliga försvarsanordningar, tornet inrättades på samma sätt som kastalerna. Inget annat torn på Gotland har så tydliga försvarsanordningar som detta!
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor. Koret byggdes färdigt innan långhuset påbörjades. Grundmuren till den äldre kyrkan hittades under långhusets golv vid en utgrävning 1933.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
omkring 1300. Det nuvarande, stora gotiska koret och långhuset uppfördes.
År 1322 - 1322 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll över prästen Jacob.
År 1473 - 1473 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts till Sankt Johannes ära.
År 1600 - 1700 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad av Christian Lorens Numens 1703
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
tidigt 1600-tal Kyrkbänkar. omkring 1650(?) Korbänken.
År 1659 - 1659 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på vindflöjel, står nu i ringkammaren.
År 1670 - 1700 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten, tillverkad i Burgsvik, målad 1703
År 1670 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Bänkinredning. Altaruppsats.
År 1680 - 1680 Ändring - restaurering
Biskopen anmärkte på att kyrkan var helt skröplig (taken och tornhuven). De reparerades, till Nils Smed och ”murarmästaren” gjordes betydande utbetalningar. Fönstren reparerades. Predikstolen samt ett timglas omnämns, den förra som gammal och oansenlig.
År 1685 - 1685 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Fattigstock gjorde Nils smed vid Maldes lås och järn till fattigstocken.
År 1687 - 1687 Fast inredning - predikstol
Predikstol, målad 1689. Ljudtak från 1754, utfört av Matthis Glömsker i Garde

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1687 - 1687 Fast inredning - predikstol
Predikstol, sannolikt utförd av snickaren Jochim Sterling.

Jochim Sterling (Hantverkare - Snickare)

År 1688 - 1688 Ändring
Kyrkan renoverades, enligt de numera borttagna målningarna på väggarna. En sakristia av trä byggdes troligen i koret.
År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Predikstolen målades av Johan Bartsch d.y.

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1690 - 1690 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Fattigstocken målades. Målat årtal på bänk under läktaren, var troligen ursprungligen en skriftestol och bör därför vara äldre än 1686.
År 1691 - 1691 Specifika inventarier - dopfunt
Ett trälock till dopfunten omnämns.
År 1694 - 1694 Fast inredning - bänkinredning
Bekännelsepall och altarskrank.
År 1703 - 1703 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altaruppsatsen och bänkarna målades av Christian Lorentz Numens (GK anger att det skedde omkr. 1700 och troligen av Numens). Det gamla altarskåpet såldes till annexkyrkan Lau.

Christian Lorenz Numens (Konstnär)

År 1709 - 1709 Ändring
Två nya bänkar tillkom. Taken reparerades efter en stormskada.
År 1715 - 1715 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona för 12 ljus.
År 1728 - 1728 Fast inredning - bänkinredning
Utbetalning för en ny bänk.
År 1742 - 1742 Ändring
En straffstock, ej bevarad, inköptes.
År 1746 - 1746 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal i klockbocken jämte namnet ”ADAM DYR”.
År 1747 - 1747 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla och duva köptes av Johan Hernell. Ett par kollekthåvar samt ett timglas förärades av H. Johan Lythberg.
År 1750 - 1750 Underhåll - exteriör
Taken reparerades.
År 1754 - 1754 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Baldakinen tillverkades av Matthis Glömsker i Garde och målades av J. H. Dreutz.

Johan Hindrik Dreutz (Konstnär)

Mathias Glömsker (Okänd)

År 1758 - 1758 Fast inredning - läktare
Tillverkades läktaren av snickaren Mathis Glömsker.

Mathias Glömsker (Hantverkare - Snickare)

År 1766 - 1766 Underhåll - exteriör
Takreparationer.
År 1768 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Orgelläktaren målades av Nils Salin. En vindflöjel anskaffades.

Nils Målare (Konstnär)

År 1770 - 1770 Arkitekturbunden utsmyckning - ristning, exteriör
Ristat årtal på tornportalen.
År 1771 - 1772 Ändring - restaurering
Omfattande reparationsarbeten: Murarna putsades, ankare av ek lades i tornmurarna, gamla takpannor och några murtegel till tegelmjöl levererades. Plåtkappor under fönstren. Nytt tak på tornhuven. Tak i alla klockhålen, nya kappor runt tornspiran.
År 1779 - 1779 Ändring - ombyggnad
Beslöts att ett sockenmagasin skulle inrymmas i kyrkan – ringkammaren avskärmades med en brädvägg.
År 1789 - 1789 Ändring
Hans Smiss betalades för ”2 lass flis til Chor golfwet”.
År 1793 - 1793 Fast inredning - skrank
Skranket som omgav dopfunten såldes. 6 nya bänkar i kyrkans V del tillkom, och skranket som stått där såldes på auktion.
År 1797 - 1797 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Tornhuven reparerades efter stormskadan 1780. Arbetet leddes av Byggmästare Lingström, Östergarn. Väggarna var enligt Hilfelelins resejournal fulla med målningar.
År 1800 - 1899 Underhåll - fönster
Fönsterreparationer och insättning av nytt glas omnämns.
År 1805 - 1805 Arkitekturbunden utsmyckning
Votivskeppet skänktes av en kapten Hammarberg
År 1807 - 1807 Underhåll
Takreparationer av byggmästaren Petter Lingström.
År 1820 - 1820 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia tillfogades och den gamla av trä revs, virket återanvändes till skranket i tornbågen samt till en korbänk. Till korbänken användes också delar från korskranket som nu revs och dels från sångarebänken.
År 1830 - 1830 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten stod V om det N kvarteret.
År 1836 - 1836 Ändring
Kyrkan putsades ut- och invändigt, muralmålningarna avlägsnades, utfört av Olof Sandström, Fröjel.
År 1848 - 1848 Åsknedslag
Tornhuven skadades av ett blixtnedslag, reparationen utfördes av N. Ardman, Ardre. 1850 Var tornet iståndsatt.
År 1851 - 1851 Fast inredning - bänkinredning
Nämns att bänkarnas ståndare helst skulle avlägsnas.
År 1852 - 1852 Ändring
Kyrkans golv lades om efter rötskador. Inredningen (bekännelsepallens mittfält, triumfkrucifixet och bänkarna) målades i ljusbrunt.
År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel
Ett större orgelharmonium anskaffades, byggt av K. J. Petersson.

K J Petersson (Orgelbyggare)

År 1860 - 1860 Ändring
Orgelharmoniet befann sig i så dåligt skick att det inte gick att ståndsätta. Reparation av taken.
År 1860 - 1869 Äldre kulturhistorisk inventering
Måningarna på väggar och valv var bortskrapade och överkalkade Både Brunius och Säve hade iakttog medeltida glas i fönstren.
År 1861 - 1861 Fast inredning - orgel
Orgel byggdes av C. G. Cederlund.

Carl Gustaf Cederlund (Orgelbyggare)

År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Sockeln på långhusets och tornets S sidor samt på korets Ö sida nyhöggs av stenhuggeriinnehavaren Viktor Klintberg. Årtalet 1862 finns inhugget mitt på den S långhussockeln.
År 1870 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten stod framför nischen i korets S vägg.
År 1872 - 1872 Teknisk installation - värme
Vedkaminer, 2 st.
År 1873 - 1873 Fast inredning - bänkinredning
Utbetalning till A. P. Grönlund för målning av bänkarna.

A P Grönlund (Konstnär)

År 1874 - 1874 Arkitekturbunden utsmyckning
Skänktes en ljuskrona för 14 ljus.
År 1878 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia. Ersatte en äldre sakristia, byggd 1820
År 1878 - 1878 Nybyggnad - Sakristia
En ny sakristia uppfördes istället för den gamla som var dåligt byggd.
År 1882 - 1882 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Krucifixet hängde i triumfbågen.
År 1884 - 1885 Ändring - restaurering
Omfattande restaurering:  Monterades i långhusportalen ett överljusfönster och portalen lagades ”provisoriskt” med cement.  Allt kalköverdrag blir avskrapat på huggen sten, pelare och valv samt väggar. Fuktfläckar borthöggs. Väggar och valv vattenrevs i ljusgrå färg.  Murytorna (utvändiga?) lagades, putsades och avfärgades.  Torngluggarna försågs med nya kolonnetter och baser.  Färgat glas i fönstren (BH anger blyglasfönster) övre delen av långhusfönstren.  Altarskranket förlängdes.  Flyttades korbänken.  Nummertavla och dopfuntslock av snickaren O. Medin.  Fernissades triumfkrucifixet.  Nya dörrblad.

O Medin (Hantverkare - Snickare)

År 1885 - 1885 Arkitekturbunden utsmyckning
Inristat årtal i putsen på långhusets gavelröste.
År 1893 - 1893 Arkitekturbunden utsmyckning
De båda vimpergernas tak täcktes av tegel.
År 1910 - 1910 Arkitekturbunden utsmyckning
Två ljuskronor för 14 ljus vardera samt en för 16 ljus inköptes.
År 1930 - 1930 Underhåll - exteriör
Avsåg man att tjärsmörja taken, reparera huven på kyrkans skepp samt måla skeppets och korets dörrar, lägga nytt brädtak på likluckan
År 1931 - 1931 Fast inredning - orgel
En ny orgel byggdes av Åkerman & Lunds nya orgelfabrik, Sundbyberg. Den infogades i den gamla fasaden från 1861.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Värmeledning. Golvet lades om. Bänkarnas ryggstöd justerades.
År 1933 - 1933 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset konserverades av konservator Bertil Bengtsson, Linköping. En bänk i långhusets SV hörn togs bort och en väggmålning blottades.

Bertil Bengtsson (Konservator)

År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på takstol i långhuset.
År 1935 - 1935 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på kortakets insida. Förslag till nytt dörrparti i vapenhuset.
År 1936 - 1936 Arkitekturbunden utsmyckning
Skänktes en ljuskrona för 24 ljus (och flyttades?). Tjärsmordes taken och diverse småreparationer utfördes.
År 1937 - 1937 Fast inredning - skrank
Förslag på nytt överdrag på altarskrankets dynor. Det gamla tyget bestod av svart vaxduk.
År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Den gamla skorstenen ansågs oduglig och felplacerad byggmästare R. Lydahl uppgjorde ett förslag på ny skorsten och placering.

R Lydahl (Byggmästare)

År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad
Tornhuven byggdes om med helt ny konstruktion, hjärtstocken från 1840 återanvändes. Arbetet utfördes under ledning av tornbyggaren Olof Pettersson, Rone. Klockan flyttades från klockvåningen till tornhuven.

Olof Pettersson (Tornresare)

År 1958 - 1958 Konservatorsarbeten
4 st. prästporträtt konserverades.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad
En stor del av långhusportalen nyhöggs av Henry Karlsson, Slite. Den gamla portalen användes som förlaga och nya delar ritades av konstnär Bertil Nyström, Slite.
År 1970 - 1970 Underhåll - takomläggning
Ca 1970 Nytt faltak på långhusets N sida, nedre delen.
År 1978 - 1978 Underhåll - takomläggning
Nytt faltak över kor och långhus.
År 1982 - 1983 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering efter förslag av arkitekt Birger Andersson, Sanda. Konserveringsarbetena utfördes av Harald Norrby, Klintehamn.  Väggar och valv rengjordes, lagades och kalkavfärgades. Muralmålningar hittades men befanns i så fragmentariskt skick att de kalkades över.  Ett sakristiutrymme inrättades i ringkammaren under läktaren. Den 1878 år uppförda sakristian inreddes som enskilt andaktsrum och kallas numera Mariakapellet.  Bänkar, predikstol, altarskrank och läktaren rengjordes och konserverades. En bänkrad (herrskapsbänken) togs bort (1983).  Den stora korbänkens målning rekonstruerades.  Triumfkrucifixet renoverades och målades. Konservator Harald Norrby.  Då kyrkan städades efter restaureringen föll predikstolens ryggstycke ned och blottade muralmålningar som aldrig överkalkats. Ryggstycket hängdes upp i sakristian under läktaren.  Nuvarande färgsättning på bekännelsepallen.  Altarskranket ändrades, skådesidan var målad i blågrått med grå marmorerade speglar.  Votivskeppet renoverades.  Värmeinstallation(?).  Dopfunten flyttades några meter.  Byttes del av posten i korets Ö fönster.

Birger Andersson (Arkitekt)

Harald Norrby (Konservator)

År 1992 - 1992 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Invigdes ljusbäraren.
År 1993 - 1993 Ändring - restaurering, exteriör
Yttre restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, Visby, entreprenör Närbygg AB: Ny puts, taken reparerades, dörrar fönster sågs över och vissa träd på kyrkogården togs ned. Åskskyddet och belysningen på vindarna kompletterades. Gluggarna försågs med nät på träramar. Dörrarna målades. Stigluckorna putsades och avfärgades. Långhustaket stagades. Sockeln fogades. Fönstren sågs över.

Jan Utas (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Kyrkans portaler konserverades av Stenkultur i Stockholm AB.
År 2004 - 2004 Ändring
2004 ca. Inredningen sanerades mot trägnagande insekter.
År 2006 - 2006 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 2006. Ljuskronor m.fl. metallföremål rengjordes av Dahlströms metallgjuteri HB.