Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND SPROGE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, SPROGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

527-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SPROGE KKYRKA (akt.), SPROGE KYRKA (akt.)

1200 - 1250

1200 - 1250

Gotland
Gotland
Gotland
Sproge
Sproge församling
Visby stift
Sproge kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Sproge kyrka byggdes i början av 1200-talet, tornet är dock tillkommet omkring år 1300. Kyrkan har troligen föregåtts av en träkyrka, av vilken rester hittades i samband med en restaurering 1965. Som golvplankorna i långhuset hade väggplankor från en träkyrka återanvänts.

En efter gotländska förhållanden omfattande ombyggnad av kyrkan gjordes under kyrkoherden Per Wallgrens tid på 1830- och 40-talen. Kyrkans tak sänktes och försågs med tegel, och nya, stora fönster togs upp. Interiören ändrades även radikalt, bl.a. genom att kryssvalven i långhuset ersattes med ett trätunnvalv.

Restaureringar i sen tid (1939 och 1965) har i vi...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och absidkor
År 1200 - 1250 Nybyggnad - Korparti
Kor med absid
År 1200 - 1250 Nybyggnad
Långhuset och koret med absiden byggdes (i SvK daterade till 1225-1250). Kyrkklockan.
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Torn
Tornet byggdes (i SvK daterat till omkr. 1300-tal).
År 1270 - 1320 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1300 - 1350 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixet. Madonnabild (nu i Gotlands fornsal).
År 1500 - 1700 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Fragment av kalkmålningar
År 1500 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar (fragment återstår på N långhusväggen).
År 1630 - 1670 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten
År 1669 - 1669 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av sandsten

Johan Bartsch d y (Konstnär)

År 1669 - 1669 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av sandsten (målad av Johan Bartsch d.y.), d:o dopfunt (omkr. 1650 enl. SvK).
År 1686 - 1686 Ändring - ombyggnad
Tornhuven ”ånyio upbygt”.
År 1692 - 1692 Fast inredning - predikstol
Predikstol av Lars Oxenwald, nu försvunnen.

Lars Oxenwald (Okänd)

År 1700 - 1799 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1703 - 1703 Fast inredning - skrank
Sakristiskrank av trä i koret.
År 1727 - 1727 Arkitekturbunden utsmyckning
Vindflöjel.
År 1730 - 1730 Ändring
Tornet kalkades.
År 1739 - 1739 Ändring
Utvändig kalkning.
År 1751 - 1751 Ändring - ombyggnad
Ringkammaren avdelades med en brädvägg till ett materialrum.
År 1756 - 1757 Arkitekturbunden utsmyckning
Renoverades ”gardinen” bakom altaret, möjligen avses en draperimålning.
År 1756 - 1756 Fast inredning - skrank
Sakristiskrank av trä inköpt från Eksta kyrka uppsatt i koret.
År 1758 - 1758 Fast inredning - skrank
Målning av sakristiskranket.
År 1761 - 1761 Underhåll - takomläggning
Reparation av kyrkans faltak "til Sparrar och Bördning förnyat". Årtal på takstol i långhuset.
År 1783 - 1784 Underhåll
Reparation av tornhuv och torn, bl.a. förstärkning och rappning av murarna.
År 1794 - 1794 Åsknedslag
Smärre reparation av tornhuven efter åsknedslag, skeppstimmerman Westman, Visby.
År 1814 - 1815 Underhåll
Reparation (kalkning?) av väggarna.
År 1820 - 1820 Arkitekturbunden utsmyckning
Årtal på trappan mellan klockdäcket och nedre däcket i tornet.
År 1827 - 1846 Ändring
Tegeltak på kor, långhus och absid.
År 1832 - 1832 Underhåll
Reparation av tornhuven av "tröskverksbyggaren" Per Gottberg. Årtal på hanbjälke i tornet.
År 1839 - 1840 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av kyrkan innebärande nya takstolar och omläggning av takteglet, nedtagning av långhusets Ö gavelröste, taklister av trä på långhus, kor och absid, långhusportalen flyttades och vidgades, nya portblad i långhus- och tornportalen, korportalen igensattes, igensättning av äldre och upptagning av nya fönster i koret och långhuset, ändring av tornfönstret, igensättning av absidfönstret, sakristia i absiden, framflyttning av altaret, borttagning av korbänkar, Predikstol nytillverkad (1842) och flyttad till N sidan av långhuset, uppgång till predikstolen genom triumfbågsmuren, kolonnen i långhuset borttagen och välvningen ersatt med trätunnvalv, ny inredning med borttagning av det mittersta bänkkvarteret och ombyggnad av övriga bänkar, borttagning av träväggen mot ringkammaren samt uppsättning av läktare därstädes, nya trägolv. Byggmästare var Per Gottberg. Utvidgning av samt trädplantering på kyrkogården.

Per Gottberg (Byggmästare)

År 1842 - 1842 Fast inredning - predikstol
Predikstol av valnöt

Fredrik Blom (Arkitekt)

J W Lindström (Hantverkare - Snickare)

År 1844 - 1844 Ändring - ombyggnad, fönster
De två fönstren i långhusets N vägg togs upp.
År 1848 - 1848 Ändring
Tornet spritputsades och övriga kyrkan vitkalkades. Kolonnetter av oljefärgsmålad ek i ljudgluggarna.
År 1870 - 1870 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny vindflöjel.
År 1892 - 1892 Fast inredning - orgel
Orgel från Åkerman & Lund i Stockholm. Mittgången i långhuset cementerades.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1900 - 1900 Teknisk installation - värme
Kamin insattes i långhusets SÖ hörn.
År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning
Ny vindflöjel.
År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Ny kamin inköptes från Klinte kyrka, skorsten på långhusets Ö gavel.
År 1938 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering: Sakristian i absiden revs och ett sakristiskrank av trä sattes upp i koret, ommålning av väggar och valv.
År 1950 - 1950 Ändring - restaurering
Reparation av tornet och tornhuven av Wessman & Olsson, Fidenäs, efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby. Delar av stommen byttes ut, nya solbänkar i ljudgluggarna, upptagning av översta gluggen i det S gavelröstet, lagning av kalkstenslisten, ny vindflöjel. Årtal på tornspiran.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Underhåll - takomläggning
Omläggning av samtliga tegeltak av J. Hansson, Silte.
År 1965 - 1965 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Olle Karth, Visby: Brädklädsel av torn- och långhusportarna, nya fönsterbågar med nya antikglas, plåtklädsel (koppar) av kalkstenslisten på tornet, kalkning av väggar och valv invändigt, täckmålning av långhusets trätunnvalv ersatt med vitlasering (sandblästring!), nya kalkstensgolv i hela kyrkan, sänkning av golvnivån i ringkammaren, predikstolen byggdes om och öppningen till densamma murades igen, läktaren revs och orgeln placerades på ringkammarens golv, bänkarna byggdes om, bänkarna i ringkammaren och under predikstolen togs bort, dopfunten flyttades från koret till tornbågen, sakristiskranket i koret togs bort och ersattes med ett d:o skåp bakom altaret. Belysning- och elvärmeinstallation och värmeisolering ovanpå trätunnvalvet, rivning av skorstenen. Byggmästare Karl Öberg, Sanda.

Olle Karth (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Ändring - restaurering
Restaurering efter förslag av arkitekt Jan Utas, entreprenör Aribba AB, Visby: Fasadputsen lagades och avfärgades, socklar och hörnkedjor foglagades, minnesstenen ovan S portalen konserverades av J & B Stenkonservering (1996). Kor- och långhusets takstolar reparerades, tornspiran byttes och vattenavrinningen på huven förbättrades. Tillgängligheten på vindarna och i tornhuven förbättrades med landgångar stegar och belysning.

Jan Utas (Arkitekt)

År 2005 - 2005 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av T. Svenske, den rengjordes invändigt från mögel, fasaden sanerades från skadedjur av Anticimex.

Tomas Svenske (Orgelbyggare)