Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND TINGSTÄDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, TINGSTÄDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

533-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TINGSTÄDE KYRKA (akt.), TINGSTÄDE KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1150 - 1200

1169 - 1169

Gotland
Gotland
Gotland
Tingstäde
Stenkyrka församling
Visby stift
Tingstäde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Tvåskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan i sin helhet uppfördes på medeltiden och utgjorde en av Gotlands tre asylkyrkor. På 1100-talet uppfördes en romansk stenkyrka bestående av långhus och absidkor. I början av 1200-talet höjdes långhusets väggar och tak, troligen var det också nu valven i långhuset slogs. I mitten av samma århundrade revs absidkoret för att ge plats åt ett större och resligare kor, i dess anslutning uppfördes en sakristia. Portalen som nu utgör ingången till sakristan användes sannolikt som korportal i absidkyrkan. Kyrkan dekorerades med muralmålningar i koret. Möjligen var det i samband med det nya korets uppförandes som tornet i väster byggdes...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Läs mer om Tingstäde kyrka i Sveriges kyrkor http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/298

År 1100 - 1199 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Sakristieportalens tympanon, härrör troligen från det ursprungliga absidkorets portal
År 1100 - 1199 Nybyggnad
En absidkyrka av sten uppfördes, SvK anger att den uppfördes på sent 1100-tal. Den nuvarande sakristiportalen utgjorde trol. korets sydportal.
År 1150 - 1200 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av sandsten

Majestatis (Konstnär - Bildhuggare)

År 1169 - 1169 Nybyggnad
Årtal enl. Spegel och Peringskiöld.
År 1170 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av anonymmästaren Majestatis.

Majestatis (Konstnär)

År 1200 - 1250 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Långhusportal, fågelkapitälen tillskrivna Calcarius

Calcarius (Konstnär - Bildhuggare)

År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Hissbom i form av drake SvK anger o 1250. Fattigstock nu i Gotlands fornsal.
År 1230 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kvadermålning i koret
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1230 - 1270 Nybyggnad - Torn
Torn, nedre delen
År 1230 - 1230 Ändring - ombyggnad
omkring 1230. Höjdes långhuset och välvdes tvåskeppigt.
År 1240 - 1240 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
omkring 1240. Träskulptur i form av kvinnligt helgon, nu i Fornsalen.
År 1240 - 1259 Ändring - ombyggnad
Revs absidkoret och det nya koret med sakristia uppfördes, troligen uppfördes även nedre delen av tornet vid detta tillfälle. Muralmålningar i koret, GKM anger o. 1240.
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målade helgonbilder i ringkammaren
År 1300 - 1399 Ändring - påbyggnad
Torn. Påbyggdes till nuvarande höjd (55 m)
År 1300 - 1329 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Helgonbilderna i ringkammaren målades.
År 1300 - 1399 Ändring
Tornets övre delar byggdes, SvK anger tidigt 1300-tal. Det var även nu som prästgården och den trappstegs formade portalen uppfördes. Triumfkrucifix med dess piedestal.
År 1344 - 1344 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravhäll lagd över kyrkoherden Botulv (inskr.).
År 1470 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Träskulptur föreställande Maria nu i Gotlands fornsal.
År 1576 - 1576 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan göts (inskr.).
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Merparten av bänkinredningen.
År 1680 - 1720 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar i koret
År 1680 - 1720 Fast inredning - predikstol
Predikstol
År 1688 - 1688 Ändring - ombyggnad
Brädtak lades på tornhuven och galleritaken, trol. nygjordes spiran. Lades nytt golv i sakristian och kyrkan, trol. partiell omläggning.
År 1696 - 1696 Ändring - ombyggnad
Belades koret med tegel. Sakristian renoverades.
År 1698 - 1705 Ändring - restaurering
Genomgripande renovering (inskrift på ringkammarens vägg). Altarskranket.
År 1700 - 1780 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av trä, målad av Johan Weller 1780

Johan Weller (Konstnär - Dekormålare)

År 1701 - 1701 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
På hösten målades altaruppsatsen. Även predikstolen, altarskranket och väggarna målades detta år. Altarskranket målades av Rasmus Bartsch.

Rasmus Bartsch (Konstnär)

År 1703 - 1703 Ändring
Draperimålningar. Fick långhuset ett nytt bördningstak, följande år tjärades taket och slutligen täcktes det med ”tångetaak ute på byrningen”.
År 1705 - 1705 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nytestamentlig scen i ringkammaren
År 1705 - 1705 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Nytestamentlig kalkmålning i ringkammaren.
År 1706 - 1706 Ändring - ombyggnad, interiör
Korets portal (bruddörren) fick ny dörr. Sju nya bänkar.
År 1708 - 1708 Ändring - ombyggnad, interiör
Öppningen vid predikstolen togs upp.
År 1724 - 1724 Ändring - ombyggnad, fönster
1724(?) N sakristifönstret togs upp.
År 1730 - 1730 Arkitekturbunden utsmyckning
omkring 1730. Nummertavla.
År 1735 - 1735 Ändring
Långhusets N portal fick ny dörr.
År 1744 - 1744 Ändring
Tornets portal fick ny dörr.
År 1755 - 1755 Fast inredning - bänkinredning
Korbänk.
År 1780 - 1780 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren byggdes (inskr.). Johan Weller målade altaruppsatsen och läktarbröstning, trol. målade han även altarskranket. Kyrkan vitlimmades. Avbalkning mellan långhus och ringkammare.

Johan Weller (Konstnär)

År 1800 - 1829 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona för fem ljus.
År 1800 - 1899 Ändring
Var ringkammaren inredd med sädesbingar till sockenmagasin.
År 1804 - 1805 Underhåll
Nummertavlan renoverades.
År 1825 - 1825 Arkitekturbunden utsmyckning
Anslagstavla.
År 1870 - 1899 Ändring - ombyggnad
Ankarjärn genom tornmurarna.
År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad
Tornhuv. Nya galleriavtäckningar.
År 1872 - 1872 Underhåll - stomme
Inläggning av ankarjärn i tornmurarna.
År 1882 - 1882 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av Salomon Molander & Co, Göteborg.

Salomon Molander & Co (Orgelbyggeri)

År 1900 - 1929 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona skänktes av konsul Stahre på Furubiers.
År 1900 - 1929 Äldre kulturhistorisk inventering
Trol. t. 1900-tal. Hade tornhuven fyra små tittgluggar, möjliga att stänga med plåtluckor. Var avsedda för spaningsverksamhet.
År 1925 - 1925 Äldre kulturhistorisk inventering
Sakristan täcktes av plåttak och långhuset av bräder.
År 1927 - 1928 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades för att i möjligaste mån återställa interiören. Grundförslaget utarbetades av Knut Pettersson och omarbetades av Knut Nordensköld;  Läktaren monterades ned.  Golvet långhus och ringkammaren sänktes.  Tornets första våning sammanslogs med kyrkorummet (tidigare spannmålsmagasin och vedbod).  Dopfunten flyttades till sin ursprungliga plats med en rekonstruerad hissbom.  Muralmålningarna togs fram och konserverades av C. W. Pettersson.  Kyrkbänkarnas målning togs fram och rekonstruerades liksom altaret och predikstolen.  Felande kolonner och masverk ersattes.  Tegeltak på långhuset, tidigare falar.  Utvändig puts togs ned och kyrkan putsades om.  Värmeledning.

C W Pettersson (Konservator)

Knut Nordenskiöld (Arkitekt)

Knut Pettersson (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Fast inredning - orgel
Orgel, byggd av Åkerman & Lund, Stockholm.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Elektrisk installation i kyrkan.
År 1969 - 1969 Ändring - restaurering, interiör
Genomgick kyrkan en mindre restaurering invändigt under ledning av konservator Erik Olsson då muralmålningarna rengjordes och väggar och välv omkalkades.

Erik Olsson (Konservator)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Kyrkan fick en ny orgel, byggd av Anders Perssons Orgelbyggeri, Viken.

Anders Perssons Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1983 Ändring - restaurering, exteriör
Omfattande yttre restaurering vars främsta syfte var att stabilisera murverket och renovera tornhuven.  Tornspirans konstruktion renoverades, ny panel lades på. Virket i tornhuven förnyades. Taken lades om.  Nytt vattendäck.  Tornet förstärktes.  Fasaderna tvättades, tornet foglagades, sakristian putslagades och kalkavfärgades.  Åskledare.  Delvis nya solbänkar.  Fönster och dörrar sågs över, S långhusportalen fick ett nytt lås.  Översyn av kyrkogårdsmuren, ny grind.  Vid schaktning för åskledare fann man vid S kyrkogårdsmuren påträffades rester av en stiglucka riven i slutet av 1800-talet.
År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan genomgick en inre restaurering. Projekteringen utfördes av Robert Garelick, Raä. Arbetena omfattade bl.a. rengöring och konservering av muralmålningar och övriga väggytor i ringkammaren, nytt värmesystem, sänkning av korgolvet, ny placering av triumfkrucifixet. Kyrkogrunden grävdes delvis ut och man fann en mur av kalksten innanför kyrkans N mur. I kyrkans torn påträffades ett äldre kalkbruksgolv.

Robert Garelick (Okänd)

År 1995 - 1995 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggd av Nye Orgelbyggeri.

Nye Orgelbyggerier (Orgelbyggeri)

År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Fyra gravhällar konserverades.
År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader puts- och foglagades och synligt virke tjärades. Fönstersnickerierna målades renoverades utvändigt. Sakristian kalkavfärgades.
År 2003 - 2003 Ändring
En mobiltelefonstation monterades i tornet.