Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VÄSKINDE KYRKOGÅRDEN 1:1 - husnr 1, VÄSKINDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

548-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSKINDE KYRKA (akt.), VÄSKINDE KYRKA (akt.)

1090 - 1090

1170 - 1199

1280 - 1320

1300 - 1300

Gotland
Gotland
Gotland
Väskinde
Väskinde församling
Visby stift
Väskinde kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2009

Väskinde kyrka (koret) är uppförd från senare delen av 1200-talet då det påbörjades en ombyggnad av en äldre kyrka. På 1300-talet fullföljdes ombyggnaden i och med uppförandet av det nuvarande långhuset och tornet och samtidigt tillkom de tre stigluckorna. Vid restaureringen 1953 frilades de S fasaderna från puts och masverk och glasmålningar i tornets V fönster rekonstruerades. Kyrkans takmaterial har skiftat flera gånger under 1900-talet. 1953 ersattes tegelpannor med falar, i mitten på 1970-talet fick kyrkan istället korrugerade plåttak som vid restaureringen 1994 ersattes med tegelpannor.

De senaste restaureringarna
Den sena...

Läs mer i eget fönster

År 1090 - 1090 Nybyggnad
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1100 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning
Gravstenar i koret.
År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt

Majestatis (Konstnär - Bildhuggare)

År 1170 - 1199 Nybyggnad
Absidkyrka. Dopfunt. SvK anger ”1160-talet”.
År 1200 - 1299 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggskåp. Den ena av de båda dörrarna av ek och beslag med medeltida ursprung. Den andra, av furu, av yngre datum.
År 1240 - 1259 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifix.
År 1250 - 1270 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Kalkmålningar i korvalvet
År 1250 - 1300 Nybyggnad - Korparti
Kor, rakslutet. Ersatte ett äldre absidkor (1100-talets senare del)
År 1250 - Okänt Nybyggnad - Korparti
efter 1250-tal. Uppfördes det nuvarande koret. Muralmålningar, rankorna och diagonalbanden i korvalvet, medaljongen med den tronande Kristus i valvhjässan. Sakramentsskåpets stenomfattning (SvK anger; senast o. 1275).
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn. Rester av en tidigare absidkyrka från 1100-talets senare del finns i långhusets nordöstra hörn.
År 1280 - 1320 Nybyggnad - Torn
Torn. I tornet finns dels en sakristia, dels en bönekammare med hagioskåp
År 1280 - 1320 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i valv och på väggar i långhuset och på korets nordvägg
År 1280 - 1280 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
0mkring 1280. Målningarna på sakramentsskåpets dörrar.
År 1300 - 1300 Nybyggnad
omkring 1300. Uppfördes långhuset, tornet och stigluckorna (3 st.). Muralmålningar på vägg och valv i långhuset samt över och i sakramentsskåpet. 1100-talsdopfunten uppställdes på sockel och podium av kalksten i tornbågen.
År 1300 - 1399 Arkitekturbunden utsmyckning
Processionskrucifix. Altarskåp. Figurer från altarskåpet, nu återanvända och placerade i predikstolens arkader. Gravsten på kyrkogården över Nikolaus frän Hedhusum, tidigare i kyrkan framför altaret.
År 1430 - 1470 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Passionsfris på långhusväggarna
År 1440 - 1459 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningsfriser av ”Passionsmästaren” i långhuset.
År 1500 - 1550 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Väggmålningar i koret
År 1500 - 1599 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Muralmålningar i koret av bl. a. S:t Göran. Ljusstake.
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning, målad på 1700-talet
År 1600 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning. Sakristi-(?)avbalkning av trä i korets NÖ hörn samt klockarbänk i triumfbågsöppningen intill trappan till predikstolen.
År 1655 - 1655 Arkitekturbunden utsmyckning
Porträtt på kyrkoherde Hans Ljungby, d:o av dennes hustru Anna Göransdotter.
År 1663 - 1663 Arkitekturbunden utsmyckning
Spira på kyrkobyggnaden.
År 1668 - 1669 Fast inredning - bänkinredning
1668 Korbänk utförd av Mårten Snickare. 1669 Manfolksbänkar av Mårten Snickare.
År 1672 - 1672 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklocka, gjuten i Stockholm.
År 1674 - 1674 Arkitekturbunden utsmyckning
Nytt timglas. Enl. SvK låg ett trasigt timglashus med 1700-tals bemålning i redskapsboden, vilket skulle kunna vara föregångaren.
År 1690 - 1690 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats i sandsten
År 1690 - 1690 Fast inredning - predikstol
Predikstol

Andreas Hamborger (Konstnär - Dekormålare)

År 1690 - 1690 Arkitekturbunden utsmyckning
Altaruppsats av sandsten. N kolonnetten inskr; AHB (Anders Hamborger). Predikstol, signerad A HB (Anders Hamborger).

Andreas Hamborger (Konstnär)

År 1700 - 1799 Arkitekturbunden utsmyckning
”I koret…gula och röda rankor; antagligen 1700-tals”. Bänkinredningen målad. Två ljuskronor med prismor och facetterade glas. Votivskepp.
År 1702 - 1702 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Triumfkrucifixet flyttades från triumfbågen till N korväggen
År 1714 - 1715 Ändring - ombyggnad
1714 Tornhuven blåste ned. 1715 Tornhuven nybyggdes.
År 1741 - 1741 Fast inredning - bänkinredning
Gossebänken framför korbänken sattes upp.
År 1750 - 1750 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altaruppsatsen målades av signaturen I.S. Korbänken byggdes om samt målades om.
År 1753 - 1753 Fast inredning - port
Nya portblad i kor- och långhusportalerna (långhusportalens medeltida smide återanvänt).
År 1769 - 1769 Arkitekturbunden utsmyckning
Nummertavla.
År 1773 - 1774 Fast inredning - altarring
Altarringen målad av Erik Lodström.

Erik Lodström (Konstnär)

År 1774 - 1774 Arkitekturbunden utsmyckning
Ljuskrona.
År 1777 - 1777 Ändring - ombyggnad, takstol
Nya takstolar på långhuset, tegeltak (Inskr).
År 1778 - 1779 Arkitekturbunden utsmyckning
Samtliga portaler (4 st.) målades med (åtminstone) brungult, gult (N portalens tympanon), blågrönt (växtornamentiken på långhusportalens kapitäl) och rött.
År 1781 - 1781 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1782 - 1783 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Läktaren och dopfunten målades av Malmberg.
År 1800 - 1899 Teknisk installation - värme
1800-tal(?) Järnkamin i långhusets NÖ hörn. SvK anger inget årtal.
År 1854 - 1854 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan omgjuten av Johan A. Beckamn, Stockholm, formatet större än den förra.

Johan A. Beckman & Co (Klockgjutare)

År 1916 - 1916 Teknisk installation - värme
Vedkamin efter förslag av byggmästare Nils Pettersson.

Nils Pettersson (Byggmästare)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Restaurering av ljuskronorna av Libraria.
År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
1952-53 Restaurering efter förslag av arkitekt Erik Fant, Stockholm.  Takmaterial på torn, långhus och kor byttes från tegel till falar. S fasaderna frilades från puts.  V fönstrets masverk och glasmålning rekonstruerades. Översyn av fönster, dubbla glas i koret och tornet.  Inläggning och sänkning av stengolv i kor, mittgång och torn efter en arkeologisk undersökning i under golvet. Gravhällar togs in från kyrkogården.  Altaret sänktes, ändring av altarskrank och korbänk (kapning), läktaren revs. Borttagning och magasinering av präst- och sakristibänken samt gossebänken. Ombyggnad av bänkar (sitsar och ryggstöd), komplettering av bänkinredningen vid den borttagna kaminen.  Framtagning av muralmålningar och konservering av övriga inventarier av konservator Erik Olsson.  Elvärme och belysning installerades, sakristia inredd i SV hörnet av tornrummet och textilskåp i NÖ hörnet.  Dopfunten flyttades från triumfbågen till tornbågen. Triumfkrucifixet flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats i triumfbågen. Vid restaureringen påträffades fragment av en bildsten av äldre typ inmurad i torndörrens omfattning, tre delar av en 700-tals sten i trappan till altaret samt en nästan oskadad 400-tals sten under grusgången.

Erik Fant (Arkitekt)

Erik Olsson (Konservator)

År 1953 - 1953 Ändring
En nummertavla från 1769 (tidigare deponerad i Gotlands fornsal) återlämnades till kyrkan. Raä godkännde inte den upptagna genomgången mellan sakristian och inclusoriet, inte heller det uppmurade altaret i långhusets NÖ hörn. Kung. Byggnadsstyrelsen fann att altaret måste avlägsnas.
År 1954 - 1954 Fast inredning - orgel
Mekanisk orgel byggd av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.
År 1955 - 1955 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i tornets V fönster föreställande Jesu dop av Erik Lindholm.

Erik Lindholm (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1973 - 1973 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan flyttad till en ny klockbock.
År 1974 - 1974 Arkitekturbunden utsmyckning
Ett timglas gick sönder, skivorna och stavarna lossnade och tre av glasen krossades.
År 1975 - 1975 Underhåll - takomläggning
Kyrkan ansågs vara i ett relativt dåligt skick enligt visitation. Korrugerad plåt lades på långhus- och kortaken.
År 1980 - 1980 Arkitekturbunden utsmyckning
Timglaset som gick sönder 1974 åtgärdades av RAGU, glasen ersattes med nya, kvarvarande delar limmades ihop.
År 1989 - 1989 Fast inredning - glasmålning
Skadegörelse på Erik Lindholms glasmålningar från 1953.
År 1994 - 1996 Ändring - restaurering
Ut- och invändig restaurering efter förslag av arkitekt Hans Ponnert m.fl.; Raä. Restaureringen ingick i försöksprojekt för traditionellt träbyggande som drevs av Raä:s enhet för byggnadsvård.  Kor- och långhustakets konstruktionsvirke reparerades och plåttaket avlägsnades och ersattes med tegel. På långhuset lades ny läkt och undermurat handslaget tegel, koret försågs med Vittingetegel på tät bördning. Stora delar av tornhuvens konstruktionsvirke byttes ut och huven försågs med ny spirstock och panel. Klockdäckets utkastarränna nytillverkades och plåtskoddes.  Samtliga fasader rengjordes, putsades och vitkalkades, undantaget S långhusfasaden som enbart foglagades och vitkalkades. Naturstensytorna, förutom portalerna, rengjordes och foglagades.  Konserveringsarbeten utfördes på korportalen och långhusportalen av Anne Jacobsen och Charlotta Bylund Melin m.fl.  Invändig rengöring av väggar och valv samt konservering av kalkmålningarna. Översyn av den fasta inredningen och installation av nytt el-värmesystem.  Stigluckornas fasader och tak reparerades, solbänkarna på korets Ö sida samt gallerigluggarnas solbänkar byttes ut och blyglasfönstren på kor och långhus reparerades. Nätramar monterades i galleri- och ljudgluggarna.  Vindarna städade från plast och isolering och skorstensstocken på långhusvinden revs. Nytt brädgolv lades in i tornets mellanvåning. Stegar och vilplan färdigställdes på samtliga vindar och ny åskskyddsanläggning monterades.

Anne Jacobsen (Konservator)

Charlotta Bylund Melin (Konservator)

Hans Ponnert (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Ändring
Nytt textilförvaringsskåp samt förrådsskrank i tornrummet. Ny orgel, mekanisk, byggd av Walter Thür.

Walter Thür (Orgelbyggare)

År 2002 - 2002 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockringningsanläggningen besiktigades av I. Rohr utan anmärkning.
År 2004 - 2004 Ändring
Länsstyrelsen beslutade om förbättrad textilförvaring enligt program av textilkonsultfirma Lotine.
År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad
Kompletterande förrådsskärm uppfördes i tornrummet.
År 2007 - 2007 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilförvaringsskåp.