Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HÅBO HÄGGEBY 3:1 - husnr 1, HÄGGEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Häggeby kyrka interiör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄGGEBY KYRKA (akt.), HÄGGEBY KYRKA (akt.)

1175 - 1224

1200 - 1200

Uppsala
Håbo
Uppland
Häggeby
Häggeby församling
Uppsala stift
Häggebylundsvägen 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Kyrkan i Häggeby byggdes omkring år 1200 som en romansk kyrka med västtorn, långhus och ett smalare kor, vars utseende vi inte närmare känner till. En större ombyggnad skedde i början av 1300-talet då det ursprungliga koret revs och kyrkan byggdes om till salkyrka med ett nytt kor av samma bredd som långhuset. Koret försågs med en gotisk trefönstergrupp i östra gaveln. Fönstren finns med på den avbildning av kyrkan som Hadorph gjorde 1682. Kyrkan försågs också med ett högt trätunnvalv. Sakristian tillkom samtidigt som det nya koret. Nästa stora ombyggnad skedde på 1400-talet. Då uppfördes vapenhuset i söder och trätunnvalvet ersatte...

Läs mer i eget fönster

År 1175 - 1224 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och torn
År 1175 - 1224 Nybyggnad - Torn
År 1200 - 1200 Nybyggnad
ca 1200, Häggeby kyrka uppförs med murar i gråsten med långhus och smalare kor. Den var invändigt försedd med platt trätak.
År 1300 - 1328 Ändring - ombyggnad
Kyrkan förlängs österut och byggs om till salkyrka med ett nytt kor av samma bredd som det gamla långhuset. Det nya koret fick en trefönstergrupp på gaveln. samt två höga, smala fönster i söder. Kyrkan försågs med ett högt trätunnvalv. Sakristian byggs troligen under samma period.
År 1328 - 1328 Nybyggnad - Korparti
År 1328 - 1328 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Vapenhuset i söder byggs under 1400-talet och välvs med ett stjärnvalv.
År 1425 - 1450 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Kyrkan välvs med ribbvalv av tegel som byggdes på invändiga valvpelare. Långhuset är tre travéer långt. Även tornets bottenvåning välvdes.
År 1693 - 1694 Ändring - ombyggnad
Omfattande reparation av kyrkan. Östra gaveln nedrevs och murades upp igen med ett stort korfönster. Flera nya fönster togs upp, alternativt förstorades: ett på norra väggen, ett vid vapenhuset och ett i väster. Kyrkan putsades både in- och utvändigt och vitkalkades. Yttertaket lades om.
År 1697 - 1698 Åsknedslag
Åsknedslag i kyrktornet varefter tornet reparerades året därpå. Även interiören förnyades i samband med det. Altartavlan reparerades och målades om. Målaren hette Petter Belingius och det anges i räkenskaperna att han också hade målat i kyrkan och kring väggarna. Förmodligen var det då som kyrkans kalkmålningar tillkom.

Petter Belingius (Konstnär)

År 1707 - 1707 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillverkades.
År 1724 - 1724 Ändring - ombyggnad, golv
Tegelgolv lades in i gångarna i kyrkan.
År 1745 - 1746 Ändring - ombyggnad
Reparation av tornet. Tornets övre del murades om. Spiran reparerades och försågs med en kyrktupp.
År 1756 - 1756 Fast inredning - läktare
Läktare byggdes i kyrkan.
År 1767 - 1768 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna gjordes om.
År 1790 - 1790 Ändring - ombyggnad
Norra fönstret förstorades och ytterligare ett fönster togs upp mot norr. Fönstret på södra långväggen flyttades och förstorades. Ingången i tornets bottenvåning togs upp. och ett nytt fönster togs upp över den nya ingången. Väggar och valv rappades och vitlimmades. I samband med det igenmurades ett halvt fönster vid en pelare, förmodligen ett romanskt fönster som syns på Hadorphs avbildning av kyrkan från 1682.
År 1800 - 1829 Fast inredning - altare
Altaret och altarringen gjordes om. Altaret var ett marmorerat träaltare med förgyllda ornament. Ett stort förgyllt kors placerades på altaret.Altarringen var vitmålad.
År 1804 - 1804 Fast inredning - orgel
En orgel inköptes från Skoklosters kyrka. Det var en liten orgel som 1674 skänktes till Skoklosters kyrka av C. G. Wrangel.
År 1805 - 1805 Ändring - ombyggnad
Tornspiran togs ner och ersattes av en tornhuv. Kyrkklockorna flyttades från den befintliga klockstapeln och in i tornet. Klockstapeln som revs samma år.
År 1829 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornhuven ersattes med en ny, avslutad uppåt av ett på ett klot vilande kors.
År 1843 - 1843 Fast inredning - orgel
En ny orgel tillverkades av orgelbyggaren Per Zacharias Strand. Den gamla orgeln som köpts från Skokloster såldes till Kalmar kyrka. Den återbördades så småningom till Skoklosters kyrka.
År 1865 - 1865 Ändring
Predikstolen byggdes om och försågs med nya utsmyckningar. Två nya nummertavlor tillkom. Interiören putslagades och vikalkades, bänkarna reparerades och målades.
År 1873 - 1873 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan blev omgjuten av J. A. Beckman & co.

Johan A Beckman (Klockgjutare)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades efter ritningar av arkitekten Erik Fant. Kalkmålningarna framtogs, nytt altare murades och ny altarring tillkom. Golven lades om och hela interiören fick nya färger. Elektrisk värme instal-lerades. Det stora fönstret över altaret murades igen. Den gamla altar-anordningen placerade uppe i tornet. Vapensköldarna koserverades. Predikstolen renoverades och en del av 1860-talsornamenten togs bort. Ett försök att rekonstruera de medeltida korfönstren gjordes men det konsta-terades att det inte var möjligt pga att de till största delen försvunnit då gaveln byggdes om 1693. Ett medeltida korfönster togs dock fram invändigt på södra sidan.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel
Orgelns restaurering diskuteras i yttrande från Raä som behandlar ett insänt förslag till orgelrestaurering. Ämbetet godkänner inte förslaget eftersom det inte tar tillräcklig hänsyn till den välbevarade orgeln som sägs äga ett framträdande antikvariskt och musikaliskt värde.
År 1973 - 1973 Ändring - restaurering, exteriör
Utvändig restaurering utförs enligt förslaget från 1972. Putsen lagas med kalkbruk och avfärgas med kalkfärg i ockra. Takspånen lagas och tjäras. Plåtdetaljer på tak ses över och lagas. Tornhuven målades. Plåtbleck vid fönster målades. Grindstolparna i söder putslagas och kalkstryks. Trasiga tegelskift vid mark ersattes med betong. Plåttäckningen lagades.
År 1978 - 1978 Specifika inventarier - dopfunt
Riksantikvarieämbetet lämnar tillstånd till ny dopfunt.
År 1999 - 1999 Konservatorsarbeten
Fyra begravningsvapen konserveras av konservator Christer Stadius.

Christer Stadius (Konservator)

År 2003 - 2003 Teknisk installation - värme
Nyinstallation av el och nya elradiatorer genomförs.
År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Fasaderna kalkmålas i ockragult och taket tjäras.