Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA VAKSALA 2:1 - husnr 1, VAKSALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vaksala kyrka exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VAKSALA KYRKA (akt.), VAKSALA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

1400 - 1499

1450 - 1499

Uppsala
Uppsala
Uppland
Vaksala
Vaksala församling
Uppsala stift
Vaksala kyrkväg 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2006

Vaksala kyrka är uppförd med murar av gråsten och tegel. Den har ett rektangulärt långhus i öst-västlig riktning och korsarmar i norr och söder. Koret är rakslutet. I norr ligger sakristian som är sammanbyggd med den norra korsarmen. Kyrkan har från början uppförts som en romansk gråstenskyrka med långhus, västtorn och smalare, absidförsett kor, sannolikt under 1100-talets senare del. Två ursprungliga romanska fönster, framtagna under 1900-talet, är synliga i form av nischer, utifrån i södra väggen och inifrån i norra väggen. Denna äldsta kyrka hade troligen platt brädtak eller öppen takstol.

Under 1200-talet byggs kyrkan i etap...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1199 Nybyggnad
Vaksala kyrka uppförs som en romansk kyrka med västtorn och smalare kor.
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1250 - 1250 Rivning
Ca 1250, Det romanska koret revs och kyrkan byggdes ut åt öster till sin nuvarande längd. Koret fick samma bredd som långhuset. Troligen byggdes även sakristian åt norr.
År 1300 - 1300 Ändring - ombyggnad
Ca 1300, Genomgripande ombyggnad gav kyrkan helt ny karaktär enligt höggotikens ideal. Långhusets väggar byggdes på till nuvarande höjd. Den södra och östra kormuren nybyggdes och koret fick en hög resning. Spetsbågiga, tegelomfattade fönster togs upp i söder och öster. En stor tegelport togs upp mot norr. Invändigt gjordes enkla, dekorativa målningar. Innertaket utgjordes av trätunnvalv eller öppen takstol.
År 1340 - 1359 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ca 1350, De fyra ribbvalven, som täcker långhus och kor, tillkom. Valvet i tornets bottenvåning tillkom troligen samtidigt liksom tegeltrappan upp i tornet.
År 1400 - 1499 Nybyggnad
1400-talet Vapenhus byggdes, ett mot söder och ett mot norr. Norra kapellet uppfördes och något senare byggdes det s.k. Andreaskapellet mot söder. Kyrkan försågs med en profilerad taklist av tegel. Nya takstolar byggdes och taket täcktes med munk- och nunnetegel. Tornet förhöjdes med tegelmurar och en ny tornspira byggdes. Kyrkboden i tegel uppförs. Enligt ett rekonstruktionsflörslag av Ola Ehn hade den trappstegsgavlar. Ingången låg på kyrkogårdssidan. och nåddes via en träloftgång.
År 1450 - 1499 Nybyggnad
Sidokapell
År 1634 - 1635 Ändring - ombyggnad
Kyrkbodens tak byggs om och trappstegsgavlarna tas bort. Tegeltaket läggs om.
År 1670 - 1679 Ändring - ombyggnad, yttertak
1670-talet, Det tunga tegeltaket på kyrkan byttes mot spåntäckning.
År 1687 - 1687 Fast inredning - orgel
Ett orgelpositiv införskaffas till kyrkan
År 1689 - 1692 Ändring - påbyggnad
Den nuvarande tornspiran byggdes.
År 1725 - 1725 Fast inredning - bänkinredning
Barockpyramider och förgyllda skrank tillkom på de främre bänkskärmarna.
År 1788 - 1788 Ändring
De stora tornöppningarna, ljudgluggarna, åt väster och norr tillkom.
År 1793 - 1795 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan byggdes om och restaurerades enligt nyklassicismens smak. De båda vapenhusen revs och portalerna vid dem murades igen. Nuvarande ingång i väster tillkom. Äldre fönster förstorades och nya togs upp vid de gamla ingångarnas plats. Tornets överdel vitmålades och tornuret tillkom. Invändigt kalkades målningarna över. De medeltida sidoaltarna i koren togs bort och ersattes av bänkar. En ny inredning i klassicistisk stil tillkom. Bl.a. en ny altarprydnad som ersatte det medeltida altarskåpet. Nya nummertavlor. Det medeltida altaret revs också och ersattes av ett nytt.
År 1795 - 1795 Fast inredning - predikstol
Predikstolen utförs av stadskassören J Westberg, Uppsala. Kalkstensgolvet lades. Det ersatte ett gammalt tegelgolv.

J Westberg (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1806 - 1806 Fast inredning - orgel
Den stora läktarorgeln byggdes av Olof Schwan, fasaden ritades av Olof Tempelman.

Olof Schwan (Orgelbyggare)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya gjutjärnsbågar till fönstren skänktes av bröderna Bolinder.
År 1929 - 1929 Ändring - restaurering
Stor restaurering av kyrkan genomfördes efter förslag upprättat av arkitekten Erik Fant. Den berörde främst interiören. Restaureringen hade planerats ända sedan 1905. 1929 togs de överkalkade målningarna fram. Fönsteröppningarna minskades i storlek och korfönstret murades igen. Det medeltida altarskåpet placerades åter på högaltaret som nymurades mot östväggen. Bänkinredningen byggdes om. Södra korsarmen inreddes till dopkapell, kallat Andreaskapellet, och försågs med väggfasta bänkar. En altarskiva från korgolvet flyttades till dopkapellet där även en nisch i östra väggen återupptogs. Framför nischen murades ett nytt altare upp. Ett podium i kalksten byggdes vid dopfunten. Kyrkans fasta inredning marmoreringsmålades och fick sitt nuvarande utseende. Orgeln renoverades och läktaren förminskades och barriären byggdes om. De främre bänkskärmarna försågs med barockpyramider och förgyllda, utsirade skrank. Två nya väggar i halvstens tegel murades upp i valvbågen mellan vapenhus och långhus. Elvärme och belysning installerades. Elcentral placerades i tiondebodens källare. Utvändigt gjordes omfogning av murar och lagning av sprickor. Putsen på sakristians östra fasad togs bort, ny puts gjordes runt fönster och portöppningar, nya fönsterbleck av koppar.
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel
Ett orgelpositiv från 1687 deponerades till Vaksala kyrka. Positivet tillverkades ursprungligen för kyrkan.
År 1953 - 1953 Specifika inventarier - dopfunt
En avgjutning av kyrkans medeltida dopfunt, förvarad i Statens historiska museum, görs och placeras i Andreaskapellet.
År 1960 - 1960 Ändring
Hela yttertaket byggdes om och försågs med nya takstolar. Taket täcktes med sågade, tryckimpregnerade spån. Murkrönen pågöts med betong. Tornspiran förstärktes och riktades och belades med nya takspån. Stödpelarna vid tornets sydvästra hörn togs bort. Ny orgel införskaffades och placerades i dopkapellet. Den ersatte det gamla orgelpositivet.
År 1964 - 1964 Ändring - restaurering
Arkitekten Ragnar Jonsson upprättar program för restaurering av kyrkan. Förslaget godkändes av Byggnadsstyrelsen 1966. Byggnadsstyrelsen lämnar tillstånd till installation av telefon i kyrkan.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1969 - 1970 Ändring - restaurering
Restaureringen enligt förslag av arkitekt Ragnar Jonsson genomförs. Restaureringsförslaget upprättades i samarbete med Bjerking AB. Väggar och valv rengjordes och målningarna konserverades av konservator Bengt Grandin. Även bänkar, altarring, predikstol, psalmnummertavlor och vapensköldar renoverades av konservator. Nya källarlokaler inreddes under sakristian och norra kapellet. En sedan länge igensatt port i norra korväggen öppnades. I samband med det fick den norra korbänken förkortas. Läktaren byggdes till åt öster och försågs med ny barriär. Väggfasta bänkar i södra kapellet togs bort. Ett rum för kören inreddes en trappa upp i tornet. Nya förrådsutrymmen gjordes två trappor upp i tornet. Altaret i dopkapellet togs bort och även de väggfasta bänkarna vilka ersattes av lösa stolar. Barockpyramiderna framme i koret flyttades till dopkapellet. De bakersta bänkarna under läktaren togs bort. Fotstöden i bänkarna borttogs. Ny ytterport sattes in i entrén till vapenhuset och ett vindfång byggdes. Elvärmesystemet byttes ut liksom alla elledningar och belysningen kompletterades. I tiondebodens källare inrymdes toaletter. Elbelysning installerades och ny elcentral för kyrkan placerades i källaren. Dränering samt betonginjektering av grundmur och trappor utfördes. Vidare foglagning av tegelmurar med kalkbruk. Blinderingarna putsrenoverades och avfärgades.

Bjerking Ingenjörsbyrå AB (Firma)

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes men den gamla orgelfasaden behölls. Läktaren utvidgades och läktarbarriären byggdes om. Arkitekt för ombyggnaden var Ulf Oldaeus.

Ulf Oldaeus (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Ändring
Förslag till inre renovering upprättas av arkitekt Jerk Alton, Kumla. Det omfattar bl.a. ändrad skåpinredning i källaren under sakristian, ny inredning i vapenhuset med sittbänk och bokställ, nya stolar till Andreaskapellet, bänkskåp mm bakom bakre bänkkvarter, borttagande av korbänk, inrättande av förråd samt vidgande av altarringen och komplettering av belysning med nya armaturer och spotlights. Riksantikvarieämbetet beviljade tillstånd till åtgärderna. Konservator Rune Hammarling beviljas tillstånd av Riksantikvarieämbetet till konservering enligt program från 1991. Det omfattar predikstol, nummertavlor, bänkbarriärer, rengöring av valv och väggar.

Jerk Alton (Arkitekt)

Rune Hammarling (Konservator)

År 2002 - 2002 Ändring
Efter att ha erhållit Länsstyrelsens tillstånd år 2001 lät församlingen renovera norra kapellet och Andreaskapellet enligt förslag av arkitekt Lars Redegard, Kalv. I norra kapellet togs bänkkvarteret bort och rummet gjordes om till ett rum för mindre andakter, kallat Mariakapellet. Det försågs med nytt flyttbart träaltare. Brädgolvet behölls och kompletterades med nytt trägolv i sidogången. Ett nytt förvaringsskåp placerades mot bänkarna till långhuset. Nya radiatorer placerades mot norrväggen. Kapellet möblerades med lösa stolar. I fönstret placerades ett nytt träkors.I Andreaskapellet togs podiet till dopfunten bort och golvet lagades med kalksten. Nedersta delen av dopfuntens fot togs bort. Bakom orgeln placerades ett nytt förvaringsskåp. Arbetena utfördes av IR Bygg, måleriarbeten av Cay Fredriksson som även rengjorde den äldre draperimålningen på väggarna i Mariakapellet.

Lars Redegard (Arkitekt)

År 2003 - 2003 Ändring
Länsstyrelsen gav tillstånd till uppsättande av Mariaikon i norra korsarmen samt flytt av vävnader till dopkapellet. Nya belysningsinstallationer gjordes efter förslag av Stefan Wiktorsson, Ljusdesign AB, Gävle. Ljuskronorna kompletterades med en specialarmatur. Ljusförstärkningen i koret från 1990-talet togs bort. Dessutom kompletterades med riktade strålkastare i koret. Vidare tillkom ny piedestal för dopskål, ny psalmnummertavla och ljusbärare, enligt ritning av arkitekt Lars Redegard. I Andreaskapellet gjordes ny piscina.

Lars Redegard (Arkitekt)