Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, HEDESUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3854-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HEDESUNDA KYRKA (akt.), HEDESUNDA KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1775 - 1777

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Hedesunda
Hedesunda församling
Uppsala stift
Sundbyvägen 3

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Hedesunda kyrka ingår i Riksintresse för kulturmiljövården (K807) vilket innebär att miljön har ett särskilt utpekat kulturhistoriskt intresse. Platsen för Hedesunda kyrka har kontinuitet åtminstone från 1200-talet. Portalen i gotländsk kalksten härstammar från medeltidskyrkan och återfinns som ingångsportal till tornet. Kyrkans byggnadskropp och exteriör har i stort sett kvar sin karaktär från 1770-talet, vilket även årtalet 1775 över västentrén förmedlar.

År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
Ursprungligen uppfört som kor till den medeltida kyrkan
År 1200 - 1299 Nybyggnad
En stenkyrka ersätter en tidigare träkyrka. Stenkyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare kor i öster och en sakristia på norra sidan. Koret och långhuset har antingen trätunnvalv eller ”platt innertak, något brutet åt sidorna”.
År 1500 - 1500 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Ca 1500, Trätaket rivs och ett tegelvalv i stjärnmönster slås.
År 1660 - 1666 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas med en utbyggnad mot söder. Omfattningen ej klarlagd. Predikstolen tillverkas år 1666.
År 1691 - 1691 Fast inredning - läktare
Nya läktare uppförs.
År 1704 - 1704 Fast inredning - skrank
Ett korskrank med två tillhörande pyramider tillverkas.
År 1727 - 1727 Underhåll
Reparationsarbeten på den södra gaveln sker.
År 1737 - 1737 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelläktaren uppförs och ett orgelverk av Daniel Stråhle placeras på denna.

Daniel Stråhle (Orgelbyggare)

År 1775 - 1777 Nybyggnad
Långhus, kor och torn

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1775 - 1777 Nybyggnad - Torn

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1775 - 1777 Nybyggnad - Korparti

Daniel Lundqvist (Byggmästare)

År 1775 - 1777 Ändring - ombyggnad
Den medeltida kyrkan rivs till största delen och en ny kyrka uppförs. Det medeltida koret och portalen av gotländsk sandsten integreras i den nya byggnaden. Kormålningarna överkalkas. Kyrkan uppförs med torn med lanternin och tornkors. Långhuset uppförs med tunnvalv av tegel indelat i fem fackvalv. Predikstol och altarprydnad återanvänds från den gamla kyrkan. Predikstolen placeras över altaret. Nya slutna bänkkvarter med dörrar tillverkas.
År 1785 - 1785 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttas till den norra långhusväggen.
År 1794 - 1794 Ändring - ombyggnad
Tre av de fem tegelvalven rivs p.g.a. byggnadstekniska problem och ersätts med gipsat trä.
År 1826 - 1826 Ändring
Torntaket samt ytterdörrarna kläs med kopparplåt.
År 1830 - 1833 Ändring
De två återstående tegelvalven byts ut.
År 1833 - 1833 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan.
År 1834 - 1836 Underhåll - stomme
Murarna förstärks med ankarjärn.
År 1839 - 1839 Underhåll - exteriör
Kyrkan ”vitmenas.”
År 1882 - 1883 Fast inredning - altare
En ny altarprydnad tillverkas i form av en oljemålning av M.E. Winge.

Mårten Eskil Winge (Konstnär)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
En omfattande restaurering sker under ledning av Gustav Lindgren. En läktare ovanför orgeln tas bort. Nytt golv läggs in. Interiören förses med gipsstuckaturer, som änglahuvuden, sköldar, mantelliknande draperi. Pelarna marmoreringsmålas. Bänkinredningen byts ut mot öppna bänkkvarter. Värmeugnar flyttas till koret i anslutning till korläktarna. En skorsten byggs på långhusets östparti och utformas som en takryttare. Den gamla altartavlan från medeltidskyrkan byggs in i altaruppsatsen medan oljemålningen från 1882 flyttas till väggen ovanför norra ingången.
År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel
Kyrkan får en ny orgel tillverkad av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB. Orgelfasaden från 1736-37 behålls men breddas.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1953 - 1955 Ändring - restaurering
En genomgripande restaurering sker under ledning av Einar Lundberg. In- och utvändig kalkputsning sker. Spåntaket på långhuset byts ut mot kopparplåt. Ytterdörrarna kläs med ny kopparplåt och tornkorset förgylls. Ett kalkstensgolv läggs in och gamla gravhällar placeras i gångarna mellan bänkarna. Korpartiet vidgas genom att korläktarna och värmeugnarna avlägsnas. Altarpartiet utförs som ett postament av sten och ett nytt altare i sten placeras på detta. Predikstolen sänks en halvmeter. Ett par bänkar tas bort längst fram. Vissa byggnadselement tas bort från bänkinredningen och bänkarna målas i en grå ton. Två pyramider från år 1704 placeras vid de främsta bänkarna. De senmedeltida kalkmålningarna i sakristians valv tas fram. Nyupptäckta muröppningar markeras i putsen. Ny textilförvaring i form av skåp och glasmontrar byggs i sakristian. Toaletter, garderob, apparatrum samt rum för kyrkokören iordningställs i anslutning till vapenhuset. Ny värmeanläggning med elvärme installeras i kyrkan. Uppgifter om att den nuvarande likboden provisoriskt används som begravningskapell men avses byggas om till likbod.

Einar Lundberg (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1986 - 1986 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaden putslagas, tvättas och målas vit. Färgen blandas med glimmer från Indien. Förgyllningsarbeten sker.
År 2005 - 2005 Ändring - ombyggnad, trappa
En ramp byggs vid västra entrén. Trappan läggs om.