Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HILLE 18:1 - husnr 1, HILLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3930-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HILLE KYRKA (akt.), HILLE KYRKA (akt.)

1858 - 1863

1858 - 1862

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Hille
Hille församling
Uppsala stift
Hillevägen 162B

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Hille kyrka uppfördes år 1858-62 efter ritningar av P.A. Nyström i nyklassicistisk stil och ersatte den medeltida kyrkan på samma plats. Kyrkan är byggd i nord-sydlig riktning med utbyggd absid i söder och tornet i norr. Platsen för Hille kyrka har kontinuitet sedan medeltiden och i kyrkomiljön finns rester av ett sockencentrum bevarade. Kyrkans exteriör har bevarats med små förändringar sedan byggnadstiden.

År 1855 - 1855 Teknisk installation - värme
Något slag av uppvärmning installeras. Tidigare enbart uppvärmning i sakristian.
År 1858 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1858 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1858 - 1862 Nybyggnad
Hille kyrka uppförs av arkitekt P.A. Nyström och under ledning av byggmästare J. Norrin, Norrala. Kyrkan ersätter den medeltida kyrkan strax söder om nybygget. Kyrkan byggs av murar i gråsten med vitputsade fasader. Oklart om kyrktaket täcks med spån eller svartplåt. Byggnaden har tre ingångar; en i tornet i norr, en på västra respektive östra långsidan. På båda sidor om koret finns två smårum i ett plan med läktare på. Predikstolen tillverkas av snickaren Per Olof Hillgren, Hilleby. Klockorna flyttas från en klockstapel byggd år 1638, till det nya kyrktornet. Förslag till inre färgsättning av målare Blombergsson, Söderhamn visar att kyrkan avses målas med ljusgula väggar med vita pilastrar. Pilastrarna har enkla joniska kapitäl. Valv och kor målas vitt. Läktarskärmarna oljemålas med förgyllda ornament. Bänkarna oljemålas. Ev. byggs altarringen från medeltidskyrkan om till den nya kyrkan.

P A Nyström (Arkitekt)

Per Olof Hillgren (Hantverkare - Snickare)

År 1863 - 1863 Specifika inventarier - altartavla
En altartavla utförs av Gefle gymnasiums ritlärare N.L. Söderholm och placeras i koret. Orgelverket av E.A. Setterquist sätts upp med orgelfasad ritad av Gustaf Dahl.

Erik Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

Gustaf Dahl (Arkitekt)

N L Söderholm (Konstnär)

År 1874 - 1874 Specifika inventarier - tornur
Tornuret sätts upp.
År 1894 - 1894 Teknisk installation - värme
Uppgifter om en varmluftsanläggning i kyrkan.
År 1902 - 1904 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras efter ritningar av Gävles stadsarkitekt E.A. Hedin. De två rummen på båda sidor om koret byggs på med ytterligare en våning upp till tak vilket innebär att korvalvet förlängs. Korvalvet får figurativa målningar och korets väggar ett slingrande blommönster. En inskription görs i den nya korbågen med texten ”Lofven Gud i Hans helgedom”. Långhusväggarna förses med ett linjemönster som avslutas med en bård. Dekorationsmålningar i interiören utförs av artisten Edvard Berg, Stockholm. Kyrkan får nytt golv, innanfönster och centraluppvärmning. Altartavlan hängs på sydväggen och ett fönster med en glasmålning tas upp i dess ställe. De slutna bänkkvarteren byts ut mot öppna bänkar. Orgelläktaren byggs ut och uppgången via tornrummet kompletteras med trappor från kyrkorummet.

Edvard August Bergh (Konstnär)

Erik Alfred Hedin (Arkitekt)

År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, port
Ingången på östra långsidan sätts igen.
År 1954 - 1955 Ändring - restaurering
Kyrkan restaureras efter ritningar av arkitekten S. Dalén. Det svart-vitrutiga cementgolvet i koret byts ut mot kalkstensplattor. Varmluftsuppvärmningen ersätts av el-uppvärmning. Orgelverket moderniseras och byggs till. Konserveringsarbeten sker på valvmålningarna. Dekorationsmåleriet målas över med en gul färg och pilastrarna får en röd marmoreringsmålning. Bänkarnas ekådring målas över med en grå kulör. Även predikstolens, orgelfasadens och läktarbarriärens gröna färgton ersätts med grå färg. Vapenhuset byggs om, trapporna till tornet rivs och vapenhuset får ett bjälktak och ett kalkstensgolv i stjärnmönster.

Sten Dalén (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering utförs efter arbetshandlingar av Sven Nycander. Fasaderna putsas om med kalkcementbruk och målas med KC-färgen Aktivan med glimmer. Sockelsprånget kompletteras med en plåtavtäckning.

Sven Nycander (Firma)

År 1974 - Okänt Ändring - ombyggnad, interiör
Efter 1974, två rum för bl.a. kapprum och wc byggs in under läktaren.
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, yttertak
Järnplåten på långhustaket byts till kopparplåt.
År 1996 - 1996 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkrader närmast koret tas bort.
År 2001 - 2001 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör restaurering. Tvättning av fasaderna p.g.a. algpåväxt. Lagning av småsprickor i fasaden med KC-bruk och omputsning av listverk i portalen. Ommålning sker enligt 1960-talets kulör samt ommålning av kors och kula med gul linoljefärg. Lagning av tornspirans koppartak samt trasiga stuprör. Ommålning med linoljefärg av lanterninens fönster.
År 2006 - 2006 Ändring - restaurering, interiör
Interiör restaurering. Byte av el- och värmesystem. Ommålning av de gula ytorna på innerväggarna. Konservering av pilastrarnas marmoreringsmåleri samt korvalvets målningar. Valvbågens inskription tas fram. Ombyggnad av bänkarnas psalmbokhyllor samt ommålning av bänkinredningen med linoljefärg enligt tidigare grå färgsättning. Nytt manöverbord för ljud och ljus byggs i ett av bänkkvarteren. Konservering av predikstolen. Installation av en hiss för kisttransport från källaren upp till koret. Isolering av tornets mellanbjälklag.