Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE SKEDERSBY 11:1 - husnr 1, SKEDERIDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skederids kyrka interiör mot V.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEDERIDS KYRKA (akt.), SKEDERIDS KYRKA (akt.)

1275 - 1300

1400 - 1499

1470 - 1499

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Skederid
Husby, Skederids och Rö församling
Uppsala stift
Skederids allé 19

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Kyrkan är byggd i två huvudsakliga etapper med den ursprungliga låga romanska delen tydligt urskiljbar från det senare tillbyggda långhuset. Ursprungskyrkan byggdes under 1200-talets sista årtionden med långhus och ett smalare rakslutet kor. Denna kyrka utgör idag kor och sakristia. På norrsidan av ursprungskyrkan fanns en medeltida sakristia som revs på 1880-talet. Ursprungskyrkans plantyp med ett smalare rakt avslutat kor kan ses som en mellanform mellan äldre romanska planer med rund absid och den salskyrkoplan som från omkring år 1300 kom att dominera kyrkobyggandet i ett par hundra år.

Efter Birgittas helgonförklaring 1391 ...

Läs mer i eget fönster

År 1270 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1270 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1275 - 1300 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes med rakt avslutat kor smalare än långhuset. Långhus och kor utgör nuvarande kyrkas kor och sakristia. Norr om koret låg en sakristia.
År 1300 - 1399 Brand
1300-tal troligen. Kyrkan brann.
År 1400 - 1499 Nybyggnad
Långhus
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
År 1430 - 1460 Ändring - ombyggnad
Nuvarande långhus byggdes. Samtidigt slogs valv över nuvarande kor och sakristia. En altartavla, nu på Historiska museet tillkom. Valven över långhuset slogs sekundärt, troligen ett par årtionden efter att murarna var färdiga.
År 1470 - 1499 Nybyggnad
Vapenhuset byggdes.
År 1527 - 1527 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Enligt en inskrift i vapenhuset målades detta invändigt detta år, kan även gälla hela kyrkan.
År 1670 - 1699 Fast inredning - predikstol
Predikstol byggdes, delar av den utgör nuvarande predikstol.
År 1748 - 1753 Ändring - ombyggnad
Kyrkan var i dåligt skick och större arbeten gjordes. Triumfbågen mellan kor och långhus murades igen och koret förvandlades till sakristia. Två fönster på norra sidan av långhuset togs upp. Långhusets murar reparerades och drogs ihop med dragband. Interiören putsades och vitlimmades. Taken reparerades. Över nuvarande kor byggdes nya takstolar, troligen även över sakristian. Predikstolen byggdes om. Nuvarande bänkinredning byggdes. Vapenhuset var i dåligt skick och reparerades, gavelröstet mot söder togs ned och taket valmades, ny takstolar byggdes. Valvet till det gravvalv som låg under vapenhuset murades upp igen efter att ha rasat in. Ingången till kyrkan från vapenhuset murades igen och vapenhuset användes sedan under lång tid som magasin och vedbod.
År 1755 - 1755 Fast inredning - predikstol, ljudtak
Duvan under predikstolens ljudtak tillkom
År 1761 - 1762 Fast inredning - altare
Ny altarprydnad tillkom.
År 1766 - 1767 Underhåll - exteriör
Exteriören putsades och vitkalkades.
År 1820 - 1829 Ändring - ombyggnad
Sakristians fönster i öster sattes igen. Trägolv lades i koret och mittgången.
År 1831 - 1833 Ändring - ombyggnad
Det västligaste fönstret på norra sidan togs upp och övriga fönster på denna sida förstorades. Nuvarande altarbord och altarring byggdes. Getsemanetavlan infogades i altarprydnaden. Orgelläktaren byggdes.
År 1839 - 1839 Ändring - ombyggnad, port
Dörrarna till sakristian plåtkläddes efter ett inbrott.
År 1849 - 1849 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren i koret förstorades. Något senare ändrades fönstret över ingången i väster och fick nuvarande utseende.
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel
Orgel byggs av A V Lindgren, Stockholm.
År 1880 - 1889 Ändring
Trägolvet i sakristian lades. Sakristian från den ursprungliga kyrkan belägen norr om kyrkan revs.
År 1923 - 1923 Ändring - restaurering
Restaurering ledd av M Wernstedt. Centralvärme installerades. Gravvalvet under vapenhuset inreddes till pannrum. I bänkkvarteren lades nytt trägolv. Innertak sattes i vapenhuset. Läktartrappan flyttades och vindfånget ändrades. Snickerierna målades, delvis togs äldre färgsättning fram. Altarskivan byttes. Bänkarna ändrades.

Melchior Wernstedt (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Elbelysning installerades.
År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Ursprunglig fönsteröppning i sakristians östra mur öppnades. Rester av kalkmålningar togs fram och konserverades. Altare byggdes i sakristian. Orgeln byggdes om.
År 1963 - 1963 Ändring
Värmeanläggningen förnyades, delar av plåttaket lades om och nya järnkors i sattes upp på gavelspetsarna.
År 1971 - 1971 Ändring
Väggar och valv interiört omkalkades. Inga åtgärder gjordes på rester av medeltida kalkmålningar. Mindre bättring på träinredning gjordes. Elvärme installerades. Värmeanläggningen placerad i vapenhuset revs. Dörren mellan vapenhus och långhus togs upp och en ny trappa i vapenhuset byggdes.
År 1987 - 1987 Underhåll
Nytt plåttak lades med fabriksbelagd plåt, i övrigt i utförande lika befintligt tak.