Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LJUSDAL ÖN 3:1 - husnr 1, JÄRVSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3990-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRVSÖ KYRKA (akt.), JÄRVSÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1832 - 1838

1832 - 1832

Gävleborg
Ljusdal
Hälsingland
Järvsö
Järvsö församling
Uppsala stift
Kyrkvägen 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Den första stenkyrkan på Kyrkön uppfördes sannolikt under 1100- eller 1200-talet, men hur den såg ut eller om den föregåtts av någon träkyrka på platsen är inte känt. Troligen försågs kyrkan i likhet med andra kyrkor i landskapet så småningom med murade valv, för kring 1520 vet vi att kyrkan var försedd med tre valv som vid denna tid, samtidigt med innerväggarna, försågs med målningar av kyrkomålaren Måns Jansson Gadd. Kyrkan låg då i öst-västlig riktning och bestod av ett långhus med sadeltak med några mindre utbyggnader på norra respektive södra långsidan. När ortens befolkning växte under 1700-talets första decennier ansågs kyrka...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Den första stenkyrkan på platsen uppförs.
År 1300 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan utvidgas sannolikt två gånger mot öster.
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad
1400-talet? Kyrkan förses med murade valv, trol. kryssvalv. Sannolikt byggs sakristian och vapenhusen till vid denna tid.
År 1520 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
1520-talet? Kyrkorummet förses med målningar av Måns Gadd i form av figurer, växtornament och bårder.

Måns Gadd (Konstnär)

År 1640 - 1640 Fast inredning - predikstol
Kyrkans predikstol tillverkas av Ljusdalsbonden (trol. Per Olofsson från Kämsta).
År 1650 - 1650 Fast inredning - läktare
En ny ”skulle” (läktare) med svarveri omkring uppförs.
År 1652 - 1652 Ändring
”Byggdes och förbättrades kyrkoglasen.” En läktare förbättras också.
År 1682 - 1682 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen byggs om.
År 1685 - 1685 Fast inredning - orgel
Kyrkan får sin första orgel byggd av Olof Malmbergius, Stockholm.

Olof Malmbergius (Orgelbyggare)

År 1689 - 1689 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett nytt fönster tas upp på den södra sidan och två befintliga fönster förstoras av Måns Jonsson, snickare i Hudiksvall. Sakristian vitlimmas och även här upphugges ett nytt stort fönsterhål som förses med glasrutor. Kyrkan har orappade fasader.

Måns Jonsson (Hantverkare - Snickare)

År 1690 - 1690 Ändring
Enligt visitationsprotokollet detta år är kyrkan nyligen vitlimmad invändigt förutom tre valv vilka är försedda med gammal målning. Golvet i högkoret är av tegel, men i själva kyrkan av tiljor. Läktarbarriären byggs om. Golvet i sakristian höjs och förses med tiljor. Nya bänkar i vapenhuset längs väggarna. Klockstapeln uppges vara förbättrad och nytjärad.
År 1692 - 1692 Specifika inventarier - altartavla
Ritning över bänkplatsernas fördelning upprättas. Av denna framgår att det även finns en knektläktare samt tre andra bänkar vid norra väggen vid altaret. Prosten Grubb skänker en ny altartavla av trä till kyrkan.
År 1693 - 1693 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstret i ”högkoret” utvidgas av Peder Johansson Moses.
År 1700 - 1729 Äldre kulturhistorisk inventering
Enligt Olof Bromans skrift ”Glysisvallur” har Järvsö kyrka vid denna tid fyra utbyggnader från långhuset, två mot söder och två mot norr. De två mot söder är båda vapenhus, men det östra kallas för Lilla kyrkan då det är möblerat med bänkar och lösa stolar. På norra sidan återfinns sakristian, längst mot öster, samt en liten utbyggnad längre västerut på samma vägg ”varest i munkarnas gudstjänst grova syndare stått och undergått skriftermål”. Långhuset har sadeltak med spåntäckning och kröns av höga järnkors på gavlarna och tre spiror längs mittnocken.
År 1705 - 1705 Ändring - ombyggnad, fönster
Gavelfönstret mot öster sätts igen.
År 1725 - 1725 Arkitekturbunden utsmyckning
Läktarbarriären förses med 30 bilder av bildhuggaren Blom från Gävle.

Petter Blom (Konstnär - Bildhuggare)

År 1745 - 1745 Äldre kulturhistorisk inventering
I ett visitationsprotokoll uppges att norra väggen i långhuset inte har några fönster.
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad
Församlingen tecknar kontrakt med bygg- och murmästaren Anders Romberg från Dalarna om att bygga om kyrkan till en korskyrka.

Anders Romberg (Byggmästare)

År 1747 - 1748 Ändring - ombyggnad
Ombyggnadsarbetet startar. Ny dörr tas upp på västra gaveln samt två nya fönster längst bak i kyrkan. Den stora dörren mot söder muras igen. Gång till predikstolen i muren. Golvet i kyrkans västra del sänks så det kommer i samma nivå som det övriga kyrkorummet. Väggarna vitlimmas. Ny spis i sakristian. Ett förhus byggs utanför den norra väggen. Korskyrkan står därmed färdig.
År 1749 - 1749 Äldre kulturhistorisk inventering
Per Schissler beskriver och avbildar pelaren utanpå medeltidskyrkans norra mur vilken han omtalar som ”predikstolen”. Utbyggnaden inrymde en liten kammare där det fanns rum för fyra personer.
År 1754 - 1754 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk tillverkas av Jonas Green och Petter Stråhle, Stockholm.

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

År 1760 - 1760 Ändring
Kyrkan vitrappas utvändigt.
År 1761 - 1761 Fast inredning - läktare
Nya läktare byggs i utbyggnaderna.
År 1772 - 1772 Fast inredning - predikstol
Barockpredikstolen tillverkas av konstnären Magnus Granlund från Stockholm. (Predikstolen målas, förgylls och försilvras 1779 av Paul Hallberg från Hudiksvall). Ny prydning kring orgelverket av Granlund.

Magnus Granlund (Konstnär)

År 1795 - 1795 Ändring
Korskyrkan förklaras som för trång.
År 1832 - 1838 Nybyggnad
Långhus, kor och torn

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1832 - 1838 Nybyggnad - Torn
Tornets bottenvåning fungerar som sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1832 - 1832 Nybyggnad - Korparti
Korpartiet ombyggt 1892 med inbyggd absid.

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

År 1832 - 1832 Rivning
Ritningar till en ny kyrka, i form av en treskeppig basilika upprättas av C. G. Blom-Carlsson. Korskyrkan rivs.
År 1832 - 1832 Nybyggnad
Arbetet med att bygga den nya kyrkan startar och det leds av byggmästare Alm.
År 1838 - 1838 Invigning
En ny enskeppig kyrka i nyklassicistisk stil står färdig och den invigs av ärkebiskop J. O. Wallin. Byggnaden ligger i norr-söder till skillnad mot den gamla kyrkan som låg i öster-väster. Kyrkobyggnaden består av ett stort långhus med sadeltak och ett vidbyggt torn i norr med sakristia i bottenvåningen. Långhuset har stora rundbågiga fönster och putsade fasader. Tornet kröns av en åttkantig lanternin med ett kors högst upp. Kyrkorummet har mycket enkel inredning med vitkalkade väggar, bänkinredning, läktare med orgel (från 1754, men omarbetad 1837), predikstol samt ett altare med ett högt kors och en altarring. Kyrkan har över 2600 sittplatser. I tornet finns tre äldre kyrkklockor. Begravningsplatsen har nu också blivit betydligt utvidgad söderut.
År 1844 - 1844 Ändring
Byggmästare Norin i Norrala tillfrågas angående kyrkans hållfasthet. Under nära 50 år framöver diskuteras denna fråga gång på gång och olika åtgärdsförslag utarbetas.
År 1853 - 1853 Ändring - ombyggnad, yttertak
Kyrkostämman beslutar att kyrkans yttertak ska omläggas med ”spiller”.
År 1876 - 1876 Ändring
Tornets taklist av tegel ersätts med ett listverk av trä.
År 1878 - 1879 Specifika inventarier - tornur
Ett mekaniskt tornur monteras in i tornet som driver urtavlor i alla väderstreck.
År 1890 - 1892 Ändring - ombyggnad
Kyrkan byggs om till en ”falsk” basilika i fornkyrklig stil efter ritningar av arkitekt C. A Ekholm. Arbetet försenas fem månader av att en del av taket rasar in, men turligt nog skadas ingen människa. Omfattande restaurering. Nya kolonner förvandlar den forna salskyrkan till ett treskeppigt kyrkorum. Kyrkan får också sin korabsid. I absiden sju nischer placeras målningar med scener ur Jesu liv. Altarringen byts ut mot en ny. Barockpredikstolen ersätts också med en tidsenlig.

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

År 1892 - 1892 Ändring - ombyggnad
Långhuset avdelades i tre skepp och korpartiet fick inbyggd absid.

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Teknisk installation - värme
Kyrkan får sin första uppvärmningsanordning, av Skoglund & Olssons fabrikat, med en anordning med värmekammare och utgående varmluft i kyrkans sydvästra hörn.
År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1918 - 1918 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen flyttas om så att en mittgång för första gången skapas i den nya kyrkan.
År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkas av Åkerman & Lund.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB, (Orgelbyggeri)

År 1923 - 1923 Ändring
De fem äldre gravhällar som dittills legat framför portalerna flyttas till andra platser och ersätts med annan sten, efter förslag av ärkebiskop Nathan Söderblom.
År 1926 - 1926 Ändring - tilläggsisolering
Elektrifiering av kyrkan och montering av 82 ljuspunkter i kyrkorummet. Förändringar av innertaket, dvs förstärkning av takstolarna, nedflyttning av innertakpanelen så att det vilar ovanpå de horisontella hanbjälkarna samt anordnande av värmeisolerande fyllning ovanpå denna panel. Åtgärden görs för att förbättra isoleringen.
År 1927 - 1928 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av s.k. katedralglas i gavelfönstren i koret efter en donation av Kerstin Olsson, Kramsta.
År 1929 - 1930 Ändring
Sakristian renoveras. Nytt innertak, nya dörrar, väggar omputsas, skrudkammare inreds, målningsarbeten, mm.
År 1932 - Okänt Ändring - ombyggnad
Ny tornhuv uppförs enligt ritningar upprättade av Erik Fant. Tornhuven utförs av kopparplåt på stomme av trä. Lanterninen flyttas upp och kläs med koppar. Fasader och torn putsas och målas vita. Även snickerier och sockel målas.

Erik Fant (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
1920 års orgel byggs om och utökas av Olof Hammarberg.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1958 - 1958 Ändring - restaurering
Restaurering under ledning av arkitekt Bengt Romare. Kapitälen förses med dekorativ utsmyckning i form av gipsplattor med förgyllt mönster. Ornering av kolonnkapitälen görs efter förslag av skulptören Per-Erik Willö. Kyrkan får sitt nuvarande stengolv. Nischernas målningar från 1892 togs ner och ersattes med sju reliefskulpturer utförda i marmorstuck av skulptör Yngve Andersson. Nytt altare av brunröd Gustafs-marmor. 1838 års altarring återinförs. Den äldre barockpredikstolen återinförs. Predikstolen konserveras av konservator Sven Dalén. Dess färgsättning bildar grunden för kyrkans övriga färgsättning. Under orgelläktaren inreds en brudkammare. Kyrkans ljuskronor och lampetter kommer till. Sakristian restaureras och förses med nytt innertak, brandskyddat valv, toalett mm. Ny värmeanläggning i kyrkan. De gamla gravstenar som legat framför kyrkans portaler nedsänks i nivå med stengolvet i kyrkorummets fyra hörn.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1970 - 1979 Ändring
Sidoskeppens takfot förses med ventilationsgaller, vindarna evakueras genom mekanisk ventilation.
År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Kororgel byggs av Grönlunds orgelbyggeri, Luleå, och invigs året efter.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1974 - 1974 Specifika inventarier - textilskåp
Textilmonter byggs i sakristian
År 1979 - 1979 Ändring - ombyggnad, interiör
St. Pers kapell, den s.k. ”Lillkyrkan”, inreds i kyrkorummets nordöstra hörn. Kapellet inreds med altarbord, altarring, predikstol av Baltzar Beskow AB samt lösa stolar.
År 1983 - 1983 Underhåll - interiör
Altare, predikstol, dopfunt, altarring/knäfall i Lillkyrkan målas och marmoreras.
År 1993 - 1993 Fast inredning - orgel
Ny orgel tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri AB, Gammelstad, invigs.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Ändring
Instrumentskåp byggs i kyrkorummet och placeras mot den västra väggen i höjd med predikstolen. Brudkammaren inreds till barnrum.
År 2000 - 2003 Underhåll
Fasadrenovering. Putslagningar utförs med kalkbruk 1:1. Färgborttagning genom varsam sandblästring. Avfärgning med våtsläckt Gotlandskalk i sju strykningar med kulör enligt färganalys. Byte av skadat fönstervirke och glas. Målning av fönster. Byte av skadade plåtdetaljer på fasaderna. Pannrumsdörren byts ut.
År 2001 - 2001 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
En byst i brons föreställande prosten Börje Björklund, tillverkad av konstnären Per Nilsson-Öst, placeras väster om kyrkan.

Per Ingvar Nilsson-Öst (Konstnär)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Bakom det fristående altaret byggs en trappa av trä för att prästen ska kunna stå på denna plats och leda gudstjänster och andra förrättningar.