Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING HELGEDOMEN 1 - husnr 3, SOFIA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sofiaext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOFIA KYRKA (akt.)

1850 - Okänt

1885 - 1885

Jönköping
Jönköping
Småland
Jönköping
Jönköpings församling
Växjö stift
Fabriksgatan 6

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

När Jönköping flyttades på 1600-talet fanns på det nuvarande
Väster mycket liten bebyggelse. Den dåvarande slottsförsamlingen använde Slottskapellet eller det
Västra kapellet som församlingslokal. Med att staden utvecklades började församlingen växa och vid
1800-talet hade bebyggelsen trängt utanför 1600-talets stadsplan och sträckte sig nu mot väster som
kommit att kallas Västra förstaden och slottsförsamlingen eller västra församlingen kom att bli
trångbodda i Slottskapellet. 1859 beslutades att en ny
kyrka skulle byggas men det beslutet skulle komma att
dröja innan det genomfördes. År 1880 återuppväcktes
frågan och kyrkan...

Läs mer i eget fönster

År 1850 - Okänt Nybyggnad

Gustaf Dahl (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Nybyggnad
Kyrkan uppförs efter ritningar av arkitekt Gustaf Dahl på Överintendentsämbetet. Invigningen skedde den 8 april 1888.

Gustav A. Dahl (Arkitekt)

År 1888 - Okänt Invigning
År 1891 - 1891 Fast inredning - glasmålning
Korfönstrens glasmålningar är utförda i München av F. X. Zettler.

F X Zettlers glasmästeri (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1908 - 1908 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten av ek är skuren av folkskoleläraren D. Lindahl i Kosta. Dopskålen med fat skänktes 1932 av Hugo Wallgren i Jönköping.

D Lindhal (Konstnär - Bildhuggare)

År 1934 - 1934 Specifika inventarier - tornur
Urtavlan ersattes med en genomlysande urtavla med belysning inifrån tornet.
År 1952 - 1952 Underhåll - exteriör
En exteriör ommålning gjordes under ledning av arkitekt Haakon Ahlberg. Vid detta tillfälle blev de ursprungliga dystra fasaderna målade i en röd kulör.

Hakon Ahlberg (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Ändring - restaurering
Kyrkan restaurerades efter program av arkitekt Johannes Dahl i Tranås. Interiör: - Interiören rengjordes och ommålades i en dämpad färgsättning. - Ett kapell inreddes i det södra korkapellet. Kapellet fick bland annat en glasmålning utförd av konstnären Knut Hallgren i Väsjö. - Nya fönster sattes in. - Belysning och högtalare installerades. - Altare och predikstolen förändrades där predikstolen gavs ett nytt ljudtak och altarbordet smyckades med sniderier. Bänkinredningen byggdes om. - Värmesystemet gjordes nytt. - Parkettgolven i koret lades om med gotlandskalksten. - Tio nya ljuskronor ritade av konstnär Knut Hallgren i Stockholm ersatte de befintliga.

Johannes Dahl (Arkitekt)

Knut Hallgren (Konstnär - Glaskonstnär)

År 1958 - 1958 Specifika inventarier - kyrkklocka
Detta år installerades ett nytt klockspel levererat av AB Westerstrands & Söner Urfabrik i Töreboda.

Westerstrand & Söners Urfabrik, Töreboda (Urmakare)

År 1960 - 1961 Ändring
Ändring – restaurering. Kyrkan genomgick en omfattande exteriör restaurering efter program av arkitekt Lars Stalin i Jönköping. Efter restaureringen hördes kritik över att kyrkan fått en alltför gräll färgsättning vilket arkitekten försvarade med att han ville framhäva byggnadens struktur och betona nätverket av detaljer i exteriören. Exteriör: - En omspikning av skiffertaket. - Nytt vattenavledningssystem. - Reparationer av tornspiran. - Ersättande av frostsprängda tegelpartier med puts som infärgades i tegelröd kulör. - Ommålning av putsytor med färgen Cemcol. - Ny ornamentik utfördes vid västingången. Ornamenteringen utfördes med sgraffitoteknik av en italiensk mästerstuckatör vid namn Riccardo Reazzole.

Lars Stalin (Arkitekt)

Riccardo Reazzole (Konstnär - Stuckatör)

År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Mindre förändringar i orgelfasaden görs i samband med att nya pipor installeras av Åkerman & Lunds nya orgelfabriks AB.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett andaktsrum inrättas i norra korsarmen efter ritningar av arkitekt Per Rudenstam.

Per Rudenstam (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Ändring
Ett antal bänkar i mittskeppets bakre delar plockades bort
År 1980 - 1980 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
En partiell invändig ommålning gjordes efter förslag av arkitekt K-E Gemfeldt.

K-E Gemfeldt (Arkitekt)

År 1987 - 1988 Ändring - restaurering
Inför kyrkans 100-årsjubileum genomfördes en invändig restaurering under ledning av arkitekt Ingvar Selse. Arbetena omfattade även den del ombyggnadsåtgärder såsom tillgänglighetsanpassning. Exteriör: - Ramper tillkom vid huvudentrén. - Fasaderna rengjordes. (JLM) Interiör: - En invändig rengöring gjordes. - Lagning av cementmosaikgolvet. - Ombyggnad av handikapptoalett, komplettering av städrum och personalutrymmen. - Övergolvet i det norra koret plockades bort.

Ingvar Selse (Arkitekt)

År 2000 - 2002 Ändring - restaurering
Kyrkan genomgick en exteriör restaurering. Arbetena reparations- och rekonstruktionsåtgärder. Exteriör: - Fasaderna blästrades och lagades med stenlagningsbruk och avfärgades (KEIM Restaurosystem). - Äldre lagningar med puts av sönderfruset tegel frästes ned och lagades med ny hydraulisk slätputs. - Sönderfryst tegel behandlades med rent kalivattenglas och vattenglas för att återställa teglets fuktmekanik. - Fönstren sågs över och renoverades. - Korfönstren restaurerades och monterades på rostfria ramar. - Ytterdörrarna och ljudluckorna ommålades med brun linoljefärg. - Den norra korentrén byggdes om till utrymningsväg varvid entrén återställdes till sitt ursprungliga utseende. - Skiffertaket sågs över och kompletterades. - Plåttäckningar av tak och tornspira lades om. Interiör: - De invändiga stålkolonnerna uppvisade flagnande färgskikt och färgen togs bort med färgborttagningsmedel. Kolonnerna ommålades med linoljefärg, förgyllningen rengjordes med jordnötsolja och terpentin.
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering
En omfattande inre restaurering som syftar till att stärka kyrkans nygotiska arkitektur genomfördes. Arbetena omfattade en total ommålning av interiören samt förändringar i form av nya förrådsutrymmen och demontering av bänkar.